Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 256/2008/NQ-HĐND xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007

Số hiệu: 256/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 20/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 256/2008/NQ-HĐND

Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ KẾT QUẢ TỔNG RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN NGÀY 31/12/2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số: 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số: 8153/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xử lý kết quả tổng rà soát văn bản QPPL do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ năm 1976 đến 31/12/2007;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả tổng rà soát 202 văn bản quy phạm pháp luật (danh mục I-A kèm theo) do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007, trong đó 93 Nghị quyết (danh mục 5 kèm theo) đó hết hiệu lực qua các đợt rà soát; 109 Nghị quyết còn lại (danh mục I-B kèm theo) được xử lý như sau:

1. Còn hiệu lực 58 Nghị quyết để tiếp tục thi hành Trên địa bàn tỉnh (danh mục 1 kèm theo).

2. Bói bỏ 04 Nghị quyết (danh mục 2 kèm theo).

3. Sửa đổi, bổ sung 11 Nghị quyết (danh mục 3 kèm theo).

4. Hết hiệu lực thi hành: 36 Nghị quyết (danh mục 4 kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 


(Danh mục I -A)

TỔNG DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QPPL DO HĐND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN 31/12/2007
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 256/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh Nghệ An)

TT

KHÓA

KỲ HỌP

SỐ, KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH VB

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

1

9

1

01/6/1977

Về nhiệm vụ khẩn trương trước mắt

2

10

1

09/6/1981

Về những nhiệm vụ công tác trước mắt

3

10

3

22/7/1982

Phê chuẩn dự toán Ngân sách địa phương năm 1982

4

10

3

22/7/1982

Về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm

5

10

4

28/01/1983

Thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 1983

6

10

4

28/01/1983

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 1981

7

10

6

23/7/1983

Về nhiệm vụ cấp bách 6 tháng cuối năm 1983

8

10

6

23/7/1983

Về việc lập quỹ xây dựng vùng kinh tế mới

9

10

6

23/7/1983

Về việc ban hành quy định bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn Nghệ Tĩnh

10

10

8

25/7/1984

Về nhiệm vụ 6 tháng năm 1984

11

10

9

31/12/1984

Về kế hoạch kinh tế xã hội năm 1985

12

10

9

31/12/1984

Phê chuẩn quyết toán ngân sách của tỉnh năm 1983

13

10

9

31/12/1984

Về phát triển dân số và thực hiện sinh đẻ có kế hoạch

14

10

4

19/4/1986

Về công tác xuất nhập khẩu 1986

15

11

5

26/7/1986

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

16

11

5

26/7/1986

Về những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực văn hóa giáo dục

17

11

7

17/01/1987

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 1987

18

11

7

17/01/1987

Thông qua dự toán ngân sách năm 1987

19

11

7

17/01/1987

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1985

20

11

13

16/7/1988

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 1988

21

11

16

09/9/1989

Về một số nhiệm vụ cấp bách trước mắt

22

11

1

22/01/1990

Về một số nhiệm vụ kinh tế xã hội trước mắt

23

12

1

22/01/1990

Về nhiệm vụ kinh tế 6 tháng cuối năm 1990

24

12

5

02/11/1990

Về nhiệm vụ cấp bách từ nay đến cuối năm 1990

25

12

2

14/3/1990

Về việc xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

26

12

2

16/3/1990

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1988

27

12

2

16/3/1990

Dự án kế hoạch ngân sách năm 1990

28

12

2

16/3/1990

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1990

29

12

6

26/01/1991

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1991

30

12

7

17/5/1991

Về quản lý địa giới và giải quyết tranh chấp đất đai địa giới hành chính

31

12

7

17/5/1991

Về việc để lại thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản về xử phạt vi phạm hành chính của tỉnh và tổ chức thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính

32

12

7

17/5/1991

Về một số vấn đề cấp bách phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo

33

12

7

30/8/1991

Về việc bầu các chức danh Thường trực HĐND, các ban của HĐND

34

12

3

18/4/1992

Về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

35

12

3

18/4/1992

Về quỹ phòng chống bão lụt

36

12

3

18/4/1992

Về đẩy mạnh nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 1992

37

12

5

31/10/1992

Về một số biện pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội năm 1992, định hướng KTXH năm 1993 và công tác bảo vệ an ninh quốc phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của địch

38

12

2

11/01/1992

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1992

39

12

7

7/5/1993

Về công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và chính sách kế hoạch hóa gia đình.

40

12

8

30/7/1993

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 1993

41

12

6

10/01/1993

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1991, dự án ngân sách năm 1993

42

12

6

10/01/1993

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1993

43

12

09

30/10/1993

Về trích lập Quỹ xóa đói giảm nghèo

44

12

09

30/10/1993

Một số biện pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết TW lần thứ 5 về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế xã hội nông thôn.

45

12

09

30/10/1993

Tổ chức thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

46

12

10

31/01/1994

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1994

47

12

10

31/01/1994

Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1992, dự án ngân sách năm 1994

48

12

10

31/01/1994

Thông qua tờ trình điều chỉnh địa giới hành chính.

