Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế

Số hiệu: 23/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 19/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP VÀ ĐỔI TÊN GỌI CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thc hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ trưng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân ph;

Xét Tờ trình số 5900/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua phương án sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, phường thuộc huyện Phú Lộc, thị xã Hương Trà và thành phố Huế.

Tên gọi, quy mô số hộ gia đình của các thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi được thể hiện ở phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, Kỳ họp bất thường lần thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh
ủy;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và tp.Huế;
- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, TH6.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC

TÊN GỌI, QUY MÔ SỐ HỘ GIA ĐÌNH CỦA CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ SAU KHI SẮP XẾP, SÁP NHẬP VÀ ĐỔI TÊN GỌI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết
số 23/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của Hội đng nhân dân tỉnh)

I. Thành phố Huế

1. Phường An Cựu:

Hiện nay, phường An Cựu có 21 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 13 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 171 hộ của tổ dân phố 1 và 212 hộ của tổ dân ph2 thành tổ dân phố 1 (mới), với 383 hộ.

- Sáp nhập 212 hộ của tổ dân phố 3, 140 hộ của tổ dân phố 4 và 6 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 2 (mới), với 358 hộ.

- Sáp nhập 294 hộ của tổ dân phố 5 và 60 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 3 (mới), với 354 hộ.

- Sáp nhập 210 hộ của tổ dân phố 6 và 109 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 4 (mới), với 319 hộ.

- Sáp nhập 182 hộ của tổ dân phố 7 và 290 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 5 (mới), với 472 hộ.

- Sáp nhập 229 hộ của tổ dân phố 11, 56 hộ của tổ dân phố 10 và 30 hộ ca tổ dân ph9 thành tổ dân ph6 (mới), với 315 hộ.

- Sáp nhập 170 hộ của tổ dân phố 12, 115 hộ của tổ dân phố 21 và 39 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 7 (mới), với 324 hộ.

- Sáp nhập 304 hộ của tổ dân phố 13 và 76 hộ của tổ dân phố 10 thành tdân phố 8 (mới), với 380 hộ.

- Sáp nhập 158 hộ của tổ dân phố 14 và 235 hộ của tổ dân phố 15 thành tổ dân phố 9 (mới), với 393 hộ.

- Sáp nhập 242 hộ của tổ dân phố 17 và 95 hộ của tổ dân phố 16 thành tổ dân phố 10 (mới), với 337 hộ.

- Tách 305 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 11 (mới), với 305 hộ.

- Sáp nhập 229 hộ của tổ dân phố 18 và 118 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 12 (mới), với 347 hộ.

- Sáp nhập 311 hộ của tổ dân phố 20 và 103 hộ của tổ dân phố 16 thành tổ dân phố 13 (mới), với 414 hộ.

2. Phường Thuận Thành:

Hiện nay, phường Thuận Thành có 11 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 9 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 323 hộ của tổ dân phố 5 và 98 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 5 (mới), với 421 hộ.

- Sáp nhập 305 hộ của tổ dân ph7 và 161 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 6 (mới), với 466 hộ.

- Sáp nhập 226 hộ của tổ dân phố 8 và 259 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 7 (mới), với 485 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 tổ dân phố 3, tổ dân phố 4.

- Giữ nguyên hiện trạng, chỉ đổi tên gọi: Tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 8 (mới) với 355 hộ; tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 9 (mới) với 372 hộ.

3. Phường Phường Đúc:

Hiện nay, phường Phường Đúc có 10 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 09 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 310 hộ của tổ dân phố 4 và 27 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 1 (mới), với 337 hộ.

- Sáp nhập 248 hộ của tổ dân phố 3 và 71 hộ của tổ dân phố 1 thành tổ dân phố 2 (mới), với 319 hộ.

- Sáp nhập 292 hộ của tổ dân phố 2 và 10 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 3 (mới), với 302 hộ.

- Sáp nhập 203 hộ của tổ dân phố 1 và 114 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 4 (mới), với 317 hộ.

- Sáp nhập 215 hộ của tổ dân phố 5 và 137 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 5 (mới), với 352 hộ.

- Sáp nhập 285 hộ của tổ dân phố 8 và 31 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 7 (mới), với 316 hộ.

- Tách 328 hộ của tdân phố 9 thành tổ dân phố 8 (mới), với 328 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng, chỉ đổi tên gọi: Tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 6 (mới) với 302 hộ; tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 9 (mới) với 303 hộ.

4. Phường Phú Hậu:

Hiện nay, phường Phú Hậu có 12 tổ dân phố, sau khi sp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 08 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 231 hộ của tdân phố 1 và 253 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1 (mới), với 484 hộ.

