Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2011 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành tính đến ngày 31/12/2010 hết hiệu lực thi hành

Số hiệu: 24/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Bùi Công Bửu
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Cà Mau về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành tính đến ngày 31/12/2010 hết hiệu lực thi hành và Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành tính đến ngày 31/12/2010 hết hiệu lực thi hành, cụ thể gồm 23 Nghị quyết, như sau:

1. Nghị quyết số 14 NQ/HĐND5 ngày 25/7/1998 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Cà Mau giai đoạn 1997-2010.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

2. Nghị quyết số 14/2000/HĐND6 ngày 28/01/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu quy hoạch hệ thống đào tạo nghề tỉnh Cà Mau.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

3. Nghị quyết số 38/2001/NQ-HĐND6 ngày 15/8/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp tỉnh Cà Mau giai đoạn 2001-2010.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

4. Nghị quyết số 58/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương quy hoạch xây dựng một số cụm dân cư tập trung ở vùng nông thôn giai đoạn 2003-2010.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

5. Nghị quyết số 67/2003/NQ-HĐND6 ngày 17/7/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương về đề án chuẩn quốc gia y tế xã đến năm 2010.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

6. Nghị quyết số 23/2004/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình Lao động - Việc làm tỉnh Cà Mau từ nay đến năm 2010.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

7. Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đào tạo giáo viên dạy nghề từ nay đến năm 2010.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

8. Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Vì có Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng.

9. Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Cà Mau.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

10. Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định 2007-2010.

Lý do: Có Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định 2011-2015, thay thế.

11. Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2007-2010.

Lý do: Có Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2011, thay thế.

12. Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Cà Mau bằng ngân sách địa phương.

Lý do: Có Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Cà Mau bằng ngân sách địa phương, thay thế.

13. Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2007-2010.

Lý do: Có Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2011-2015, thay thế.

14. Nghị quyết số 97/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

15. Nghị quyết số 98/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2010.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

16. Nghị quyết số 113/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chế độ công tác phí, chế độ hội nghị và chế độ tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 19/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

17. Nghị quyết số 115/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thống nhất thực hiện phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND các cấp trong tỉnh, thay thế.

18. Nghị quyết số 125/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

19. Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

20. Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2010.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

21. Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2010.

Lý do: Hết hiệu lực theo thời gian quy định trong nghị quyết.

22. Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2010.

Lý do: Có Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về ban hành giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

23. Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 24/6/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về việc ban hành Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT.Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2011 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành tính đến ngày 31/12/2010 hết hiệu lực thi hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123