49

12

13

15/10/1994

Về tổng kết nhiệm kỳ năm 1989 -1994 và đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 1994, những mục tiêu biện pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 1995

50

12

13

15/10/1994

Về thông qua tờ trình bán nhà khu chung cư Quang Trung cho hộ thuê nhà ở

51

12

12

11/5/1994

Về việc thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em

52

13

01

30/12/1994

Phê chuẩn bầu cử HĐND

53

12

2

7/7/1995

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995

54

12

3

22/12/1995

Về đánh giá tình hình kinh tế năm 1995, những mục tiêu và biện pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 1996

55

12

4

13/7/1996

Về kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 1997

56

13

5

25/01/1997

Về nhiệm vụ năm 1997

57

13

05

25/01/1997

Về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 1996 - 2000

58

13

05

25/01/1997

Về quy hoạch sử dụng đất 1996 - 2010

59

13

05

25/01/1997

Về việc đặt tên một số đường phố ở TP Vinh, đường phố và bãi biển Cửu Lò.

60

13

6

31/7/1997

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1997 trong 6 tháng cuối năm

61

13

7

17/01/1998

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1996

62

13

05

17/01/1998

Về kế hoạch sử dụng đất năm 1998

63

13

05

17/01/1998

Về nhiệm vụ năm 1998

64

13

08

17/07/1998

Đề nghị thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Hưng Nguyên.

65

13

08

17/7/1998

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1998 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

66

13

08

17/7/1998

Về việc sửa đổi bổ sung đối tượng, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em.

67

13

08

17/7/1998

Về mức hưởng hoạt động phí cho Phó chủ tịch MTTQ và cấp phó các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn thực hiện theo Nghị định 09/CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ.

68

13

09

19/12/1998

Về nhiệm vụ năm 1999

69

13

09

19/12/1998

Kế hoạch sử dụng đất năm 1999

70

13

09

19/12/1998

Về việc chia 3 xã Quang Thành, Minh Thành và Đồng Thành thuộc huyện Yên Thành

71

13

10

17/3/1999

Về việc tiếp tục tập trung chống hạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng giành vụ sản xuất đông xuân thắng lợi.

72

13

11

24/7/1999

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1999 trong 6 tháng cuối năm.

73

14

01

30/12/1999

Về nhiệm vụ năm 2000

74

14

01

30/12/1999

Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2000

75

14

02

19/7/2000

Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KT - XH năm 2000 và 6 tháng cuối năm

76

14

02

19/7/2000

Về việc quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công nghĩa vụ lao động công ích năm 2000.

77

14

04

53/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về công tác KHHGĐ giai đoạn 1991 -2000 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2001 - 2005

78

14

04

51/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về việc bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 1999 - 2004

79

14

04

52/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về chế độ hỗ trợ giáo viên mần non bán công

80

14

04

54/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về mức đóng học phí xây dựng trường và mức thu hỗ trợ các trường tiểu học

81

14

04

55/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về quy hoạch mạng lưới trường, lớp, quy mô phát triển mạng lưới giáo dục phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

82

14

05

108/2001/NQ-HĐ 04/8/2001

Về việc tiếp tục thực nhiệm vụ KT - XH năm 2001 trong 6 tháng cuối năm 2001.

83

14

06

08/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về kế hoạch 5 năm 2000 - 2005

84

14

06

09/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về nhiệm vụ năm 2002

85

14

06

10/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về một số vấn đề bồi thường và giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

86

14

06

11/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về thu phí vệ sinh tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

87

14

06

15/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2000

88

14

06

14/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về chia tách thành lập xã mới

89

14

06

13/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An thời kỳ 2001-2010

90

14

06

12/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về xây dựng quỹ phòng chống ma tuý trên địa bàn cấp xã

91

14

08

135/2002/NQ-HĐ 06/9/2002

Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2001 -2005

92

14

07

117/2002/NQ-HĐ 18/7/2002

Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KT - XH năm 2002 trong 6 tháng cuối năm.

93

14

09

03/2003/NQ-HĐ 08/01/2003

Về nhiệm vụ năm 2003

94

14

09

04/2003/NQ-HĐ 08/01/2003

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2001

95

14

10

65/2003/NQ-HĐ 10/7/2003

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003 và 6 tháng cuối năm

96

14

10

68/2003/NQ-HĐ 10/7/2003

Về việc điều chỉnh mức hưởng hoạt động phí cho cán bộ cơ sở

97

14

11

146/2003/NQ-HĐ 10/12/2003

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002

98

14

11

148/2003/NQ-HĐ 10/12/2003

Về việc dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2004

99

14

11

143/2003/NQ-HĐ 12/12/2003

Về nhiệm vụ 2004

100

14

11

147/2003/NQ-HĐ 12/12/2003

Về việc lập quỹ giải quyết việc làm trích từ ngân sách tỉnh

101

14

11

144/2003/NQ-HĐ 12/12/2003

Về mức thu và quản lý một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

102

15

02

108/2004/NQ-HĐ 15/7/2004

Về việc thông qua cơ chế đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu B, khu công nghiệp Nam Cấm và dự án nhà máy VILAKEN

103

15

02

106/2004/NQ-HĐ 15/7/2004

Về điều chỉnh mức đóng góp quỹ bảo trợ trẻ em

104

15

02

107/2004/NQ-HĐ 15/7/2004

Thông qua đề án thực hiện mục tiêu “3 yên, 3 giảm”

