Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 41/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 13/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐĂKHRING VÀ XÃ ĐĂK PXI ĐỂ THÀNH LẬP XÃ ĐĂK LONG, HUYỆN ĐĂK HÀ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ NGỌK WANG, XÃ ĐĂK UI VÀ THỊ TRẤN ĐĂK HÀ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ ĐĂK NGỌK, HUYỆN ĐĂK HÀ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ MÔ RAI ĐỂ THÀNH LẬP XÃ IA DOM, XÃ IA ĐAL VÀ XÃ IA TƠI, HUYỆN SA THẦY; ĐIỀU CHỈNH MỘT PHẦN DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ XÃ VINH QUANG VỀ PHƯỜNG NGÔ MÂY THUỘC THÀNH PHỐ KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Công văn số 7486/VPCP-NC ngày 24/9/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc cho chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã;

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 26/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã ĐăkHring và xã Đăk Pxi để thành lập xã Đăk Long, huyện Đăk Hà; điều chỉnh địa giới hành chính xã Ngọk Wang, xã Đăk Ui và thị trấn Đăk Hà để thành lập xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà; điều chỉnh địa giới hành chính xã Mô Rai để thành lập xã Ia Dom, xã Ia Đal và xã Ia Tơi, huyện Sa Thầy; điều chỉnh một phần diện tích và dân số xã Vinh Quang về phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Đăk Hring và xã Đăk Pxi để thành lập xã Đăk Long, huyện Đăk Hà; điều chỉnh địa giới hành chính xã Ngọk Wang, xã Đăk Ui và thị trấn Đăk Hà để thành lập xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà; điều chỉnh địa giới hành chính xã Mô Rai để thành lập xã Ia Dom, xã Ia Đal và xã Ia Tơi, huyện Sa Thầy; điều chỉnh một phần diện tích và dân số xã Vinh Quang về phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh 3.000 ha diện tích đất tự nhiên, 3.125 nhân khẩu (bao gồm 02 thôn: Tua Team, Kon Đao Yôp) xã Đăk Hring và 2.800 ha diện tích đất tự nhiên, 1.276 nhân khẩu (bao gồm 04 thôn: Kon Teo, Đăk Lấp, Đăk Kơ Ne, Đăk Xế) xã Đăk Pxi để thành lập xã Đăk Long huyện Đắk Hà.

Sau khi thành lập, xã Đăk Long có diện tích tự nhiên 5.800 ha, dân số 4.401 người.

Vị trí địa lý: Hướng Đông giáp xã Đăk Hring và xã Đăk Pxi, hướng Tây giáp huyện Đăk Tô, hướng Nam giáp xã Đăk Hring và huyện Đăk Tô, hướng Bắc giáp xã Đăk Pxi và huyện Đăk Tô.

2. Điều chỉnh 1.604,69 ha diện tích tự nhiên, 635 nhân khẩu (bao gồm thôn Đăk Kđem) của xã Ngọk Wang; 1.270 ha diện tích tự nhiên, 1.246 nhân khẩu (bao gồm 03 thôn: 9,10, 11) của xã Đăk Ui và 1.042,7 ha diện tích tự nhiên, 2.391 nhân khẩu (bao gồm tổ dân phố 12 và một phần dân số của các tổ dân phố: 8, 9, 10,11) của thị trấn Đăk Hà để thành lập xã Đăk Ngọk thuộc huyện Đắk Hà.

Sau khi thành lập, xã Đăk Ngọk có diện tích tự nhiên 3.917,39 ha, dân số 4.272 người.

Vị trí địa lý: Hướng Đông giáp xã Ngọk Wang và xã Đăk Ui, hướng Tây giáp thị trấn Đăk Hà và xã Đăk Mar, hướng Nam giáp xã Hà Mòn và thị trấn Đăk Hà, hướng Bắc giáp xã Đăk Ui.

3. Điều chỉnh 32.254,7 ha diện tích tự nhiên, 2.299 nhân khẩu (bao gồm 02 thôn: thôn 1, thôn 2) của xã Mô Rai để thành lập xã Ia Dom.

Sau khi thành lập, xã Ia Dom có diện tích tự nhiên 32.254,7ha, dân số 2.299 người.

Vị trí địa lý: Hướng Bắc giáp xã Mô Rai, hướng Nam giáp xã Ia Đal và xã Ia Tơi, hướng Tây giáp xã Ia Đal và Cămpuchia, hướng Đông giáp xã Ia Tơi.

4. Điều chỉnh 21.794,69 ha diện tích tự nhiên, 2.004 nhân khẩu (bao gồm 04 thôn: Thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6) của xã Mô Rai để thành lập xã Ia Đal.

