Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định trong năm 2015

Số hiệu: 31/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 10/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2014/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 32/TTr-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự kiến thời gian thông qua các Nghị quyết trong năm 2015; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2015 (có Danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2015.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình.

Điều 4. Trong trường hợp xét thấy không đảm bảo tiến độ và chất lượng soạn thảo hoặc không cần thiết phải ban hành Nghị quyết (theo quy định tại khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) thì cơ quan, tổ chức có liên quan có thể đề nghị đưa văn bản ra khỏi Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 5. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan theo trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 tháng 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

DANH MỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

SỐ TT

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

CƠ QUAN TRÌNH

DỰ KIẾN THỜI GIAN THÔNG QUA

1

Nghị quyết về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7/2015

2

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7/2015

3

Nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7/2015

4

Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7/2015

5

Nghị quyết về việc điều chỉnh định mức đào tạo nghề trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7/2015

6

Nghị quyết về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7/2015

7

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

8

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

9

Nghị quyết về phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

10

Nghị quyết về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2016

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

11

Nghị quyết về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách của các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

12

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương năm 2016 và Kế hoạch phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

13

Nghị quyết về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

14

Nghị quyết ban hành bảng giá các loại đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh (nếu có sửa đổi)

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

15

Nghị quyết về danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục công trình, dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

16

Nghị quyết về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

17

Nghị quyết về đặt tên đường phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

18

Nghị quyết về biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2016

UBND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

19

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016

TT HĐND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

20

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016

TT HĐND tỉnh

Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2015

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định trong năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100