105

15

02

109/2004/NQ-HĐ 15/7/2004

Điều chỉnh đối tượng và mức thu phí vệ sinh môi trường

106

14

12

30/2004/NQ-HĐ 09/3/2004

Về tổng kết nhiệm kỳ HĐND - UBND tỉnh (1999 - 2004)

107

15

03

115/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2005

108

15

03

118/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về nhiệm vụ năm 2005

109

15

03

113/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về điều chỉnh mức sinh hoạt phí cho cán bộ cơ sở

110

15

03

114/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về việc quy định nguyên tắc và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

111

15

03

117/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các xã phường thuộc tỉnh Nghệ An

112

15

03

116/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An

113

15

04

120/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005

114

15

04

124/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc ủy quyền xem xét thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc bổ sung, bố trí cán bộ cho các xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy, xã biên giới, xã có trên 10.000 dân.

115

15

04

119/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế HCSN 2006

116

15

04

121/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

117

15

04

122/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về một số chính sách KHHGĐ

118

15

04

123/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc ủy quyền xem xét thông qua tờ trình điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công dân lập.

119

15

04

125/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc điều chỉnh tăng 10% mức trợ cấp cho cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ theo Quyết định 130/CP và Quyết định 111/HĐBT

120

15

06

130/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về nhiệm vụ năm 2006

121

15

06

131/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004

122

15

06

132/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2006

123

15

06

135/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

124

15

06

137/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản

125

15

06

138/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị thị trấn Thái Hòa mở rộng

126

15

06

140/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2006

127

15

06

141/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc quy định tạm thời về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

128

15

06

136/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010 có tính đến 2015

129

15

06

139/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thành lập Thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu

130

15

06

142/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành từ năm 2005 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

131

15

06

143/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020

132

15

06

144/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã phức tạp về ma túy

133

15

07

146/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006

134

15

07

154/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2007

135

15

07

155/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

136

15

07

157/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Bổ sung một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

137

15

07

145/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2006 - 2010

138

15

07

147/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

139

15

07

148/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

140

15

07

149/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về thu phí trông giữ xe đạp xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

141

15

07

150/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

142

15

07

151/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thông qua chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An 2006-2010

143

15

07

152/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thông qua chương trình mục tiêu giải quyết việc làm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010

144

15

07

153/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thực hiện giai đoạn 2 (2006-2010) đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa

145

15

07

156/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

146

15

08

158/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về nhiệm vụ năm 2007

147

15

08

159/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005

148

15

08

160/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước 2007

149

15

08

161/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007

150

15

08

164/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất 2007 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

151

15

08

177/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2007

152

15

08

178/20006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2007

153

15

08

162/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về danh mục dự án đầu tư chủ yếu kế hoạch 5 năm (2006 2010)

154

15

08

163/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển KT -XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020

155

15

08

165/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

156

15

08

166/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

157

15

08

167/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về phí thẩm định lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

158

15

08

168/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

159

15

08

169/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về một số chế độ chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007- 2010

160

15

08

170/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về chế độ hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng người cao tuổi ở khối xóm, bản.

161

15

08

171/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc nâng sinh hoạt phí của nhân viên y tế thôn, bản

162

15

08

172/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc thông qua đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp thuộc diện thu hồi đất sản xuất để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010.

163

15

08

173/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung cư xây dựng Thành phố Vinh đến năm 2020

164

15

08

174/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

165

15

08

175/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I.Lênin

166

15

08

176/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nghệ An

167

15

09

179/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

168

15

09

181/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007

169

15

09

182/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

170

15

09

183/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định các quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò qua âu Vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.,

171

15

09

184/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Việc thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.

172

15

09

185/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn Nghệ An

173

15

09

186/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về quy định các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách Trung ương cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Nghệ An

174

15

09

187/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

175

15

09

188/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An

176

15

09

189/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh

177

15

09

190/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An

178

15

09

192/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Thông qua một số chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh ở Nghệ An đến năm 2010

179

15

09

193/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến 2010

180

15

09

194/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010

181

15

09

195/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn.

182

15

09

196/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008

183

15

10

197/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

184

15

10

198/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009

185

15

10

199/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010

186

15

10

200/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

187

15

10

201/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

188

15

10

202/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010 và những năm tiếp theo

189

15

11

203/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về nhiệm vụ năm 2008

190

15

11

205/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2008

191

15

11

206/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

192

15

11

207/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản giai đoạn 2008 - 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

193

15

11

208/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

194

15

11

209/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Quy định nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

195

15

11

210/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc phê chuẩn nguyên tắc phụ cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

196

15

11

211/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Phê chuẩn định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị; chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách nước ngoài

197

15

11

212/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc thông qua đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

198

15

11

213/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về phê duyệt bổ sung chỉ tiêu kế hoạch biên chế sự nghiệp Y tế năm 2008

199

15

11

214/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính - tỉnh Nghệ An

200

15

11

215/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc thông qua nội dung Đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2015

201

15

11

216/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2008

202

15

11

217/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QPPL DO HĐND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN 31/12/2007 PHẢI THỰC HIỆN RÀ SOÁT TRONG ĐỢT NÀY
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 256/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh Nghệ An)

TT

KHÓA

KỲ HỌP

SỐ, KÝ HIỆU
NGÀY BAN HÀNH VB

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

I- LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1

12

10

31/01/1994

Thông qua tờ trình điều chỉnh địa giới hành chính.

