Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 về kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 28/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 11/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

KỲ HỌP THỨ 10, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ kết quả kỳ họp từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 12 năm 2018;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018; nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Thông qua các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Xem xét các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2018; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2019. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2018, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và xây dựng kế hoạch tài chính ba năm giai đoạn 2019 - 2021. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các báo cáo khác của cơ quan, đơn vị liên quan theo Luật định.

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp thu đy đủ ý kiến của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri; có giải pháp đồng bộ để khắc phục những hạn chế, yếu kém đã nêu tại các báo cáo gửi đến kỳ họp.

3. Tiếp tục sử dụng biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của năm 2018 cho đến khi cấp có thẩm quyền thẩm định biên chế sự nghiệp năm 2019.

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 từ báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 sang báo cáo tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

5. Tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh: Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

7. Thông qua 16 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh và các nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh.

8. Tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở, ngành và thủ trưởng cơ quan liên quan. Hội đng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, ngành tập trung thực hiện các cam kết, có giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực được chất vấn, vấn đề cử tri quan tâm và báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp tiếp theo.

Điều 2.

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại kỳ họp.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát, tuyên truyền và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- TT T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các sở, ban, ngành đoàn thể t
nh;
- TT. Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo-Tin học t
nh;
- LĐVP;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, HS
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 về kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108