Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định bầu

Số hiệu: 33/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 10/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ngày 10 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 49 phiếu(chiếm 83,05% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 05 phiếu (chiếm 8,47% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,69 % tổng số đại biểu HĐND)

2. Ông Võ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 45 phiếu(chiếm 76,27% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 08 phiếu(chiếm 13,55% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 5,08% tổng số đại biểu HĐND)

3. Ông Võ Đình Thú, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 36 phiếu(chiếm 61,01% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (chiếm 30,5% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 3,38% tổng số đại biểu HĐND)

4. Ông Đinh Yang King, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 29 phiếu(chiếm 49,15% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 23 phiếu(chiếm 38,98% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 04 phiếu (chiếm 6,77% tổng số đại biểu HĐND)

5. Ông Võ Thăng Long, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 33 phiếu(chiếm 55,93% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 21 phiếu(chiếm 35,59% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 3,38% tổng số đại biểu HĐND)

6. Ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 39 phiếu (chiếm 66,1% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 14 phiếu(chiếm 23,72% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 5,08% tổng số đại biểu HĐND)

7. Bà Huỳnh Thúy Vân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu(chiếm 57,62% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 16 phiếu(chiếm 27,11% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 06 phiếu(chiếm 10,16% tổng số đại biểu HĐND)

08. Ông Mai Thanh Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu(chiếm 72,88% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 09 phiếu(chiếm 15,25% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 04 phiếu (chiếm 6,77% tổng số đại biểu HĐND)

09. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu(chiếm 62,71% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 16 phiếu(chiếm 27,11% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 5,08% tổng số đại biểu HĐND)

10. Ông Phan Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 44 phiếu(chiếm 74,57% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 12 phiếu(chiếm 20,33% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 00 phiếu (chiếm 00% tổng số đại biểu HĐND)

11. Ông Trương Thanh Kết, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu(chiếm 64,40% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 14 phiếu(chiếm 23,72% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 04 phiếu (chiếm 6,77% tổng số đại biểu HĐND)

12. Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 28 phiếu(chiếm 47,45% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 25 phiếu(chiếm 42,37% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 5,08% tổng số đại biểu HĐND)

13. Ông Nguyễn Thúc Đĩnh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 28 phiếu(chiếm 47,45% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm : 24 phiếu(chiếm 40,67% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 04 phiếu (chiếm 6,77% tổng số đại biểu HĐND)

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định bầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.991

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208