Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 33/2006/NQ-HĐND bổ sung dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn lại của tỉnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu: 33/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Nguyễn Văn Út
Ngày ban hành: 14/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2006/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2006 TỪ NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG CÒN LẠI CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2005

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Công văn số: 911/TTg - KTTH ngày 14 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ "về việc xử lý nguồn vốn đối ứng cho dự án cấp nước và vệ sinh môi trường thị xă Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu";

Xét Tờ trình số: 41/TTr - UBND ngày 27 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu "về việc bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn lại của tỉnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2005"; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân; ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2006 cho Ban Quản lý Dự án cấp thoát nước và vệ sinh môi trường thị xă Bạc Liêu để đối ứng thực hiện Dự án cấp thoát nước và vệ sinh môi trường thị xă Bạc Liêu, số tiền: 77.220 triệu đồng (bảy mươi bảy tỷ, hai trăm hai mươi triệu đồng) từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn lại đến ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm bố trí sử dụng vốn đúng mục đích được duyệt.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đă được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ bảy thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Út

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 33/2006/NQ-HĐND bổ sung dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn lại của tỉnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.777
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69