Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2020 sáp nhập thôn của các xã thị trấn thuộc huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 36/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 04/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 04 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP THÔN VÀ ĐỔI TÊN TỔ DÂN PHỐ CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN BẢO YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo số 247/BC-BPC ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết sáp nhập thôn và đổi tên tổ dân phố của các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Yên; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập 10 thôn thành 06 thôn mới thuộc các xã của huyện Bảo Yên (giảm 04 thôn)

1. Xã Xuân Thượng: Sáp nhập thôn 5 Thâu với thôn 3 Thâu, lấy tên là thôn Ba Thâu (giảm 01 thôn).

2. Xã Lương Sơn:

a) Sáp nhập thôn Phia 1 với thôn Phia 2, lấy tên là thôn Phia (giảm 01 thôn).

b) Sáp nhập thôn Chiềng 2 với thôn Chiềng 3, lấy tên là thôn Chiềng 2 (giảm 01 thôn).

3. Xã Bảo Hà: Tách thôn Làng Cao thành 03 cụm dân cư để sáp nhập vào 3 thôn lin k là thôn Liên Hà 5, Liên Hà 6, Liên Hà 7; các thôn mới lấy tên là Thôn Liên Hà 5, Liên Hà 6, Liên Hà 7 (giảm 01 thôn).

( danh sách các thôn thực hiện sáp nhập kèm theo)

Điều 2: Nhất trí đổi tên tổ dân phố 5C thành tổ dân phố 5B thuộc thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT.TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐB
QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- VP.T
U, HĐND, UBND tỉnh;
- TT.HU, HĐND, UBND huyện Bảo Yên;
- Các Chuyên
viên;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH SÁCH

CÁC THÔN THỰC HIỆN SÁP NHẬP VÀ ĐỔI TÊN TỔ DÂN PHỐ CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN BẢO YÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT

Tên xã

Tên thôn

Tên thôn mới

Kết quả

1

Xã Xuân Thượng

Thôn 3 Thâu

Thôn 3 Thâu

Giảm 01 thôn

Thôn 5 Thâu

2

Xã Lương Sơn

Thôn Phia 1

Thôn Phia

Giảm 02 thôn

Thôn Phia 2

Thôn Chiềng 2

Thôn Chiềng 2

Thôn Chiềng 3

3

Xã Bảo Hà

Thôn Liên Hà 5

Thôn Liên Hà 5

Giảm 01 thôn

Thôn Làng Cao (Cụm 1)

Thôn Liên Hà 6

Thôn Liên Hà 6

Thôn Làng Cao (Cụm 2)

Thôn Liên Hà 7

Thôn Liên Hà 7

Thôn Làng Cao (Cụm 3)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về sáp nhập thôn và đổi tên tổ dân phố của các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


889

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!