Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 387/NQ-UBTVQH15 thành lập Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 387/NQ-UBTVQH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/NQ-UBTVQH15

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TỪ SƠN THUỘC TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 294/TTr-CP ngày 17 tháng 8 năm 2021, Tòa án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 469/TTr-TANDTC ngày 26 tháng 8 năm 2021, Viện kim sát nhân dân tối cao tại Tờ trình số 14/TTr-VKSTC ngày 30 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Tư pháp tại Báo cáo tham gia thẩm tra số 80/BC-UBTP15 ngày 27 tháng 8 năm 2021 và Báo cáo thẩm tra số 142/BC-UBPL15 ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Pháp luật.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh

1. Thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 61,08 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 202.874 người của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thành phố Từ Sơn giáp huyện Tiên Du, huyện Yên Phong và thành phố Hà Nội.

2. Sau khi thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh:

a) Thành phố Từ Sơn có 12 phường;

b) Tỉnh Bắc Ninh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 02 thành phố; 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 89 xã, 31 phường và 06 thị trấn.

Điều 2. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

1. Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

2. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh thị xã Từ Sơn phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Từ Sơn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 70793

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Vương Đình Huệ

 

STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 387/NQ-UBTVQH15

Hanoi, September 22, 2021

 

RESOLUTION

ON ESTABLISHMENT OF TU SON CITY AFFILIATED TO BAC NINH PROVINCE

STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on Governmental Organization No. 77/2015/QH13, amended by the Law No. 21/2017/QH14 and the Law No. 47/2019/QH14;

Pursuant to the Law on Organization of People’s Courts No. 62/2014/QH13;

Pursuant to the Law on Organization of People’s Procuracy No. 63/2014/QH13;

Pursuant to Resolution No. 1211/2016/UBTVQH13 dated May 25, 2016 of the Standing Committee of National Assembly on standards and classification of administrative divisions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Establishment of Tu Son city affiliated to Bac Ninh province

1. Establish Tu Son City from 61.08 km2 of natural area and population size of 202,874 people of Tu Son town, Bac Ninh province.

Tu Son City borders Tien Du district, Yen Phong district and Hanoi city.

2. After the establishment of Tu Son city affiliated to Bac Ninh province:

a) Tu Son city has 12 wards;

b) Bac Ninh province has 8 district-level administrative divisions, including 6 districts and 2 cities; 126 commune-level administrative divisions, including 89 communes, 31 wards and 6 towns.

Article 2. Establishment of People’s Court, People’s Procuracy of Tu Son city, Bac Ninh province

1. Establish People’s Court of Tu Son city, Bac Ninh province from People’s Court of Tu Son town, Bac Ninh province.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Entry in force

This Resolution comes into force as of November 1, 2021.

Article 4. Implementation

1. The Government, the People’s Council, the People’s Committee of Bac Ninh province and relevant bodies shall implement this Resolution; strengthen the apparatus of local agencies; maintain stable lives of local residents, meet requirements for socio-economy, national defense and security in the administrative division.

2. Chief Judge of the Supreme’s People’s Court, Chief Procurator of the Supreme’s People’s Procuracy, within their tasks and powers, decide organizational apparatus, employees on state regular payroll, number of judges, procurators, other public employees and workers of People’s Court, People’s Procuracy of Tu Son city, Bac Ninh province as prescribed.

3. Agencies, organizations and units with the names associated with Tu Son town shall complete the name change to Tu Son city from effective date of this Resolution./.

 

 

ON BEHALF OF STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
CHAIRPERSON
Vuong Dinh Hue

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 387/NQ-UBTVQH15 ngày 22/09/2021 về thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.371

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!