Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 29/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 29/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành: 23/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN TỔ CHỨC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 29/2020/TT-BQP ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành quy chế sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch về Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ và tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025, gồm những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung:

Xây dựng Dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, lấy xây dựng chất lượng chính trị, độ tin cậy là trung tâm; tổ chức biên chế tinh gọn, chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, thật sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân. Chú trọng xây dựng nâng cao chất lượng Dân quân tự vệ ở xã trọng điểm quốc phòng và an ninh, những địa bàn phức tạp đảm bảo đủ sức ứng phó với các tình huống xảy ra.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Số lượng: Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,7% so với tổng dân số. Riêng lực lượng Dân quân thường trực xây dựng tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện 01 tiểu đội: 09 lực lượng; Xã trọng điểm về quốc phòng và an ninh xây dựng 02 tổ: 06 lực lượng; Các xã còn lại xây dựng 01 tổ: 03 lực lượng.

- Tỷ lệ đảng viên: Phát triển đảng viên trong Dân quân tự vệ đạt 22% trở lên. Trong đó: Đảng viên trong lực lượng Dân quân đạt từ 20% trở lên; Đảng viên trong lực lượng tự vệ đạt 60% trở lên.

- Tỷ lệ đoàn viên: Đoàn viên trong lực lượng Dân quân tự vệ đạt 70% trở lên.

- 100% Chi bộ quân sự có cấp ủy.

- Hàng năm huấn luyện Dân quân tự vệ đạt từ 80 - 85%.

- 100% Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã qua đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Trong đó: 100% Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đến năm 2023 phải qua đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở (riêng các đồng chí đã có bằng trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và một bằng đại học ngoài thì không cần phải đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở).

- 100% xã diễn tập chiến đấu phòng thủ; trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng phải tổ chức ít nhất một lần; thời gian cuộc diễn tập tối thiểu một ngày, đêm.

- Cử 140 cán bộ quân sự cấp xã đào tạo tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

2. Số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã:

- Phó Chỉ huy trưởng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phải qua đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở trở lên.

- Mỗi xã bố trí: 02 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng.

3. Nhiệm vụ:

a) Về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ:

- Thực hiện công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tổ chức tuyển chọn, bình xét bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng những người đủ điều kiện để kết nạp vào lực lượng Dân quân tự vệ; quyết định công nhận Dân quân tự vệ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

- Tuyển chọn, kết nạp Dân quân tự vệ năm thứ nhất phải tương ứng với số đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 20 - 25% so với tổng số Dân quân tự vệ.

- Xây dựng các đơn vị Tự vệ ở các cơ quan của đảng, cơ quan tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc các thành phần kinh tế được tổ chức xây dựng tự vệ theo thứ tự ưu tiên, đơn vị có tổ chức đảng xây dựng trước, sau đó đến đơn vị chưa có tổ chức đảng.

b) Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức; xây dựng Dân quân tự vệ đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tổ chức biên chế chặt chẽ, hợp lý, chú trọng nâng cao chất lượng của Dân quân thường trực, Dân quân cơ động, phòng không, Dân quân ở địa bàn trọng điểm quốc phòng và an ninh.

c) Thực hiện đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện, diễn tập, luyện tập hàng năm theo quy định Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

d) Nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc; góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ làng xã chiến đấu khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự, biên phòng, kiểm lâm và lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân; là lực lượng xung kích tại chỗ trong phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh...; tích cực lao động sản xuất, gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng làng xã văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

đ) Bảo đảm trang bị vũ khí đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

e) Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Giải pháp thực hiện:

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chỉ huy thống nhất của chỉ huy trưởng cơ quan quân sự các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về Dân quân tự vệ; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ.

c) Quan tâm phát triển đảng viên trong Dân quân tự vệ, xây dựng chi bộ quân sự cấp xã có cấp ủy. Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; nâng cao hiệu quả hoạt động của Dân quân thường trực, Dân quân cơ động, phòng không, Dân quân ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng và an ninh. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng huấn luyện và hoạt động Dân quân tự vệ.

d) Bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ, các văn bản, hướng dẫn thực hiện luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trang bị cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ; trước hết là Dân quân thường trực, cơ động, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,...

đ) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, phát huy những mặt tích cực, tiến bộ, khắc phục những yếu kém để xây dựng Dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện; kịp thời biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm.

5. Kinh phí thực hiện:

Hàng năm, căn cứ đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Quốc phòng (báo cáo);
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- TT. HĐND, UBND cấp xã;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu (NH).

CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 29/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169