- Sáp nhập 250 hộ của tổ dân phố 3, 172 hộ của tổ dân phố 4 và 20 hộ của tổ dân phố 1 thành tổ dân phố 2 (mới), với 442 hộ.

- Sáp nhập 348 hộ của tổ dân phố 7, 30 hộ của tổ dân phố 4 và 33 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 3 (mới), với 411 hộ.

- Sáp nhập 268 hộ của tổ dân phố 8, 49 hộ của tổ dân phố 3 và 18 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 4 (mới), với 335 hộ.

- Sáp nhập 254 hộ của tổ dân phố 9 và 50 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 5 (mới), với 304 hộ.

- Sáp nhập 269 hộ của tổ dân phố 5 và 210 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 6 (mới), với 479 hộ.

- Sáp nhập 288 hộ của tổ dân phố 10 và 208 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 7 (mới), với 496 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng, chỉ đổi tên gọi tổ dân phố 12 thành tổ dân phố 8 (mới) với 303 hộ.

5. Phường Phú Cát:

Hiện nay, phường Phú Cát có 10 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 07 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 235 hộ của tổ dân phố 1 và 94 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1 (mới), với 329 hộ.

- Sáp nhập 153 hộ của tổ dân phố 2 và 151 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 2 (mới), với 304 hộ.

- Sáp nhập 80 hộ của tổ dân phố 3 và 220 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 3 (mới), với 300 hộ.

- Sáp nhập 71 hộ của tổ dân phố 5 và 238 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 4 (mới), với 309 hộ.

- Sáp nhập 131 hộ của tổ dân phố 5, 160 hộ của tổ dân phố 8 và 20 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 5 (mới), với 311 hộ.

- Sáp nhập 199 hộ của tổ dân phố 7, 35 hộ của tổ dân phố 8, 62 hộ của tổ dân phố 9 và 8 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 6 (mới), với 304 hộ.

- Sáp nhập 132 hộ của tổ dân phố 9 và 168 hộ của tổ dân phố 10 thành tdân phố 7 (mới), với 300 hộ.

6. Phường Xuân Phú:

Hiện nay, phường Xuân Phú có 19 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 11 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 132 hộ của tổ dân phố 1, 137 hộ của tổ dân phố 2 và 102 hộ của tdân phố 3 thành tổ dân phố 1 (mới), với 371 hộ.

- Sáp nhập 73 hộ của tổ dân phố 3, 103 hộ của tổ dân phố 5, 130 hộ của tổ dân phố 6 và 62 hộ của tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 2 (mới), với 368 hộ.

- Sáp nhập 05 hộ của tổ dân phố 6, 78 hộ của tổ dân phố 7, 165 hộ của tdân phố 8, 111 hộ của tổ dân phố 9 và 3 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân ph3 (mới), với 362 hộ.

- Sáp nhập 171 hộ của tổ dân phố 10 và 225 hộ của tổ dân ph11 thành tổ dân phố 4 (mới), với 396 hộ.

- Sáp nhập 52 hộ của tổ dân phố 9, 39 hộ của tổ dân phố 10 và 249 hộ ca tổ dân phố 12 thành tổ dân phố 5 (mới), với 340 hộ.

- Sáp nhập 190 hộ của tổ dân phố 17 và 138 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 6 (mới), với 328 hộ.

- Sáp nhập 157 hộ của tổ dân phố 13 và 143 hộ của tổ dân phố 13A thành tổ dân phố 7 (mới), với 300 hộ.

- Sáp nhập 30 hộ của tổ dân phố 13 và 340 hộ của tổ dân phố 14 thành tổ dân phố 8 (mới), với 370 hộ.

- Tách 504 hộ của tổ dân phố 14 thành tổ dân phố 9 (mới), với 504 hộ.

- Sáp nhập 243 hộ của tổ dân phố 15 và 62 hộ của tổ dân phố 15A thành tổ dân phố 10 (mới), với 305 hộ.

- Sáp nhập 138 hộ của tổ dân phố 15A và 211 hộ của tổ dân phố 16 thành tổ dân phố 11 (mới), với 349 hộ.

7. Phường Phú Hội:

Hiện nay, phường Phú Hội có 15 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 08 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 281 hộ của tổ dân phố 1 và 248 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1 (mới), với 529 hộ.

- Sáp nhập 36 hộ của tổ dân phố 3 và 269 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 2 (mới), với 305 hộ.

- Sáp nhập 166 hộ của tổ dân phố 3 và 242 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 3 (mới), với 408 hộ.

- Sáp nhập 281 hộ của tổ dân phố 7 và 180 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 4 (mới), với 461 hộ.

- Sáp nhập 203 hộ của tổ dân phố 9 và 116 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 5 (mới), với 319 hộ.

