Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường Lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Số hiệu: 43/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-ND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V K HOCH T CHC CÁC K HP THƯNG L CA HI ĐNG NHÂN DÂN TNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 392/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thưng trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường Lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh y;
- Đoàn ĐBQH;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tnh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Đại.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

KẾ HOẠCH

T CHC CÁC K HP THƯNG L CA HI ĐNG NHÂN DÂN TNH NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Thi gian:

- Kỳ họp thứ 8 dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2019.

- Kỳ họp thứ 9 dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2019.

II. Địa điểm:

Dự kiến tổ chức tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. Nội dung:

1. Kỳ họp thứ 8:

a) Giám sát tại kỳ họp:

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo:

+ Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tnh về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, phương án điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm 2019;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019; đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các kiến nghqua kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đng nhân n tnh;

+ Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết qugiám sát việc giải quyết kiến nghị của ctri gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI.

- Xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

b) Xem xét, quyết định ban hành các nghị quyết:

- Nghị quyết quy phạm pháp luật:

+ Nghị quyết quy định một số cơ chế chính sách xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND).

+ Nghị quyết ban hành biện pháp, chính sách thi hành Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND tỉnh về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.

+ Nghị quyết quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài (sửa đổi, bổ sung phần liên quan đến thu hút bác sĩ).

+ Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Nghị quyết quy định xét tuyển đi đào tạo, hỗ trợ sinh viên được đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng tỉnh Khánh Hòa.

+ Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên.

+ Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

+ Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đoàn viên thanh niên vay vốn thực hiện, phát triển các mô hình kinh tế và giải quyết việc làm giai đoạn 2019 - 2024.

+ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 08/6/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Nghị quyết về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh Khánh Hòa tổ chức và chi tiếp khách trong nước (thay thế Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh).

+ Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Nghị quyết thông thường:

+ Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (bổ sung);

+ Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (bổ sung);

+ Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2020;

+ Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI.

2. Kỳ họp thứ 9:

a) Giám sát tại kỳ họp:

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo:

+ Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI;

+ Báo cáo của y ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI;

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các kiến nghị qua kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

+ Báo cáo của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề: Kết quả thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2018;

+ Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI.

- Xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

b) Xem xét, quyết định ban hành các nghị quyết:

- Nghị quyết quy phạm pháp luật:

+ Nghị quyết về chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Khánh Hòa.

+ Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản kết cu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Nghị quyết thông thường:

+ Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

+ Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;

+ Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;

+ Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;

+ Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020;

+ Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019.

+ Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020;

+ Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020;

+ Nghị quyết về phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa.

+ Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa, thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức hội năm 2019.

+ Nghquyết về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019.

+ Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tnh năm 2020;

+ Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI.

3. Trong trường hợp cn thiết, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thưng trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Riêng đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật, các cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết (được quy định tại Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc trình nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với các dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật thực hiện không đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển trả lại cơ quan trình.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp; sau kỳ họp thông báo kết quả kỳ họp đến Nhân dân và cử tri trên địa bàn tỉnh.

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan khác có kế hoạch thm tra theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp thường lệ năm 2019 bảo đảm về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thể thức, thời hạn theo quy định; chuẩn bị đầy đủ, kịp thời tài liệu phục vụ các cuộc họp thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo lịch của Ban.

4. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh chủ động xây dựng báo cáo công tác của cơ quan trình tại các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 đảm bảo về thời hạn và số lượng theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan để tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hi đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường Lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


451

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97