Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2016 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và chuyên đề trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 27/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 27/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ VÀ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và chuyên đề trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX như sau:

I. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2017

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Vào giữa tháng 7 năm 2017.

2. Nội dung kỳ họp:

a) Xem xét báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2017 của Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

b) Xem xét các báo cáo về tình hình 06 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

- Báo cáo về thực hiện ngân sách địa phương;

- Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng;

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Báo báo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

- Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

c) Xem xét thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018.

d) Xem xét thông qua danh mục (bổ sung) các dự án cần thu hồi đất chuyn mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

e) Quyết định điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017 (nếu có).

f) Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

g) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017.

h) Quyết định Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

i) Xem xét báo cáo kết quả giám sát của các đoàn giám sát của Hội đng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017.

j) Xem xét, quyết định các nội dung khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

II. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Vào đầu tháng 12 năm 2017.

2. Nội dung kỳ họp:

a) Xem xét báo cáo công tác năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh, Cc thi hành án dân sự tỉnh.

b) Xem xét báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chng tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tcáo và kiến nghị của cử tri.

c) Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

d) Quyết định dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2018.

e) Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2018.

f) Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.

g) Xem xét thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyn mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dựng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

h) Kế hoạch phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Nam.

i) Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

j) Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh thông báo về tham gia xây dng chính quyền năm 2017.

k) Quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018.

l) Xem xét báo cáo kết quả giám sát của các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2017.

m) Xem xét quyết định các nội dung khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. Tổ chức kỳ họp chuyên đề

1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tổ chức kỳ họp chuyên đề để bànquyết định các vn đ sau:

a) Xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020.

b) Chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại cơ sở y tế công lập tỉnh giai đoạn 2017-2021.

c) Chính sách hỗ trợ đào tạo chuyên sâu viên chức sự nghiệp y tế công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.

d) Chính sách giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.

e) Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND về Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2012 - 2016 và định hướng đến năm 2020 (cụ thể hóa Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XXI).

f) Chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tnh.

g) Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VII).

h) Thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho các dự án sản xuất kinh doanh dịch vụ nhà ở.

Và các nội dung khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến vào giữa tháng 4 năm 2017.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến, đề xuất nội dung, chương trình cụ thể của tng khọp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
-
VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-
UBTVQH;
- Ban TVT
U, TT HĐND, UBND tnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND t
nh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyệ
n, TX, TP;
- TTXVN tại QN;
- Cổng Thông t
in điện tử tỉnh;
- Báo QNam, Đài PT-TH
QNam;
- VP HĐND t
nh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH(Quốc).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2016 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và chuyên đề trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


701

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155