Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định năm 2019

Số hiệu: 28/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 19/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2018/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 về Dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 như sau:

I. Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2019:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo công tác 6 tháng, hàng năm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri và các báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một slĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tnh và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh.

II. Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp thường lệ năm 2019 (bao gồm giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, T đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biu Hội đng nhân dân tỉnh).

1. Các nội dung giám sát thường xuyên theo luật định

a. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp.

b. Giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

c. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

d. Giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (thuộc văn bản quy phạm pháp luật) có dấu hiệu trái pháp luật.

đ. Giám sát việc tuân thủ theo Hiếp pháp, pháp luật ở các địa phương, cơ sở.

2. Các nội dung giám sát chuyên đề

a. Nội dung giám sát của Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 và các văn bản pháp luật có liên quan tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b. Nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

- Giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018.

c. Các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về việc Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phthông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020.

- Giám sát tình hình thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2019

d. Các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế:

- Giám sát tình hình, kết quả xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong một số cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát việc triển khai thi hành Luật đất đai trên lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh từ ngày Luật có hiệu lực cho đến nay.

- Giám sát tình hình và kết quả đấu tranh phòng chống ma túy và các chất gây nghiện trên địa bàn tỉnh.

e. Các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc:

- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện chính sách y tế đối với vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ 2016 - 2018.

- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện chính sách phát triển giáo dục và đào tạo đối với vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Tổ chức thc hin:

1. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định và được tiến hành thường xuyên, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan chịu sự giám sát.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chương trình giám sát này xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chương trình giám sát, Kế hoạch triển khai của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình giám sát của Ban; các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung hoặc các vấn đề do Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật, đồng thời triển khai thực hiện đảm bảo đạt kết quả cao.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp thường lệ giữa năm và cui năm 2019; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Ban với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để các Đoàn giám sát của Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh thực hiện chức năng giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan theo yêu cầu của Đoàn giám sát; nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân tnh và Đoàn giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP;
- Ban CT Đại biểu của UBTVQH;
- Bộ T
ư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh
;
-
UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh
ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.959

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116