Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2020 sáp nhập thành lập thôn mới các xã thuộc huyện Bát Xát Lào Cai

Số hiệu: 37/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 04/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 04 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP THÔN CỦA CÁC XÃ THUỘC HUYỆN BÁT XÁT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo số 257/BC-BPC ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết sáp nhập thôn của các xã thuộc huyện Bát Xát; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập 17 thôn để thành lập 11 thôn mới thuộc các xã của huyện Bát Xát (giảm 06 thôn)

1. Xã Nậm Chạc: Sáp nhập thôn Khoang Thuyền với thôn Nậm Cáng, lấy tên là thôn Nậm Khoang (giảm 01 thôn).

2. Xã Mường Hum: Tách thôn Coóc Ngó thành 02 cụm dân cư để sáp nhập vào 2 thôn lin kề là thôn Piềng Láo và thôn Mường Hum, lấy tên là thôn Piềng Láo và thôn Mường Hum (giảm 01 thôn).

3. Xã Trung Lèng Hồ: Tách thôn Phìn Páo 2 thành 02 cụm dân cư để sáp nhập vào 2 thôn liền kềPhìn Páo 1 và thôn Tả Tè Lé, lấy tên là thôn Phìn Páo và thôn Tả Tè Lé (giảm 01 thôn).

4. Xã Trịnh Tường: Tách các thôn Tùng Chỉn 1,2,3 thành 6 cụm dân cư để sắp xếp thành 02 thôn mới, lấy tên là thôn Tùng Chỉn 2, thôn Tùng Chỉn 3 (giảm 01 thôn).

5. Xã A Mú Sung: Tách các thôn Tung Qua, thôn Phù Lao Chải thành 04 cụm dân cư để sắp xếp, sáp nhập vào thôn Y Giang và thôn Pạc Tà thành 03 thôn, lấy tên là thôn Tung Qua, thôn Y Giang và thôn Phù Lao Chải (giảm 01 thôn).

6. Xã Cốc Mỳ: Sáp nhập thôn Minh Tân với thôn Bầu Bàng, lấy tên là thôn Bầu Bàng (giảm 01 thôn).

( danh sách các thôn thực hiện sáp nhập kèm theo)

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT. TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các
Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Sở Nội vụ (03 bản);
- VP. HĐND, UBND tỉnh;
- TT.HU, HĐND, UBND huyện Bát Xát;
- Các
Chuyên viên;
- Lưu: VT, P
C.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH SÁCH

CÁC THÔN THỰC HIỆN SÁP NHẬP THUỘC HUYỆN BÁT XÁT
(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT

Tên xã

Tên thôn

Tên thôn mới

Kết quả

1

Xã Nậm Chạc

Thôn Khoang Thuyền

Thôn Nậm Khoang

Giảm 01 thôn

Thôn Nậm Cáng

2

Xã Mường Hum

Thôn Piềng Láo

Thôn Piềng Láo

Giảm 01 thôn

Thôn Coóc Ngó (cụm 1)

Thôn Coóc Ngó (cụm 2)

Thôn Mường Hum

Thôn Mường Hum

3

Xã Trung Lèng Hồ

Thôn Phìn Páo 1

Thôn Phìn Páo

Giảm 01 thôn

Thôn Phìn Páo 2 (cụm 1)

Thôn Phìn Páo 2 (cụm 2)

Thôn Tả Tà Lé

Thôn Tả Tà Lé

4

Xã Trịnh Tường

Thôn Tùng Chỉn 1 (cụm 1)

Thôn Tùng Chỉn 2

Giảm 01 thôn

Thôn Tùng Chỉn 1 (cụm 1)

Thôn Tùng Chỉn 3 (cụm 1)

Thôn Tùng Chỉn 1 (cụm 2)

Thôn Tùng Chỉn 3

Thôn Tùng Chỉn 2 (cụm 2)

Thôn Tùng Chỉn 3 (cụm 2)

5

Xã A Mú Sung

Thôn Tung Qua (cụm 1)

Thôn Tung Qua

Giảm 01 thôn

Thôn Tung Qua (cụm 2)

Thôn Y Giang

Thôn Y Giang

Thôn Phù Lao Chải (cụm 1)

Thôn Phù Lao Chải (cụm 2)

Thôn Phù Lao Chải

Thôn Pạc Tà

6

Xã Cốc Mỳ

Thôn Minh Tân

Thôn Bầu Bàng

Giảm 01 thôn

Thôn Bầu Bàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về sáp nhập thôn của các xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.360

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!