2

13

08

17/7/1998

Đề nghị thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Hưng Nguyên.

3

14

04

51/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về việc bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 1999 - 2004

4

15

03

113/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về điều chỉnh mức sinh hoạt phí cho cán bộ cơ sở

5

15

04

119/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế HCSN 2006

6

15

06

130/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về nhiệm vụ năm 2006

7

15

06

138/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị thị trấn Thái Hòa mở rộng

8

15

06

140/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2006

9

15

07

146/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006

10

15

07

154/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2007

11

15

07

155/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

12

15

08

158/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về nhiệm vụ năm 2007

13

15

08

177/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2007

14

15

08

178/20006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2007

15

15

09

179/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

16

15

09

181/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007

17

15

10

197/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

18

13

09

19/12/1998

Về việc chia 3 xã Quang Thành, Minh Thành và Đồng Thành thuộc huyện Yên Thành

19

14

06

14/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về chia tách thành lập xã mới

20

15

02

107/2004/NQ-HĐ 15/7/2004

Thông qua đề án thực hiện mục tiêu “3 yên, 3 giảm”

21

15

03

117/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các xã phường thuộc tỉnh Nghệ An

22

15

06

139/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thành lập Thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu

23

15

06

142/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành từ năm 2005 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

24

15

07

156/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

25

15

08

168/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

26

15

08

173/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2020

27

15

08

174/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

28

15

08

175/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I Lênin

29

15

08

176/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nghệ An

30

15

11

203/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về nhiệm vụ năm 2008

31

15

09

196/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008

32

15

10

198/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009

33

15

11

213/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về phê duyệt bổ sung chỉ tiêu kế hoạch biên chế sự nghiệp Y tế năm 2008

34

15

11

214/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính - tỉnh Nghệ An

35

15

11

215/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2015

36

15

11

216/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2008

37

15

11

217/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An

38

15

11

210/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc phê chuẩn nguyên tắc phụ cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

39

15

11

212/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

40

15

02

109/2004/NQ-HĐ 15/7/2004

Điều chỉnh đối tượng và mức thu phí vệ sinh môi trường

41

15

03

116/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã; UBND tỉnh Nghệ An

II. LĨNH VỰC KINH TẾ

42

15

06

131/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004

43

15

06

132/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2006

44

15

06

135/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

45

15

06

137/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản

46

15

06

141/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc quy định tạm thời về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

47

15

07

157/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Bổ sung một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

48

15

08

159/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005

49

15

08

160/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước 2007

50

15

08

161/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007

51

15

08

164/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất 2007 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

52

15

03

114/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về việc quy định nguyên tắc và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

53

15

06

136/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010 có tính đến 2015

54

15

06

143/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020

55

15

06

144/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã phức tạp về ma tuý

56

15

07

145/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2006- 2010

57

15

07

147/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

58

15

07

148/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

59

15

07

149/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về thu phí trông giữ xe đạp xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

60

15

07

150/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

61

15

08

162/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về danh mục dự án đầu tư chủ yếu kế hoạch 5 năm (2006 2010)

62

15

08

163/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển KT -XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020

63

15

08

165/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

64

15

08

166/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

65

15

08

167/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về phí thẩm định lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

66

15

09

182/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

67

15

09

183/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định các quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

68

15

09

184/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Việc thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho Thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

69

15

09

185/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn Nghệ An

70

15

09

186/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về quy định các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách Trung ương cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Nghệ An

71

15

10

199/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010

72

15

10

200/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

73

15

11

205/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2008

74

15

11

206/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

75

15

11

207/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2008 - 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

76

15

11

208/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

77

15

11

209/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Quy định nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

78

15

11

211/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Phê chuẩn định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị; chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách nước ngoài

79

14

11

144/2003/NQ-HĐ 12/12/2003

Về mức thu và quản lý một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI - GIÁO DỤC - Y TẾ

80

14

11

147/2003/NQ-HĐ 12/12/2003

Về việc lập quỹ giải quyết việc làm trích từ ngân sách tỉnh

81

15

02

106/2004/NQ-HĐ 15/7/2004

Về điều chỉnh mức đóng góp quỹ bảo trợ trẻ em

82

15

04

122/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về một số chính sách KHHGĐ

83

15

04

123/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc ủy quyền xem xét thông qua tờ trình điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công dân lập.

84

15

07

151/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thông qua chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An 2006-2010

85

15

07

152/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thông qua chương trình mục tiêu giải quyết việc làm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010

86

15

07

153/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thực hiện giai đoạn 2 (2006-2010) Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa

87

15

08

169/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về một số chế độ chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007- 2010

88

15

08

170/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về chế độ hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng người cao tuổi ở khối xóm, bản.

89

15

08

171/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc nâng sinh hoạt phí của nhân viên y tế thôn, bản

90

15

08

172/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc thông qua Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp thuộc diện thu hồi đất sản xuất để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010.

