Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2015 về Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2016

Số hiệu: 35/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Sau khi xem xét Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều hòa hoạt động các Ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả công tác tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 3 /NQ-HĐND ngày 9 tháng năm của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV)

I. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

1. Căn cứ Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình công tác theo tháng, quý và 6 tháng trong năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nghị quyết kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh và tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết.

3. Phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức triển khai các luật được ban hành tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

4. Tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ tại Vĩnh Phúc; giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

5. Phối hợp với Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

6. Phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình kinh tế xã hội trọng điểm; việc chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Thực hiện quy chế dân chủ và cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền các cấp.

7. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh tổ chức giám sát tại các địa phương trong việc tạo điều kiện cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hoạt động và động viên nhân dân tham gia xây dựng chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức báo cáo kết quả và các nghị quyết kỳ họp với cử tri.

8. Tổ chức hội nghị tổng kết tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

9. Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; thống nhất cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Uỷ ban bầu cử tỉnh.

10. Tham dự công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

11. Tổ chức hội nghị cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trình bày chương trình hành động.

12. Tổ chức Kỳ họp thứ 1 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

13. Nghe Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

14. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

15. Phân công các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

16. Tổ chức Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1. Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức và công tác tham mưu, phục vụ Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

2. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

3. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử - Văn phòng Quốc hội tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu hd tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm 2016.

5. Khảo sát, kiểm tra việc chấp hành, kết quả giải quyết ý kiến cử tri của các cấp các ngành, tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến của cử tri.

6. Tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ; giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

7. Phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai các luật được ban hành tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; lấy ý kiến vào các dự án luật trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

8. Tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

9. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

10. Phân công các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

11. Chỉ đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

12. Tổ chức Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

13. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

III. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mỗi tháng họp một kỳ để kiểm điểm công tác tháng; tổ chức giao ban với trưởng, phó các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng, thống nhất nhiệm vụ công tác tháng sau.

2. Sáu tháng tổ chức một lần giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC CỦA BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV)

I. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

1. Giám sát về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng trong dịp tết Nguyên đán 2015 trên địa bàn tỉnh.

3. Giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

4. Giám sát về hoạt động của các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và một số đơn vị thuộc ngành y tế.

5. Giám sát về hoạt động phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

6. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 1 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI:

- Tham gia đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Giám sát hoạt động một số ngành thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Tham gia vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 1 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI.

- Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội 6 tháng đầu năm 2016.

- Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội trình tại kỳ họp thứ 1 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI.

II. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1. Giám sát về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác giảm nghèo.

2. Giám sát công tác tuyển sinh năm học 2016-2017; công tác chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017; việc thực hiện Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 về quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập ;việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

3. Việc thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Giám sát việc thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống sống văn hoá, gia đình văn hoá; công tác bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử văn hoá; việc xây dựng, quản lý và tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hoá - thể theo trên địa bàn tỉnh.

5.Giám sát về công tác quản lý đối tượng nghiện ma tuý và đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh.

6. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy định tạm thời mức thu phí điều trị cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các trung tâm điều trị các huyện, thành phố.

7. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI.

- Tham gia đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Giám sát hoạt động của một số ngành thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Tham gia vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI.

- Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội năm 2016.

- Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI.

Trong quá trình thực hiện, nội dung Chương trình có thể được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn phát sinh và sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC CỦA BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV)

I. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

1. Giám sát về việc đảm bảo an ninh trật tự trên đại bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán và thực hiện Pháp lệnh số: 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 36/2009/NĐ -CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Giám sát về việc tổ chức, thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Tham gia chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh và thẩm tra Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề án của các sở, ngành trình tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

6. Thẩm tra các Nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban được thông qua tại kỳ họp.

II. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1. Chuẩn bị thuyết trình của ban trình tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

2. Tham dự Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

3. Tham gia hoàn thiện các văn bản sau kỳ họp.

4. Giám sát việc thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính.

5. Tham gia chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Dự các hội nghị, hội thảo của các cơ quan Trung ương và địa phương được mời.

7. Tổ chức cho các thành viên Ban giao lưu, học hỏi kinh nghiệm hoạt động tại một số tỉnh bạn.

8. Thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành Nội chính trình tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

9. Chuẩn bị thuyết trình tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

Trong quá trình thực hiện, nội dung Chương trình có thể được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực hiện phát sinh và sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV)

I. NỘI DUNG CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

1. Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV về giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách tại một số sở, ngành của tỉnh.

2. Giám sát kết quả sản xuất vụ Đông, thực hiện kế hoạch gieo cấy và cơ cấu giống lúa vụ Xuân 2016 ở một số huyện trong tỉnh.

3.Tham gia ý kiến chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường.

4. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 tại một số sở, ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

5. Thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án trình Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI thuộc chức năng của Ban và theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Chuẩn bị báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát trình Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1. Giám sát công tác triển khai, thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Giám sát công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2016.

3.Tham gia ý kiến chuẩn bị nội dung Kỳ họp định kỳ cuối năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường.

4. Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách; khoa học, công nghệ; tài nguyên và môi trường năm 2016 tại một số sở, ngành, đơn vị có liên quan.

5. Thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án trình Kỳ họp định kỳ cuối năm 2016 thuộc chức năng của Ban và theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Chuẩn bị báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát trình Kỳ họp định kỳ cuối năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI.

Trong quá trình thực hiện, nội dung Chương trình có thể được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn phát sinh và sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2015 về Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


314
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202