Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 35/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Xét Tờ trình số 936/TTr-HĐND ngày 03/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương, đề xuất của Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND và các ngành liên quan, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xem xét, quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT.
Bản điện tử;
- Văn phòng Tỉnh ủy, VP.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp tỉnh;
- Các tổ đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP;
- Cổng thông tin “Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang”.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015.

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, giúp các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị tốt các nội dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2019, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung trình tại các kỳ họp.

II. NỘI DUNG

A. Kỳ họp giữa năm 2019

1. Xem xét các báo cáo:

1.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh

- Báo cáo kết quả hoạt động Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII đối với UBND tỉnh.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh.

- Báo cáo những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã giải quyết từ sau kỳ họp thứ 6 đến trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

1.2. Báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

- Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội.

1.3. Báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh

Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

1.4. Báo cáo của UBND tnh

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII.

1.5. Báo cáo của các cơ quan khác

- Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2019.

- Báo cáo của Viện KSND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo của TAND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

- Các báo cáo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

2. Các thông báo:

2.1. Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và những kiến nghị tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh.

2.2. Thông báo kết quả giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

3. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

4. Tổ chức các phiên thảo luận

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp.

5. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

6. Xem xét, thông qua các Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

6.1. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

6.2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Danh mục bổ sung các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2019.

6.3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách đối với người dân trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, người dân chấp hành tốt quy định bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

6.4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế tỉnh Bắc Giang.

6.5. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh)

6.6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ trùng tu di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

6.7. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

6.8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố.

6.9. Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

6.10. Dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

B. Kỳ họp cuối năm 2019

1. Xem xét các báo cáo:

1.1 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh

- Báo cáo kết quả hoạt động Thường trực HĐND tỉnh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, khóa XVIII

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII đối với UBND tỉnh

- Báo cáo những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã giải quyết từ sau kỳ họp thứ 7 đến trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.

1.2. Báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

- Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội.

1.3. Báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh

Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện thu hút đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh từ 2015 đến 2019.

1.4. Báo cáo của UBND tnh

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019; dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 2020; kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2020 - 2022.

- Báo cáo phân tích quyết toán NSĐP tỉnh Bắc Giang năm 2018.

- Báo cáo tình hình quản lý, thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019; kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020.

- Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020.

- Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020.

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020.

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019.

- Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.

1.5. Báo cáo của các cơ quan khác

- Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo của Viện KSND tỉnh về kết quả công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Báo cáo của TAND tỉnh về kết quả công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Báo cáo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh.

2. Các thông báo:

2.1. Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và những kiến nghị tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh.

2.2. Thông báo kết quả giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

3. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

4. Tổ chức các phiên thảo luận

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp.

5. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

6. Xem xét, thông qua các nghị quyết của HĐND tỉnh

6.1. Dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020.

6.2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020.

6.3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2021-2025.

6.4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang năm 2018.

6.5. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2020-2022.

6.6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Bắc Giang.

6.7. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2020.

6.8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

6.9. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020.

6.10. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh công nhận thị trấn Đồi Ngô mở rộng (huyện Lục Nam) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

6.11. Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện thu hút đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh từ 2015 đến 2019.

6.12. Dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.

7. Công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Tổ chức kỳ họp giữa năm: Tháng 7 năm 2019.

- Tổ chức kỳ họp cuối năm: Đầu tháng 12 năm 2019.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Các vị đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Khách mời tham dự kỳ họp:

- Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang;

- Thành viên UBND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh; Cục trưởng Cục THA, dân sự tỉnh;

- Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội;

- Đại diện đơn vị vũ trang nhân dân; một số tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ quan báo chí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND tỉnh

- Phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp.

- Quyết định triệu tập và tổ chức các kỳ họp.

- Phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị các kỳ họp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND xem xét tại kỳ họp.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức các kỳ họp.

2. UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung của kỳ họp.

- Chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình tại kỳ họp đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban MTTQ tỉnh

Đề nghị ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri; chỉ đạo UB MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với Tổ đại biểu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương. Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo HĐND tỉnh.

4. Các Ban của HĐND tỉnh

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thẩm tra với HĐND tỉnh,

- Báo cáo công tác của Ban theo quy định.

5. Tổ đại biểu HĐND tỉnh

- Tổ chức cho các đại biểu trong Tổ nghiên cứu tài liệu và tham gia các hoạt động trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh.

- Phối hợp với UBMTTQ các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND trong Tổ tiếp xúc cử tri.

6. Các đại biểu HĐND tỉnh

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp theo quy định của pháp luật. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện quyền giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và thực hiện quyền quyết định các vấn đề trong chương trình kỳ họp.

7. Văn phòng HĐND tỉnh

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thư ký kỳ họp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


491

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108