91

15

09

192/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Thông qua một số chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh ở Nghệ An đến năm 2010

92

15

09

193/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến 2010

93

15

09

194/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010

94

15

09

195/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn.

95

15

10

201/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

96

15

10

202/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 -2010 và những năm tiếp theo

97

14

04

52/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về chế độ hỗ trợ giáo viên mầm non bán công

98

14

04

54/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về mức đóng học phí xây dựng trường và mức thu hỗ trợ các trường tiểu học

99

14

04

55/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về quy hoạch mạng lưới trường, lớp, quy mô phát triển mạng lưới giáo dục phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

100

15

04

125/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc điều chỉnh tăng 10% mức trợ cấp cho cán bộ xã phương thị trấn nghỉ theo quyết định 130/CP và 111/HĐBT

101

14

06

12/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về xây dựng quỹ phòng chống ma tuý trên địa bàn cấp xã

IV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG - KHOÁNG SẢN - NHÀ Ở

102

12

13

15/10/1994

Về thông qua tờ trình bán nhà khu chung cư Quang Trung cho hộ thuê nhà ở

103

13

05

25/01/1997

Về việc đặt tên một số đường phố ở TP Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò.

104

15

04

121/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

105

15

09

187/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

106

15

09

188/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An

107

15

09

189/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh

108

15

09

190/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An

109

14

06

13/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An thời kỳ 2001-2010

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QPPL DO HĐND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN 31/12/2007 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 256/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh Nghệ An)

TT

KHÓA

KỲ HỌP

SỐ, KÝ HIỆU
NGÀY BAN HÀNH VB

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

GHI CHÚ

I - LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1

12

13

15/10/1994

Về thông qua Tờ trình bán nhà khu chung cư Quang Trung cho hộ thuê nhà ở

 

2

13

05

25/01/1997

Về việc đặt tên một số đường phố ở TP Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò.

 

3

13

09

19/12/1998

Về việc chia 3 xã Quang Thành, Minh Thành và Đồng Thành thuộc huyện Yên Thành

 

4

14

06

14/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về chia tách thành lập xã mới

 

5

15

02

107/2004/NQ-HĐ 15/7/2004

Thông qua Dề án thực hiện mục tiêu “3 yên, 3 giảm”

 

6

15

03

117/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các xã phường thuộc tỉnh Nghệ An

 

7

15

06

139/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu

 

8

15

06

142/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành từ năm 2005 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

9

15

07

156/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

 

10

15

08

168/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

 

11

15

08

173/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung cư xây dựng thành phố Vinh đến năm 2020

 

12

15

09

190/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An

 

13

15

10

198/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009

 

14

15

11

212/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

15

15

11

214/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính - tỉnh Nghệ An

 

16

15

11

215/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc thông qua nội dung Đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2015

 

II - LĨNH VỰC KINH TẾ

 

17

15

02

106/2004/NQ-HĐ 15/7/2004

Về điều chỉnh mức đóng góp quỹ bảo trợ trẻ em

 

18

15

03

114/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về việc quy định nguyên tắc và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

19

15

04

121/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

20

15

06

136/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010 có tính đến 2015

 

21

15

06

143/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thông qua Đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

22

15

06

144/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã phức tạp về ma tuý

 

23

15

07

145/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2006- 2010

 

24

15

07

147/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

25

15

07

150/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

26

15

08

162/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về danh mục dự án đầu tư chủ yếu kế hoạch 5 năm (2006 - 2010)

 

27

15

08

163/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

28

15

08

165/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

29

15

08

166/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

30

15

08

167/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về phí thẩm định lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

31

15

08

169/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về một số chế độ chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007- 2010

 

32

15

08

170/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về chế độ hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng người cao tuổi ở khối, xóm, bản.

 

33

15

08

171/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc nâng sinh hoạt phí của nhân viên y tế thôn, bản

 

34

15

08

172/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc thông qua Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp thuộc diện thu hồi đất sản xuất để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010.

 

35

15

08

174/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

 

36

15

09

182/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

37

15

09

183/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định các quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

38

15

09

184/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Việc thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho Thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

39

15

09

185/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn Nghệ An

 

40

15

09

186/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về quy định các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách Trung ương cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Nghệ An

 

41

15

10

199/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010

 

42

15

10

200/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

43

15

11

208/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

44

15

11

210/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về việc phê chuẩn nguyên tắc phụ cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

45

15

11

211/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Phê chuẩn định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị; chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách nước ngoài

 

III - LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI - GIÁO DỤC - Y TẾ

46

14

06

12/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về xây dựng quỹ phòng chống ma túy trên địa bàn cấp xã

 

47

15

04

123/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc uỷ quyền xem xét thông qua tờ trình điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công dân lập.

