Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 34/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 12/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG TIẾN THÀNH THUỘC THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 20 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Phước;

Xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND-PC ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

1. Thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài

- Thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân scủa xã Tiến Thành hiện nay;

- Sau khi thành lập, phường Tiến Thành có: 25,61 km2 diện tích tự nhiên, dân số 11.909 người;

Phường Tiến Thành có 08 khu phố: khu phố 1A, khu phố 1B, khu phố 2, khu ph 3, khu ph4, khu phố Làng Ba, khu phố Suối Cam và khu phố Bưng Trang;

- Địa giới hành chính: phía Bắc giáp xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú; phía Tây giáp xã Tân Thành; phía Đông giáp phường Tân Phú và Tân Bình; phía Nam giáp xã Tiến Hưng;

- Về trụ sở làm việc: giữ nguyên trụ sở làm việc của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Tiến Thành hiện có.

Sau khi thành lập phường Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài có 08 đơn vị hành chính cấp xã, gm 06 phường: Tân Phú, Tân Bình, Tân Thiện, Tân Xuân, Tân Đồng, Tiến Thành và 02 xã: Tân Thành, Tiến Hưng (không tăng đơn vị hành chính cp xã, tăng 01 phường, giảm 01 xã).

2. Thành lập thành phố Đồng Xoài

Thành lập thành phố Đồng Xoài trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên dân số và số xã, phường của thị xã Đồng Xoài hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Đồng Xoài có:

- Diện tích tự nhiên 167,32 km2, dân số 150.052 người;

- Số đơn vị hành chính cấp xã: Thành phố Đồng Xoài có 08 đơn vị hành chính tùy thuộc gồm 06 phường: Tân Phú, Tân Bình, Tân Thiện, Tân Xuân, Tân Đồng, Tiến Thành và 02 xã: Tân Thành, Tiến Hưng;

- Địa giới hành chính thành phố Đồng Xoài: phía Đông giáp huyện Đông Phú; phía Tây giáp huyện Chơn Thành; phía Nam giáp huyện Đồng Phú và huyện Phú Giáo (Bình Dương); phía Bắc giáp huyện Đồng Phú;

- Về trụ sở làm việc: giữ nguyên trụ sở làm việc của Thị ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn ththị xã và các xã, phường hiện có.

Sau khi thành lập thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, thị xã Phước Long và các huyện: Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đp, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Bù Đăng (không tăng đơn vị hành chính cấp huyện, tăng 01 thành phố, giảm 01 thị xã).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định trình các cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phưc khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ TN-MT;
- Thanh
tra Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND
Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyệ
n, thị xã;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP, Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 về thông qua Đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.664

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.176.43