Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 33/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Thị Minh Xuân
Ngày ban hành: 05/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 9 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các nội dung sau:

1. Tại kỳ họp tổng kết, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX

2.1. Xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

2.2. Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ 6 tháng đầu năm 2021 và tình hình sử dụng các quỹ tỉnh quản lý 6 tháng đầu năm 2021;

- Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021;

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021;

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021;

- Báo cáo kết quả tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021.

2.3. Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2.4. Xem xét báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

2.5. Xem xét các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

2.6. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

3. Tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX

3.1. Xem xét báo cáo công tác năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

3.2. Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ tỉnh quản lý năm 2021;

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020;

- Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020;

- Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021;

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021;

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021;

- Báo cáo kết quả tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2021.

3.3. Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3.4. Xem xét báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

3.5. Xem xét các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

3.6. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

Điều 2. Căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình và tổ chức hoạt động giải trình, chất vấn tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả theo quy định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều hòa, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2020.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước; Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND; UBND;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; HĐND, UBND; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Minh Xuân

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.847

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171