Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 45/NQ-HĐND8 năm 2014 bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013

Số hiệu: 45/NQ-HĐND8 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Phạm Văn Cành
Ngày ban hành: 10/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-HĐND8

Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3477/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 do không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ toàn bộ: 19 nghị quyết (kèm theo phụ lục I).

2. Bãi bỏ một phần: 02 nghị quyết (kèm theo phụ lục II).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ TOÀN BỘ
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND8 ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

1. Nghị quyết về việc thu phí và lệ phí của HĐND tỉnh Bình Dương khóa V, kỳ họp lần thứ 4 từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 22 tháng 01 năm 1998;

2. Nghị quyết về việc thu một số phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá V, kỳ họp thứ 5 từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 1998;

3. Nghị quyết về việc xây dựng mạng lưới y tế và chế độ chính sách đối với cán bộ y tế thôn, ấp, vùng sâu, vùng xa của tỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa V, kỳ họp thứ 5 từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 1998;

4. Nghị quyết số 09/2000/HĐND6 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI về việc ban hành tạm thời mức chi phí sản xuất các chương trình truyền hình thuộc thể loại văn nghệ, giải trí và bổ sung chế độ nhuận bút của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương;

5. Nghị quyết số 10/2000/HĐND6 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI về việc điều chỉnh các lệ phí, loại phí thuộc ngân sách Nhà nước;

6. Nghị quyết số 81/NQ/2001/HĐND6 ngày 10 tháng 7 năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI về thu phí ở Cảng Bà Lụa và đình chỉ thu phí khai thác, vận chuyển khoáng sản đất đá tuyến đường giao thông nông thôn thuộc ngân sách nhà nước;

7. Nghị quyết số 82/NQ/2001/HĐND6 ngày 10 tháng 7 năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI về bổ sung, sửa đổi chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Bình Dương;

8. Nghị quyết số 21/NQ/2002/HĐND6 ngày 06 tháng 02 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI về ngưng thu phí qua Cầu Ông Cộ;

9. Nghị quyết số 22/NQ/2002/HĐND6 ngày 06 tháng 02 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI về việc tăng một số chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở và cơ sở điều trị;

10. Nghị quyết số 58/NQ/2003/HĐND6 ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI về việc thu phí tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;

11. Nghị quyết số 23/2004/NQ-HĐND7 ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về định biên, chế độ phụ cấp đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;

12. Nghị quyết số 26/2004/NQ-HĐND7 ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc điều chỉnh định mức ngân sách cấp cho giường bệnh thuộc sự nghiệp chữa bệnh ngành Y tế tỉnh Bình Dương;

13. Nghị quyết số 28/2004/NQ-HĐND7 ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị tỉnh Bình Dương;

14. Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND7 ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về điều chỉnh chính sách, chế độ cán bộ, viên chức ngành Y tế và cán bộ trung cao tỉnh Bình Dương;

15. Nghị quyết số 37/2005/NQ-HĐND7 ngày 29 tháng 07 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương thời kì 2006 - 2020;

16. Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2020;

17. Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về mức thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường;

18. Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

19. Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND7 ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội cấp xã; kinh phí hoạt động của ấp, khu phố và chính sách, chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ MỘT PHẦN
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND8 ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

1. Khoản 1 Nghị quyết số 53/NQ/2003/HĐND6 ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI về việc thu phí vận chuyển đường bộ đầu tư để kinh doanh;

2. Số thứ tự 1, Điểm a, Khoản 1, Điều 1 và số thứ tự 2, Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 45/NQ-HĐND8 năm 2014 bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.734
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85