Sau khi thành lập, xã Ia Đal có diện tích tự nhiên 21.794,69 ha, dân số 2.004 người.

Vị trí địa lý: Hướng Bắc giáp xã Ia Dom, hướng Nam giáp Cămpuchia, hướng Tây giáp Cămpuchia, hướng Đông giáp xã Ia Tơi và xã xã Ia Dom.

5. Điều chỉnh 43.963,83 ha diện tích tự nhiên, 2.264 nhân khẩu (bao gồm 03 thôn: Thôn 7, thôn 8, thôn 9) của xã Mô Rai để thành lập xã Ia Tơi.

Sau khi thành lập, xã Ia Tơi có diện tích tự nhiên 43.963,83 ha, dân số 2.264 người.

Vị trí địa lý: Hướng Bắc giáp xã Ia Dom và xã Mô Rai, hướng Nam giáp tỉnh Gia Lai, hướng Tây giáp xã Ia Đal và Cămpuchia, hướng Đông giáp tỉnh Gia Lai.

6. Điều chỉnh 1.098,43 ha diện tích tự nhiên, 1.628 nhân khẩu (bao gồm 02 thôn: Thanh Trung, Plei Trum- Đăk Choah) của xã Vinh Quang về phường Ngô Mây.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Ngô Mây có diện tích đất tự nhiên 1.722,73 ha, dân số 4.125 người.

Vị trí địa lý: Hướng Bắc giáp huyện Đăk Hà, hướng Nam giáp xã Vinh Quang, hướng Tây giáp xã Vinh Quang, hướng Đông giáp xã Đăk Cấm, phường Duy Tân và phường Quang Trung.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn có diện tích và dân số như sau:

- Xã Đăk Hring có diện tích tự nhiên 6.818,73 ha, dân số 7.622 người.

Vị trí địa lý: Hướng Đông giáp xã Đăk Ui, hướng Tây giáp huyện Đăk Tô, hướng Nam giáp xã Đăk Mar, hướng Bắc giáp xã Đăk Long.

- Xã Đăk Pxi có diện tích tự nhiên 26.737,24 ha, dân số 3.695 người.

Vị trí địa lý: Hướng Bắc giáp huyện Tu Mơ Rông, hướng Nam giáp xã Đăk Ui, xã Đăk Hring và xã Đăk Long, hướng Tây giáp huyện Đăk Tô, hướng Đông giáp huyện Kon Rẫy.

- Xã Ngọk Wang có diện tích tự nhiên 6.201,74 ha, dân số 4.485 người.

Vị trí địa lý: Hướng Đông giáp xã Ngọk Réo, hướng Tây giáp xã Đăk Ngọk và xã Hà Mòn, hướng Nam giáp xã Đăk La và thành phố Kon Tum, hướng Bắc giáp xã Đăk Ui.

- Xã Đăk Ui có diện tích tự nhiên 9.518,77 ha, dân số 5.264 người.

Vị trí địa lý: Hướng Đông giáp huyện Kon Rẫy, hướng Tây giáp xã Đăk Hring và xã Đăk Ngọk, hướng Nam giáp xã Ngọk Wang và xã Ngọk Réo, hướng Bắc giáp xã Đăk Pxi.

- Thị trấn Đăk Hà có diện tích tự nhiên 1.518,21 ha, dân số 16.141 người.

Vị trí địa lý: Hướng Đông giáp xã Đăk Ngọk, hướng Tây giáp xã Hà Mòn và xã Đăk Mar, hướng Nam giáp xã Hà Mòn, hướng Bắc giáp xã Đăk Mar.

- Xã Mô Rai có diện tích tự nhiên 58.552,26 ha, dân số 4.289 người.

Vị trí địa lý: Hướng Bắc giáp xã Rờ Kơi, hướng Nam giáp xã Ia Dom và xã Ia Tơi, hướng Tây giáp Cămpuchia, hướng Đông giáp xã Sa Sơn, xã Ya Xier, xã Ya Tăng.

- Xã Vinh Quang có diện tích tự nhiên 1.041,62 ha, dân số 9.059 người.

Vị trí địa lý: Hướng Bắc giáp huyện Đăk Hà, hướng Nam giáp phường Nguyễn Trãi, hướng Tây giáp xã Ngọk Bay và xã Đoàn Kết, hướng Đông giáp phường Quang Trung.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT- CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 về thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Đăk Hring, xã Đăk Pxi thành lập xã Đăk Long, huyện Đăk Hà; điều chỉnh xã Ngọk Wang, xã Đăk Ui, thị trấn Đăk Hà thành lập xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà; điều chỉnh xã Mô Rai thành lập xã Ia Dom, xã Ia Đal và xã Ia Tơi, huyện Sa Thầy; điều chỉnh một phần xã Vinh Quang về phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255