Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hiệu: 35/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Tuấn Minh
Ngày ban hành: 14/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ TRONG NƯỚC, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8021/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung để thay thế Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2007 về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách số 77/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2007 và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9 khóa IV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa tỉnh, nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chế độ chi thay thế Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết này và quy định chung của Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày kỳ họp thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

NỘI DUNG PHÊ CHUẨN MỨC SỬA ĐỔI

I. Mức chi sửa đổi

1. Công tác phí

1.1. Phụ cấp công tác phí:

- Đi công tác trong tỉnh: 60.000 đồng/ngày/người; riêng đi công tác Côn Đảo và ngược lại : 80.000 đồng/ngày/người.

- Đi công tác ngoài tỉnh:

+ Đi công tác ngoài tỉnh về trong ngày : 60.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác ngoài tỉnh ở lại qua đêm : 80.000 đồng/ngày/người.

1.2. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ từ 120.000 đến 180.000 đồng/ngày/người.

1.3. Công tác phí khoán theo tháng từ 85.000 đến 240.000 đồng/ngày/người.

2. Hội nghị phí:

2.1. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ 25.000 đồng đến 80.000 đồng/ngày/người tùy theo địa điểm tổ chức hội nghị từ xã đến tỉnh.

2.2. Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ 120.000 đồng đến 240.000 đồng/ngày/người tùy theo địa điểm tổ chức hội nghị từ xã, huyện đến tỉnh.

II. Thẩm quyền quyết định chi:

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, được quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị cao hơn hoặc thấp hơn mức chi được ban hành theo Nghị quyết này.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị đã thực hiện hoặc chưa thực hiện chế độ tự chủ tài chính; đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao hoặc đã được giao quyền tự chủ tài chính theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, được quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị nhưng không vượt quá mức chi quy định tại Nghị quyết này.

3. Đối với những khoản kinh phí không giao tự chủ thì thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị theo mức chi quy định tại Nghị quyết này./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.483

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142