Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 30/NQ-HĐND 2020 sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 30/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành: 23/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP ẤP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIÁ RAI, HUYỆN VĨNH LỢI VÀ HUYỆN HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sáp nhập ấp của 06 (sáu) xã trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hoà Bình, như sau:

1. Th xã Giá Rai:

a) Sáp nhập ấp 25 vào ấp 24, lấy tên là ấp 24 thuộc xã Phong Thạnh A.

Sau khi sáp nhập, ấp 24 có diện tích tự nhiên là 637 ha; dân số có 317 hộ với 1.325 nhân khẩu và có vị trí địa lý như sau:

- Hướng Đông giáp ấp 22, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai.

- Hướng Tây giáp ấp 1, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai.

- Hướng Nam giáp ấp 3, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai.

- Hướng Bắc giáp ấp 24 và ấp 25, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai.

b) Sáp nhập ấp 14 vào ấp 12, lấy tên là ấp 12 thuộc xã Phong Thạnh Đông.

Sau khi sáp nhập, ấp 12 có diện tích tự nhiên là 532 ha; dân số có 400 hộ với 1.709 nhân khẩu và có vị trí địa lý như sau:

- Hướng Đông giáp ấp 9 và ấp 13 xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai.

- Hướng Tây giáp ấp 14, xã Phong Tân, thị xã Giá Rai.

- Hướng Nam giáp Khóm 12, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai.

- Hướng Bắc giáp ấp 13 và ấp 15, xã Phong Thạnh Đông và ấp 15 xã Phong Tân, thị xã Giá Rai.

2. Huyện Hòa Bình:

a) Sáp nhập ấp Cái Tràm vào ấp Toàn Thắng, lấy tên là ấp Toàn Thắng thuộc xã Vĩnh Hậu.

Sau khi sáp nhập, ấp Toàn Thắng có diện tích tự nhiên là 966,21 ha; dân số có 503 hộ với 2.192 nhân khẩu và có vị trí địa lý như sau:

- Hướng Đông giáp ấp Giòng Tra và ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình.

- Hướng Tây giáp ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình và giáp ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình.

- Hướng Nam giáp ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình.

- Hướng Bắc giáp ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh và ấp Cái Tràm B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình.

b) Sáp nhập một phần dân số, diện tích tự nhiên của ấp 20 vào ấp 11, lấy tên là ấp 17 thuộc xã Vĩnh Bình.

Sau khi sáp nhập, ấp 17 có diện tích tự nhiên là 477,02 ha; dân số có 428 hộ với 1.846 nhân khẩu và có vị trí địa lý như sau:

- Hướng Đông giáp ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình.

- Hướng Tây giáp ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình.

- Hướng Nam giáp ấp Đồng Lớn 1 và ấp Đồng Lớn 2, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.

- Hướng Bắc giáp ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình.

c) Sáp nhập phần còn lại của ấp 20 vào ấp 19, lấy tên là ấp 19 thuộc xã Vĩnh Bình.

Sau khi sáp nhập, ấp 19 có diện tích tự nhiên là 691,66 ha; dân số có 422 hộ với 1.755 nhân khẩu và có vị trí địa lý như sau:

- Hướng Đông giáp ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình.

- Hướng Tây giáp ấp 9 và ấp 10, xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai.

- Hướng Nam giáp ấp Đồng Lớn 2, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.

- Hướng Bắc giáp ấp Tường Thắng A, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long.

3. Huyện Vĩnh Li:

a) Sáp nhập ấp Bưng Xúc vào ấp Phú Tòng, lấy tên là ấp Phú Tòng thuộc xã Hưng Hội.

Sau khi sáp nhập, ấp Phú Tòng có diện tích tự nhiên là 439,86 ha; dân số có 311 hộ với 1.294 nhân khẩu và có vị trí địa lý như sau:

- Hướng Đông giáp ấp Phú Tòng và ấp Quốc Kỷ, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi.

- Hướng Tây giáp ấp Giá Tiểu, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

- Hướng Nam giáp ấp Nước Mặn và ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

- Hướng Bắc giáp ấp Nhà Thờ và ấp Bà Chăng, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.

b) Sáp nhập ấp Phú Tòng vào ấp Nhà Thờ, lấy tên là ấp Nhà Thờ thuộc xã Hưng Thành.

Sau khi sáp nhập, ấp Nhà Thờ có diện tích tự nhiên là 403,90 ha; dân số có 294 hộ với 1.273 nhân khẩu và có vị trí địa lý như sau:

- Hướng Đông giáp ấp Gia Hội, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi.

- Hướng Tây giáp ấp Nhà Thờ, thị trấn Châu Hưng và ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

- Hướng Nam giáp ấp Quốc Kỷ, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi.

- Hướng Bắc giáp ấp Thuận Hòa, xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Lưu (NH)

CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 23/11/2020 về sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.061

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!