Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2019

Số hiệu: 32/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 08/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-ND

Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII -KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 07/TTr-TT.HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2019 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2019, với các nội dung sau đây:

1. Hình thức, số lượng các kỳ họp

a) Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức họp toàn thể tại Hội trường và các phiên họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 02 kỳ họp thường lệ (kỳ họp giữa năm và cuối năm 2019) và các khọp bất thường (nếu có).

2. Thời gian

a) Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2019): Dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2019.

b) Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối năm 2019): Dự kiến được tổ chức trước ngày 10 tháng 12 năm 2019.

3. Địa điểm

Các kỳ họp được tổ chức tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh.

4. Nội dung các k họp

a) Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2019)

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cui năm 2019; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước của địa phương 6 tháng đầu năm; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chng tội phạm và vi phạm pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương; đề xuất kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết;

- Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc thm quyn trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Hội đng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

- Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định một số vấn đề khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối năm 2019)

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri;

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh về tng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; kết quả hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri (nếu có);

- Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương; đề xuất kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết;

- Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

- Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp;

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định một số vấn đề khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Thành phần tham d

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII.

b) Khách mời:

- Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;

- Các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh;

- Các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII;

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Thủ trưởng một số cơ quan Trung ương đóng tại địa phương;

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Ngoài ra, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, có thể quyết định mời thêm các thành phần khác tham, dự kỳ họp.

Điều 2.

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác xây dựng, chuẩn bị các văn kin trình khọp. Căn cứ nội dung kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 đã được thông qua tại khọp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, tiến hành giám sát, thẩm tra chuẩn bị báo cáo trình kỳ họp; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị khọp.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thưng trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Cơ quan liên quan có trách nhiệm chuẩn bvà gửi báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đúng thời gian quy định.

3. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự đầy đủ các phiên họp của kỳ họp theo quy định và tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến để các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt kết quả cao.

4. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham mưu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc tổ chức các kỳ họp; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp th 11 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việ
t Nam tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND
c huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh (đ
ăng công báo);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu
: VT, CVpc.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


380

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108