Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 25/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Nguyễn Như Khuê
Ngày ban hành: 24/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 9
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 25/2008/NQ-HĐND

Quận 9, ngày 24 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận về quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình thực hiện ngân sách năm 2007, dự toán thu - chi ngân sách và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 9 về quyết toán ngân sách năm 2007, ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2008; báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2007.

I. PHẦN THU:

* Thu ngân sách nhà nước: 306,926 tỷ đồng, đạt 193,77% so với dự toán và bằng 205,12% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp: Thu 72,82 tỷ đồng, đạt 101,14% so với dự toán và bằng 134,58% so với cùng kỳ.

- Lệ phí trước bạ: Thu 43,927 tỷ đồng, đạt 175,71% so với dự toán và bằng 219,53% so với cùng kỳ.

- Thuế thu nhập cao: Thu 0,732 tỷ đồng, đạt 244,12% so với dự toán và bằng 275,53% so với cùng kỳ.

- Thuế nhà đất: Thu 2,56 tỷ đồng, đạt 150,61% so với dự toán và bằng 128,96% so với cùng kỳ.

- Tiền thuê đất: Thu 12,111 tỷ đồng, đạt 173,01% so với dự toán và bằng 156,87% so với cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất: Thu 119,992 tỷ đồng, đạt 299,98% so với dự toán và bằng 385,61% so với cùng kỳ.

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp: Thu 0,027 tỷ đồng, bằng 294,23% so với cùng kỳ.

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất: Thu 15,975 tỷ đồng, đạt 270,75% so với dự toán và bằng 269,34% so với cùng kỳ.

- Phí, lệ phí: Thu 3,271 tỷ đồng, đạt 218,09% so với dự toán và bằng 126,81% so với cùng kỳ.

- Thu khác: Thực hiện 8,038 tỷ đồng, đạt 160,77% so với dự toán và bằng 79,55% so với cùng kỳ.

- Thu viện trợ không hoàn lại: 0,471 tỷ đồng.

- Số ghi thu quản lý qua ngân sách: Thu 27,002 tỷ đồng bằng 170,88% so với cùng kỳ.

* Thu ngân sách địa phương:

 Thu ngân sách địa phương: 306,591 tỷ đồng đạt tỷ lệ 162,34% so với dự toán và bằng 129,87% so với cùng kỳ, trong đó:

- Thu điều tiết ngân sách: 71,241 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 158,897 tỷ đồng.

- Thu kết dư ngân sách: 35,498 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm trước: 13,181 tỷ đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 27,002 tỷ đồng.

- Thu viện trợ: 0,471 tỷ đồng.

- Thu ngân sách quận được hưởng thêm: 0,301 tỷ đồng.

*Thu ngân sách quận thực hiện cả năm: 286,815 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 155,66% so với dự toán và bằng 128,82% so với cùng kỳ.

II. PHẦN CHI NGÂN SÁCH:

*Tổng chi ngân sách địa phương quyết toán là 255,196 tỷ đồng đạt 135,13% so với dự toán và bằng 127,23% so với cùng kỳ,

Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: thực hiện 71,293 tỷ đồng, đạt 115,6% so với dự toán và bằng 130,74% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên: thực hiện 146,115 tỷ đồng, đạt 114,89% so với dự toán và bằng 124,81% so với cùng kỳ.

- Số ghi chi: thực hiện 27,002 tỷ đồng, bằng 170,88% so với cùng kỳ.

- Chi chuyển nguồn: thực hiện 10,786 tỷ đồng, bằng 81,83% so với cùng kỳ.

* Tổng chi ngân sách quận thực hiện 246,876 tỷ đồng đạt 133,99% so với dự toán và bằng 126,97% so với cùng kỳ).

Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: thực hiện 71,293 tỷ đồng, đạt 115,6% so với dự toán và bằng 130,74% so với cùng kỳ.

- Số ghi chi: thực hiện 26,782 tỷ đồng, bằng 174,03% so với cùng kỳ.

- Chi chuyển nguồn: thực hiện 10,786 tỷ đồng, bằng 92,55% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên: thực hiện 138,015 tỷ đồng, đạt 112,59% so với dự toán và bằng 122,29% so với cùng kỳ.

III. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHUYỂN SANG NĂM 2008:

Tổng kết dư ngân sách địa phương là 51,395 tỷ đồng.

Trong đó:

1. Kết dư ngân sách quận là 39,939 tỷ đồng, trong đó: dùng để chi đầu tư xây dựng cơ bản, di dời ô nhiễm môi trường, hỗ trợ lãi suất dự án 105, phòng chống rầy nâu, hỗ trợ dạy nghề lao động nông thôn, chi tăng lương…

2. Kết dư ngân sách phường là 11,456 tỷ đồng, được sử dụng để chi các công trình chuyển tiếp, chi đầu tư mới, các chế độ chính sách phát sinh, chi tăng lương và dự phòng phí.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận 9 ghi nhận tình hình ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008 như sau:

I. PHẦN THU:

- Thu ngân sách nhà nước: ước thực hiện là 199,804 tỷ đồng, đạt 94,22% so với dự toán và bằng 224,54% so với cùng kỳ.

- Thu ngân sách địa phương: ước thực hiện 85,684 tỷ đồng, đạt 59,57% so với dự toán và bằng 103,73% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách quận ước thực hiện 77,796 tỷ đồng, đạt 56,49% so với dự toán và bằng 98,71% so với cùng kỳ.

II. PHẦN CHI:

Tổng chi ngân sách địa phương: ước thực hiện 82,906 tỷ đồng, đạt 57,64% so với dự toán và bằng 105,97% so với cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách quận ước thực hiện 77,328 tỷ đồng đạt 56,16% so với dự toán và bằng 102,62% so với cùng kỳ.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Chấp thuận trang bị 01 xe chuyên dùng phục vụ phòng, chống dịch cúm gia cầm cho Trung tâm Y tế Dự phòng. Đồng thời, tạm dừng mua xe ô tô chuyên dùng cho Trung tâm Văn hóa và Ban Chỉ huy Quân sự.

2. Bổ sung kinh phí chi tăng lương cho các đơn vị là: 14,882 tỷ đồng.

3. Bổ sung các khoản chi đột xuất là: 3,926 tỷ đồng.

4. Điều chỉnh giảm vốn của 125 công trình với tổng vốn điều chỉnh giảm là 87,780 tỷ đồng, trong đó: đình hoãn khởi công 89 công trình, giản tiến độ 36 công trình (danh mục đính kèm).

Điều 4. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách 6 tháng cuối năm 2008, Hội đồng nhân dân quận lưu ý một số vấn đề sau:

1. Ủy ban nhân dân quận cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Quản lý thuế. Tăng cường khai thác, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tập trung xử lý những khoản nợ đọng thu nộp ngân sách. Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi trốn thuế, cố tình dây dưa nợ thuế.

2. Trong điều hành sử dụng ngân sách cần tăng cường kiểm soát chi, thực hành tiết kiệm, nhất là tiết kiệm 10% chi thường xuyên, chống lãng phí trong sử dụng, chi tiêu ngân sách. Thực hiện tốt việc công khai tài chính.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, 02 Ban Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp thứ 16 ngày 24 tháng 7 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Nguyễn Như Khuê

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.715
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177