 

48

15

07

151/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thông qua chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An 2006-2010

 

49

15

07

152/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thông qua chương trình mục tiêu giải quyết việc làm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010

 

50

15

08

175/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I Lênin

 

51

15

09

192/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Thông qua một số chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh ở Nghệ An đến năm 2010

 

52

15

09

193/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến 2010

 

53

15

09

194/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010

 

54

15

10

201/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

55

15

10

202/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010 và những năm tiếp theo

 

IV - LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG - NHÀ Ở

56

15

09

187/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

 

57

15

09

188/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

58

15

09

189/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QPPL DO HĐND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN 31/12/2007 CẦN BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 256/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh Nghệ An)

TT

KHÓA

KỲ HỌP

SỐ, KÝ HIỆU
NGÀY BAN HÀNH VB

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

LÝ DO BÃI BỎ

I - LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1

15

03

116/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thành phố thị xã thuộc tỉnh Nghệ An

Bãi bỏ, thực hiện theo NĐ số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ

2

15

04

125/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc điều chỉnh tăng 10% mức trợ cấp cho cán bộ xã phương thị trấn nghỉ theo quyết định 130/CP và 111/HĐBT

Bãi bỏ, thực hiện theo Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27/9/2005 của Chính phủ

II. LĨNH VỰC KINH TẾ

3

14

11

144/2003/NQ-HĐ 12/12/2003

Về mức thu và quản lý một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Bãi bỏ, thực hiện theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ và Thông tư số 97/2006/TT-BTC gày 16/10/2006 của Bộ Tài chính

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI - GIÁO DỤC - Y TẾ

4

14

04

54/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về mức đóng học phí xây dựng trường và mức thu hỗ trợ các trường tiểu học

Bãi bỏ theo tinh thần Công văn số 417/BTC-NSNN ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QPPL DO HĐND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN 31/12/2007 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 256/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh Nghệ An)

TT

KHÓA

KỲ HỌP

SỐ, KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH VB

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I - LĨNH VỰC KINH TẾ

1

15

02

109/2004/NQ-HĐ 15/7/2004

Điều chỉnh đối tượng và mức thu phí vệ sinh môi trường

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tà chính

2

15

07

148/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tà chính

3

15

07

149/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về thu phí trông giữ xe đạp xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tà chính

4

15

11

207/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản giai đoạn 2008 - 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế

II - LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI - GIÁO DỤC - Y TẾ

5

14

04

52/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về chế độ hỗ trợ giáo viên mầm non bán công

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế

6

14

04

55/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về quy hoạch mạng lưới trường, lớp, quy mô phát triển mạng lưới giáo dục phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế

7

15

04

122/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về một số chính sách KHHGĐ

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 13/2008/NĐ -CP và NĐ số 14/2008/CP 04/02/2008 của Chính phủ và Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT- BNV ngày 25/4/2008 của Liên bộ Y tế, Nội vụ.

8

15

07

153/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc thực hiện giai đoạn 2 (2006-2010) Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa

Sửa đổi, bổ sung phần mạng lưới và chương trình kiên cố hóa trường học, nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2010 theo QĐ số 20/2008/QĐ -TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ

9

15

09

159/2006/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn.

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 13/2008/NĐ -CP và NĐ số 14/2008/CP 04/02/2008 của Chính phủ và Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT- BNV ngày 25/4/2008 của Liên bộ Y tế, Nội vụ.

III - LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - KHÓANG SẢN

10

14

06

13/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An thời kỳ 2001-2010

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Luật Đất đai 2003

11

15

08

176/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nghệ An

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Luật Đất đai 2003

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QPPL DO HĐND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN 31/12/2007 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (THỰC HIỆN TRONG ĐỢT XỬ LÝ RÀ SOÁT LẦN NÀY)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 256/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh Nghệ An)

TT

KHÓA

KỲ HỌP

SỐ, KÝ HIỆU
NGÀY BAN HÀNH VB

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC

I - LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1

12

10

31/01/1994

Thông qua tờ trình điều chỉnh địa giới hành chính.

Hết hiệu lực về thời gian

2

13

01

30/12/1994

Phê chuẩn bầu cử HĐND

Hết hiệu lực về thời gian

3

13

08

17/07/1998

Đề nghị thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Hưng Nguyên.

Hết hiệu lực về thời gian

4

14

04

51/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về việc bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 1999 - 2004

Hết hiệu lực về thời gian

5

14

11

147/2003/NQ-HĐ 12/12/2003

Về việc lập quỹ giải quyết việc làm trích từ ngân sách tỉnh

Hết hiệu lực thay bằng Nghị quyết số 152/2006/NQ-HĐND ngày 08/7/2006

6

15

04

119/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế HCSN 2006

Hết hiệu lực về thời gian

7

15

06

130/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về nhiệm vụ năm 2006

Hết hiệu lực về thời gian

8

15

06

132/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2006

Hết hiệu lực về thời gian

9

15

06

138/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị thị trấn Thái Hòa mở rộng

Hết hiệu lực về thời gian

10

15

06

140/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2006

Hết hiệu lực về thời gian

11

15

07

146/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006

Hết hiệu lực về thời gian

12

15

07

154/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2007

Hết hiệu lực về thời gian

13

15

07

155/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết hiệu lực về thời gian

14

15

08

177/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2007

Hết hiệu lực về thời gian

15

15

08

178/20006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2007

Hết hiệu lực về thời gian

16

15

09

179/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết hiệu lực về thời gian

17

15

09

181/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007

Hết hiệu lực về thời gian

18

15

09

196/2007/NQ-HĐND 25/7/2007

Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

19

15

10

197/2007/NQ-HĐND 17/9/2007

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết hiệu lực về thời gian

20

15

11

203/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về nhiệm vụ năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

