Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2016 về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

Số hiệu: 26/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Bùi Thị Quỳnh Vân
Ngày ban hành: 14/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 13/TTr-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII như sau:

I. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2017: Dự kiến tổ chức từ ngày 04/7 đến ngày 06/7/2017. Chương trình kỳ họp gồm:

1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

1.1. Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

1.3. Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

1.4. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

1.5. Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

1.6. Về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

1.7. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

1.8. Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

1.9. Về kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 (thường lệ cuối năm 2016), HĐND tỉnh khóa XII.

1.10. Về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ năm 2011 đến năm 2016.

1.11. Báo cáo bổ sung đầy đủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội đến hết tháng 12/2016.

2. Phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy.

3. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2016.

5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

6. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

8. Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

9. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

9.1. Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

9.2. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát nêu tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

9.3. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

10. Chất vấn và trả lời chất vấn.

11. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết:

11.1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

11.2. Các nghị quyết chuyên đề khác

12. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

II. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017: Dự kiến tổ chức từ ngày 05/12 đến ngày 08/12/2017. Chương trình kỳ họp gồm:

1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh

1.1. Báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.3. Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.4. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.5. Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

1.6. Về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.7. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.8. Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

1.9. Về kết quả giải quyết ý kiến chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2016 (nếu có) và tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017.

1.10. Về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ năm 2011 đến năm 2017.

2. Phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy.

3. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

6. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

8. Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

9. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

9.1. Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

9.2. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát nêu tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

9.3. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh năm 2017.

10. Chất vấn và trả lời chất vấn.

11. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết:

11.1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

11.2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018.

11.3. Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

11.4. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.

11.5. Các nghị quyết chuyên đề khác

12. Thường trực HĐND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trình hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp để chuẩn bị tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết đúng quy định và thời gian.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp cần điều chỉnh, thay đổi kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Đại biểu ĐBQH bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh;
-
VP UBND tỉnh, VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, VP (1). tqth 180.

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2016 về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250