Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 32/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2015/NQ-ND

Hà Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TTr-TTHĐND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của ND tỉnh năm 2016, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình s 05/TTr-TTHĐND ngày 30 tháng 11 năm 2015 về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các nghị quyết sau:

1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

2) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

3) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

4) Nghị quyết về giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017.

5) Nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

6) Nghị quyết về mức thu học phí đối với cơ sgiáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2016 -2017.

7) Nghị quyết về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 cho các cơ quan tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn.

8) Nghị quyết về việc quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lphần trăm từng nguồn thu cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

9) Nghị quyết về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

10) Nghị quyết vnhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội năm 2017.

11) Nghị quyết phê chun dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017.

12) Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2015.

13) Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017.

14) Nghị quyết phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh.

15) Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2017.

Ngoài ra, căn cứ quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương và theo đề nghị của UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp theo luật định, kỳ họp bất thường hoặc kỳ họp chuyên đề xem xét ban hành các nghị quyết nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hin

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56