Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2016 thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2017

Số hiệu: 38/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 14/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/NQ-HĐND

Quảng Trị , ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP HĐND TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 503/TTr-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Chi tiết tại Kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của HĐND tỉnh, nếu phát sinh những nội dung cần bổ sung điều chỉnh thì UBND tỉnh, cơ quan, tổ chức đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định phù hợp nội dung, chương trình tổ chức các kỳ họp và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP NĂM 2017 CỦA HĐND TỈNH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của UDDND tỉnh Quảng Trị)

A. kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường, chuyên đề

Thời gian: Tháng 4/2017.

Nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII. HĐND tỉnh xem xét ban hành các đề án, nghị quyết

1. Về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030.

3. Về quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

4. Về phê duyệt danh mục thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và tỷ lệ khoán kinh phí đối với nhân viên dinh dưỡng tại trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

5. Về chính sách khen thưởng doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nộp thuế và đóng góp công tác xã hội.

6. Về tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị.

7. Về kiện toàn mạng lưới khuyến nông viên và thú y cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

8. Về phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.

9. Về quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

B. Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 5

Thời gian: Tháng 7/2017.

Nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII.

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH XEM XÉT, Ý KIẾN CÁC BÁO CÁO THEO LUẬT ĐỊNH

1. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2017.

3. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân 6 tháng đầu năm năm 2017.

4. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, khóa VII.

5. Báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch thu hồi đất bổ sung 6 tháng đầu năm 2017.

6. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 2 và thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII.

7. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII.

8. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của TAND tỉnh.

9. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của VKSND tỉnh.

10. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Cục THADS tỉnh.

11. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017.

12. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh.

13. Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH XEM XÉT BAN HÀNH CÁC ĐỀ ÁN, NGHỊ QUYẾT

1. Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về việc luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020.

2. Về hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động Hội thẩm TAND hai cấp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020.

3. Về đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 - 2020.

4. Về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện giai đoạn 2017 - 2020.

5. Về hỗ trợ chế độ đối với cô nuôi tại các nhà trẻ, trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020.

6. Về chính sách đảm bảo đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo và các hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

7. Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 và thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII.

8. Về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025.

9. Về đầu tư, nâng cấp phát thanh truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020.

10. Về mức chi đảm bảo kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020.

11. Về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

C. Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 6

Thời gian: Trước ngày 10/12/2017.

Nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII.

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH XEM XÉT, Ý KIẾN CÁC BÁO CÁO THEO LUẬT ĐỊNH

1. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2017.

3. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân năm 2017.

4. Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII.

5. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thi hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2017.

6. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII.

7. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

8. Báo cáo công tác năm 2017, chương trình công tác năm 2018 của TAND tỉnh.

9. Báo cáo công tác năm 2017, chương trình công tác năm 2018 của VKSND tỉnh.

10. Báo cáo công tác năm 2017, chương trình công tác năm 2018 của Cục THADS tỉnh.

11. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017.

12. Báo cáo hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh.

13. Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

14. Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016.

15. Báo cáo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018.

16. Báo cáo thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và phương án phân bổ vốn năm 2018.

17. Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018.

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH XEM XÉT BAN HÀNH CÁC ĐỀ ÁN, NGHỊ QUYẾT

1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2016.

3. Về dự toán thu - chi ngân sách năm 2018.

4. Về phân bổ vốn và đầu tư xây dựng năm 2018.

5. Về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018.

6. Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2018.

7. Về tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn.

8. Về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

9. Về sửa đổi, bổ sung chính sách và kế hoạch đào tạo cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số từ năm 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

10. Về thông qua danh mục đề án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2018.

11. Về quy hoạch hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo cơ quan, tổ chức rà soát theo ngành, lĩnh vực và lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; thông qua các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của cơ quan, tổ chức và trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hàng năm, trước ngày 30 tháng 3 và 30 tháng 9, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn thành xem xét thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định chấp nhận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, phân công cơ quan, tổ chức trình đề án, dự thảo Nghị quyết, thời hạn trình kỳ họp HĐND tỉnh và giao UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện nội dung quy trình soạn thảo Nghị quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2016 thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


488

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155