21

15

11

205/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

22

15

11

213/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về phê duyệt bổ sung chỉ tiêu kế hoạch biên chế sự nghiệp Y tế năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

23

15

11

216/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

24

15

11

217/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

25

15

06

131/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004

Hết hiệu lực về thời gian

26

15

06

135/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hết hiệu lực về thời gian

27

15

06

137/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản

Hết hiệu lực do NQ số 207/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 bãi bỏ

28

15

06

141/2005/NQ-HĐND 26/12/2005

Về việc quy định tạm thời về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực do NQ số 218/2008/NQ-HĐND ngày 18/6/2008 bãi bỏ

29

15

07

157/2006/NQ-HĐND 08/7/2006

Bổ sung một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực, thay bằng NQ số 182/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007

30

15

08

158/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về nhiệm vụ năm 2007

Hết hiệu lực về thời gian

31

15

08

159/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005

Hết hiệu lực về thời gian

32

15

08

160/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước 2007

Hết hiệu lực về thời gian

33

15

08

161/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007

Hết hiệu lực về thời gian

34

15

08

164/2006/NQ-HĐND 15/12/2006

Về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất 2007 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hết hiệu lực về thời gian

35

15

11

206/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

36

15

11

209/2007/NQ-HĐND 14/12/2007

Quy định nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QPPL DO HĐND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN 31/12/2007 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH QUA CÁC ĐỢT XỬ LÝ TRƯỚC ĐÂY
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 256/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh Nghệ An)

TT

KHÓA

KỲ HỌP

SỐ, KÝ HIỆU
NGÀY BAN HÀNH VB

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC

1

9

1

01/6/1977

Về nhiệm vụ khẩn trương trước mắt

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

2

10

1

09/6/1981

Về những nhiệm vụ công tác trước mắt

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

3

10

3

22/7/1982

Phê chuẩn dự toán Ngân sách địa phương năm 1982

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

4

10

3

22/71982

Về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

5

10

4

28/01/1983

Thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 1983

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

6

10

4

28/01/1983

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 1981

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

7

10

6

23/7/1983

Về nhiệm vụ cấp bách 6 tháng cuối năm 1983

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

8

10

6

23/7/1983

Về việc lập quỹ xây dựng vùng kinh tế mới

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

9

10

6

23/7/1983

Về việc ban hành quy định bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn Nghệ Tĩnh

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

10

10

8

25/7/1984

Về nhiệm vụ 6 tháng năm 1984

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

11

10

9

31/12/1984

Về kế hoạch kinh tế xã hội năm 1985

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

12

10

9

31/12/1984

Phê chuẩn quyết toán ngân sách của tỉnh năm 1983

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

13

10

9

31/12/1984

Về phát triển dân số và thực hiện sinh đẻ có kế hoạch

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

14

10

4

19/4/1986

Về công tác xuất nhập khẩu 1986

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

15

11

5

26/7/1986

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

16

11

5

26/7/1986

Về những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực văn hóa giáo dục

Hết hiệu lực do QĐ số 51/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

17

11

7

17/01/1987

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 1987

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

18

11

7

17/01/1987

Thông qua dự toán ngân sách năm 1987

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

19

11

7

17/01/1987

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1985

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

20

11

13

16/7/1988

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 1988

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

21

11

16

09/9/1989

Về một số nhiệm vụ cấp bách trước mặt

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

22

11

1

22/01/1990

Về một số nhiệm vụ kinh tế xã hội trước mắt

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

23

12

1

22/01/1990

Về nhiệm vụ kinh tế 6 tháng cuối năm 1990

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

24

12

5

02/11/1990

Về nhiệm vụ cấp bách từ nay đên cuối năm 1990

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

25

12

2

14/3/1990

Về việc xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

26

12

2

16/3/1990

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1988

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

27

12

2

16/3/1990

Dự án kế hoạch ngân sách năm 1990

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

28

12

2

16/3/1990

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1990

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

29

12

6

26/01/1991

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1991

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

30

12

7

17/5/1991

Về quản lý địa giới và giải quyết tranh chấp đất đai địa giới hành chính

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

31

12

7

17/5/1991

Về việc để lại thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản về xử phạt vi phạm hành chính của tỉnh và tổ chức thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

32

12

7

17/5/1991

Về một số vấn đề cấp bách phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

33

12

7

30/8/1991

Về việc bầu các chức danh Thường trực HĐND, các ban của HĐND

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

34

12

3

18/4/1992

Về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

35

12

3

18/4/1992

Về quỹ phòng chống bão lụt

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

36

12

3

18/4/1992

Về đẩy mạnh nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 1992

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

37

12

05

31/10/1992

Về một số biện pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội năm 1992, định hướng KTXH năm 1993 và công tác bảo vệ an ninh quốc phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của địch

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

38

12

2

11/01/1992

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1992

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

39

12

07

7/5/1993

Về công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

40

12

8

30/7/1993

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 1993

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

41

12

6

10/01/1993

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1991, dự án ngân sách năm 1993

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

42

12

6

10/01/1993

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1993

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

43

12

09

30/10/1993

Về trích lập quỹ xóa đói giảm nghèo

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

44

12

09

30/10/1993

Một số biện pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết TW lần thứ 5 về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế xã hội nông thôn.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

