Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 39/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Thọ
Ngày ban hành: 10/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/2013/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10 tháng 7 năm 2013 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 66,67 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 27,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

2. Ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 58,33 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,42 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

3. Ông Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 45,84 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 52,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

4. Ông Mai Đức Lộc, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 79,17 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,83 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

5. Bà Lương Nguyệt Thu, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 83,33 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 16,67 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

6. Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 70,83 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 29,17 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

7. Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 43,75 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 41,67 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14,58 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

8. Ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

9. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 64,59 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 33,33 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

10. Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 39,58 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 47,92 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,60 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

11. Ông Nguyễn Văn Cán, Ủy viên UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 07 phiếu (chiếm 14,58 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 56,25 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 29,17 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

12. Ông Huỳnh Minh Chức, Ủy viên UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 58,33 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 41,67 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

13. Ông Đặng Công Ngữ, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 66,67 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

14. Ông Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 77,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,84 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

15. Ông Huỳnh Đức Thơ, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch

- Đầu tư.

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 64,59 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 33,33 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số đại biểu HĐND thành phố).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 39/2013/NQ-HĐND ngày 10/07/2013 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.84.132.40