Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận 4 năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 46/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Tường
Ngày ban hành: 28/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 46/2008/NQ-HĐND

Quận 4, ngày 28 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUẬN 4 NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 4 Khóa IX, thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 về dự toán và phân bổ ngân sách (điều chỉnh tại Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 07 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX, thông qua tại kỳ họp lần thứ 10);
Sau khi xem xét báo cáo và Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận 4 năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách quận 4 năm 2007 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:      205,490 tỷ đồng

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh:     83,175 tỷ đồng;

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất:                      4,929 tỷ đồng;

- Thu tiền sử dụng đất:                                       0,388 tỷ đồng;

- Lệ phí trước bạ:                                               35,555 tỷ đồng;

- Thuế thu nhập cá nhân:                                    2,393 tỷ đồng;

- Thuế nhà đất:                                                 2,492 tỷ đồng;

- Tiền thuê đất:                                                  21,169 tỷ đồng;

- Phí - lệ phí:                                                      2,494 tỷ đồng;

- Thu khác:                                                        17,647 tỷ đồng;

- Các khoản thu để lại đơn vị chi qua quản lý ngân sách nhà nước: 35,248 tỷ đồng.

2. Thu ngân sách địa phương năm 2007: 246,474 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu ngân sách quận: 235,408 tỷ đồng;

 - Thu ngân sách cấp phường: 36,484 tỷ đồng (trong đó: 25,418 tỷ đồng thu bổ sung cân đối từ ngân sách quận).

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách quận 4 năm 2007 như sau:

1. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2007:      173,970 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách cấp quận: 169,439 tỷ đồng (có 25,418 tỷ đồng chi bổ sung cân đối ngân sách phường);

- Chi ngân sách cấp phường:                              29,949 tỷ đồng.

2. Nội dung quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007:

- Chi đầu tư phát triển:                                       19,068 tỷ đồng;

- Chi thường xuyên:                                           113,263 tỷ đồng;

- Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm 2008:    6,391 tỷ đồng;

- Chi không qua cân đối ngân sách:                     35,248 tỷ đồng.

Điều 3. Xử lý số kết dư ngân sách năm 2007

Tồn quỹ ngân sách địa phương năm 2007 là        72,504 tỷ đồng. Trong đó:

- Ngân sách quận:                                              65,969 tỷ đồng;

- Ngân sách cấp phường:                                   6,535 tỷ đồng.

Chuyển 100% số kết dư ngân sách quận 4 năm 2007 vào thu cân đối ngân sách quận năm 2008 là: 65,969 tỷ đồng (kèm theo báo cáo thuyết minh chi tiết số kết dư ngân sách quận năm 2007 sử dụng trong năm 2008).

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân quận 4 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc quận đảm bảo việc thực hiện các thủ tục quyết toán thu, chi ngân sách quận 4 năm 2007 theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận 4 năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44