45

12

09

30/10/1993

Tổ chức thực hiện Nghị định số 64/CP của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

46

12

10

31/01/1994

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1994

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

47

12

10

31/01/1994

Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1992, dự án ngân sách năm 1994

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

48

12

13

15/10/1994

Về tổng kết nhiệm kỳ năm 1989-1994 và đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 1994, những mục tiêu biện pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 1995

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

49

12

12

11/5/1994

Về việc thành lập quỹ bảo trợ bà mẹ, trẻ em

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

50

12

2

7/7/1995

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

51

12

3

22/12/1995

Về đánh giá tình hình kinh tế năm 1995, những mục tiêu và biện pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 1996

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

52

12

4

13/7/1996

Về kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 1997

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

53

13

5

25/01/1997

Về nhiệm vụ năm 1997

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

54

13

05

25/01/1997

về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 1996 -2000

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

55

13

05

25/01/1997

Về quy hoạch sử dụng đất 1996 -2010

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

56

13

6

31/7/1997

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1997 trong 6 tháng cuối năm

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

57

13

7

17/01/1998

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1996

Hết hiệu lực do QĐ số 57/1998/QĐ-TTHĐ xử lý

58

13

05

17/01/1998

Về kế hoạch sử dụng đất năm 1998

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

59

13

05

17/01/1998

Về nhiệm vụ năm 1998

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

60

13

08

17/7/1998

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1998 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

61

13

08

17/7/1998

Về việc sửa đổi bổ sung đối tượng, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

62

13

08

17/7/1998

Về mức hưởng hoạt động phí cho phó chủ tịch MTTQ và cấp phó các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn thực hiện theo Nghị định 09/CP ngày 23/01/1998 của CP.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

63

13

09

19/12/1998

Về nhiệm vụ năm 1999

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

64

13

09

19/12/1998

Kế hoạch sử dụng đất năm 1999

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

65

13

10

17/3/1999

Về việc tiếp tục tập trung chống hạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng giành vụ sản xuất đông xuân thắng lợi.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

66

13

11

24/7/1999

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1999 trong 6 tháng cuối năm.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

67

14

01

30/12/1999

Về nhiệm vụ năm 2000

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

68

14

01

30/12/1999

Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2000

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

69

14

02

19/7/2000

Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KT - XH năm 2000 và 6 tháng cuối năm

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

70

14

02

19/7/2000

Về việc quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công nghĩa vụ lao động công ích năm 2000.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

71

14

04

53/2001/NQ-HĐ 28/3/2001

Về công tác KHHGĐ giai đoạn 1991 -2000 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2001 - 2005

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

72

14

05

108/2001/NQ-HĐ 04/8/2001

Về việc tiếp tục thực nhiệm vụ KT - XH năm 2001 trong 6 tháng cuối năm 2001.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

73

14

06

08/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về kế hoạch 5 năm 2000 - 2005

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

74

14

06

09/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về nhiệm vụ năm 2002

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

75

14

06

10/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về một số vấn đề bồi thường và giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

76

14

06

11/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về thu phí vệ sinh tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

77

14

06

15/2002/NQ-HĐ 18/01/2002

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2000

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

78

14

08

135/2002/NQ-HĐ 06/9/2002

Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2001 -2005

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

79

14

07

117/2002/NQ-HĐ 18/7/2002

Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KT - XH năm 2002 trong 6 tháng cuối năm.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

80

14

09

03/2003/NQ-HĐ 08/01/2003

Về nhiệm vụ năm 2003

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

81

14

09

04/2003/NQ-HĐ 08/01/2003

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2001

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

82

14

10

65/2003/NQ-HĐ 10/7/2003

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003 và 6 tháng cuối năm

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

83

14

10

68/2003/NQ-HĐ 10/7/2003

Về việc điều chỉnh mức hưởng hoạt động phí cho cán bộ cơ sở

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

84

14

11

146/2003/NQ-HĐ 10/12/2003

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

85

14

11

148/2003/NQ-HĐ 10/12/2003

Về việc dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2004

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

86

14

11

143/2003/NQ-HĐ 12/12/2003

Về nhiệm vụ 2004

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

87

15

02

108/2004/NQ-HĐ 15/7/2004

Về việcthông qua cơ chế đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu B, khu công nghiệp Nam Cấm và dự án nhà máy VILAKEN

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

88

14

12

30/2004/NQ-HĐ 09/3/2004

Về tổng kết nhiệm kỳ HĐND - UBND tỉnh (1999 - 2004)

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

89

15

03

114/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về việc quy định nguyên tắc và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

90

15

03

115/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2005

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

91

15

03

118/2004/NQ-HĐ 16/12/2004

Về nhiệm vụ năm 2005

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

92

15

04

120/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việcthực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

93

15

04

124/2005/NQ-HĐND 17/7/2005

Về việc ủy quyền xem xét thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc bổ sung, bố trí cán bộ cho các xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma tuý, xã biên giới, xã có trên 10.000 dân.

Hết hiệu lực do NQ số 142/2005/NQ-HĐND xử lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 256/2008/NQ-HĐND xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.847

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211