Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Số hiệu: 33/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Bùi Xuân Hòa
Ngày ban hành: 08/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2018;

Xét Tờ trình số 132/TTr-HĐND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên như sau:

I. Kỳ họp thứ 7

1. Thời gian: Tháng 7 năm 2018

2. Nội dung

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về các báo cáo sau:

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018 của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và các báo cáo theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc ban hành các nghị quyết sau:

- Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

- Nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Chất vấn và trả lời chất vấn. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành nghị quyết về chất vấn.

II. Kỳ họp thứ 8

1. Thời gian: Tháng 12 năm 2018

2. Nội dung

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về các báo cáo sau:

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp giữa năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo công tác năm 2018 của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; báo cáo giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp giữa năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và các báo cáo theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

b) Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

c) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc ban hành các nghị quyết sau:

- Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2017.

- Nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp 7, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

- Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 tỉnh Thái Nguyên.

- Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 tỉnh Thái Nguyên.

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 tỉnh Thái Nguyên.

- Nghị quyết thông qua kết quả sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tỉnh Thái Nguyên.

- Nghị quyết giao biên chế công chức hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2019 tỉnh Thái Nguyên.

d) Chất vấn và trả lời chất vấn. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành nghị quyết về chất vấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế và theo đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung trình tại các kỳ họp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Xuân Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


376

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184