Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 19 ban hành

Số hiệu: 24/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 11/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 24/2009/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 19

( Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2009)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;
Sau khi xem xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010 của thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

1. Thông qua tổng biên chế hành chính là: 8.839 chỉ tiêu;

2. Phê chuẩn số lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính là 1.412 người;

3. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp là: 104.788 chỉ tiêu; trong đó dự phòng 300 chỉ tiêu;

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

1. Báo cáo Bộ Nội vụ, giao tổng biên chế hành chính của thành phố Hà Nội năm 2010.

2. Trên cơ sở tổng biên chế hành chính được Bộ Nội vụ giao và số lao động hợp đồng, tổng biên chế sự nghiệp Hội đồng nhân dân Thành phố đã quyết định, phân bổ cho các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tiếp tục rà soát kiện toàn theo hướng tinh giản bộ máy, biên chế của các sở, ngành; sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức và số lao động hợp đồng của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện lộ trình giảm dần biên chế hành chính của các sở, ngành Thành phố; đồng thời có kế hoạch tăng mức khoán kinh phí, để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị thực hiện biên chế đạt hiệu quả.

4. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; có kế hoạch tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp phù hợp với nhiệm vụ được giao, chuyển dần sang các đơn vị sự nghiệp tự trang trải để giảm chi ngân sách nhà nước;

5. Chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức kịp thời, đúng quy định, đảm bảo số lựơng, chất lượng và cơ cấu để thực hiện biên chế được giao năm 2010.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Ban công tác ĐB của QH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội; 
- Thường trực HĐND, UBND TP, UBMTTQTP;
- Đại biểu HĐND TP;
- VP Thành ủy và các Ban của Thành ủy;
- VP ĐĐBQH& HĐND, VP UBND TP;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBNDquận, huyện, thị xã; 
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 19 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.770
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168