Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 44/2013/NQ-HĐND quy định chế độ hộ trợ đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 44/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 08/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2013/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính Quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4164/TTr-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4164/TTr-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh về Quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Đội Công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm.

Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách hàng năm để quyết định số xã, phường, thị trấn trọng điểm;

b) Số lượng: mỗi đội không quá 06 người, gồm 01 Đội trưởng, 01 Đội phó và các thành viên.

2. Chế độ hỗ trợ:

a) Mức thù lao hàng tháng:

- Đội trưởng: 0,6 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ;

- Đội phó: 0,5 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ;

- Đội viên: 0,4 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp các chức danh Đội trưởng, Đội phó và Đội viên Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã là cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm thì chỉ được hưởng 50% mức thù lao trên;

b) Các chế độ khác:

- Thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã được mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm từ nguồn kinh phí ngân sách cấp xã, nếu bị tai nạn khi làm nhiệm vụ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Trường hợp cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, là thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì không thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định này.

3. Ngoài chế độ hỗ trợ được nêu tại Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết này, Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 24/2012/TTLT-TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

Từ nguồn kinh phí chi ngân sách cấp xã hàng năm. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Đội, chế độ hỗ trợ Đội Công tác xã hội tình nguyện, thành viên của Đội và dự toán kinh phí của Đội Công tác xã hội tình nguyện, UBND cấp xã lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách cấp xã hàng năm để trình HĐND cấp xã xem xét quyết định.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh căn cứ vào các quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 44/2013/NQ-HĐND quy định chế độ hộ trợ đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126