Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 287/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Thào Xuân Sùng
Ngày ban hành: 17/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 287/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ 02 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XI VỀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Điều 10 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 1694/TTr-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La khoá XII về việc đề nghị bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XI về mức phụ cấp đối với cán bộ bản; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 47/2002/NQ-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2002 về chính sách hỗ trợ nhân viên y tế bản tại tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 88/2003/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2003 về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp đối với Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng các đoàn thể, Y tế bản và cán bộ văn hoá - truyền thanh - truyền hình bản thuộc 86 xã đặc biệt khó khăn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh bãi bỏ những văn bản cụ thể hoá việc thực hiện 02 nghị quyết nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Mức phụ cấp đối với các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng các đoàn thể, Y tế bản và cán bộ văn hoá - truyền thanh - truyền hình bản thuộc 86 xã đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 60/2004/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2004 của HĐND tỉnh về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND; UB MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh ;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, Hường. 230b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 287/NQ-HĐND ngày 17/07/2009 bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XI về mức phụ cấp đối với cán bộ bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.379

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!