- Sáp nhập 91 hộ của tổ dân phố 13, 75 hộ của tổ dân phố 11 và 134 hộ của tổ dân phố 12 thành tổ dân phố 6 (mới), với 300 hộ.

- Sáp nhập 53 hộ của tổ dân phố 13, 46 hộ của tổ dân phố 15 và 212 hộ của tổ dân phố 14 thành tổ dân phố 7 (mới), với 311 hộ.

- Sáp nhập 154 hộ của tổ dân phố 15 và 154 hộ của tổ dân phố 16 thành tổ dân phố 8 (mới), với 308 hộ.

8. Phường Phú Nhuận:

Hiện nay, phường Phú Nhuận có 12 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 08 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 171 hộ của tổ dân phố 1 và 140 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1 (mới), với 311 hộ.

- Sáp nhập 76 hộ của tổ dân phố 2 và 234 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 2 (mới), với 310 hộ.

- Sáp nhập 267 hộ của tổ dân phố 4 và 91 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 3 (mới), với 358 hộ.

- Sáp nhập 100 hộ của tổ dân phố 5 và 256 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 4 (mới), với 356 hộ.

- Sáp nhập 251 hộ của tổ dân phố 7 và 67 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 5 (mới), với 318 hộ.

- Sáp nhập 148 hộ của tổ dân phố 8 và 172 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 6 (mới), với 320 hộ.

- Sáp nhập 223 hộ của tổ dân phố 10 và 190 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 7 (mới), với 413 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của tổ dân ph12 (tổ dân phố Đống Đa) với 343 hộ.

9. Phường Phú Hòa:

Hiện nay, phường Phú Hòa có 08 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và tên gọi còn 05 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 175 hộ của tổ dân phố 1 và 178 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1 (mới), với 353 hộ.

- Sáp nhập 100 hộ của tổ dân phố 3, 182 hộ của tổ dân phố 4 và 25 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 2 (mới), với 307 hộ.

- Sáp nhập 166 hộ của tổ dân phố 3 và 195 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 3 (mới), với 361 hộ.

- Sáp nhập 75 hộ của tổ dân phố 5 và 230 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân ph4 (mới), với 305 hộ.

- Sáp nhập 181 hộ của tổ dân phố 7 và 202 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 5 (mới), với 383 hộ.

10. Phường Phú Bình:

Hiện nay, phường Phú Bình có 10 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 05 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 198 hộ của tổ dân phố 1, 187 hộ của tổ dân phố 2 và 11 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 1 (mới), với 396 hộ.

- Sáp nhập 186 hộ của tổ dân phố 3 và 276 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 2 (mới), với 462 hộ.

- Sáp nhập 189 hộ của tổ dân phố 5 và 198 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 3 (mới), với 387 hộ.

- Sáp nhập 235 hộ của tổ dân phố 7, 248 hộ của tổ dân phố 8 và 26 hộ của tổ dân phố 9 thành tdân phố 4 (mới), với 509 hộ.

- Sáp nhập 271 hộ của tổ dân phố 9 và 239 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 5 (mới), có 510 hộ.

11. Phường Thuận Lộc:

Hiện nay, phường Thuận Lộc có 19 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhp còn 09 tổ dân phố, cụ thể như sau:

- Sáp nhập 182 hộ của tổ dân phố 1 và 172 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1 (mới), với 354 hộ.

- Sáp nhập 76 hộ của tổ dân phố 3 và 311 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 2 (mới), với 387 hộ.

- Sáp nhập 295 hộ của tổ dân phố 5 và 94 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 3 (mới), với 389 hộ.

- Sáp nhập 207 hộ của tổ dân phố 6 và 177 hộ của tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 4 (mới), với 384 hộ.

- Sáp nhập 185 hộ của tổ dân phố 8 và 184 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 5 (mới), với 369 hộ.

- Sáp nhập 225 hộ của tổ dân phố 10 và 182 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 6 (mới), với 407 hộ.

- Sáp nhập 218 hộ của tổ dân phố 12 và 168 hộ của tổ dân phố 13 thành tổ dân phố 7 (mới), với 386 hộ.

- Sáp nhập 192 hộ của tổ dân phố 14, 180 hộ của tổ dân phố 15, 179 hộ của tổ dân phố 16 và 134 hộ của tổ dân phố 17 thành tổ dân phố 8 (mới), với 685 hộ.

- Sáp nhập 244 hộ của tổ dân phố 18 và 201 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 9 (mới), với 445 hộ.

12. Phường Tây Lộc:

Hiện nay, phường Tây Lộc có 26 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 15 tổ dân phố, cụ thể như sau:

- Sáp nhập 256 hộ của tổ dân phố 9 và 48 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 1 (mới), với 304 hộ.

- Sáp nhập 122 hộ của tổ dân phố 22 và 189 hộ của tổ dân phố 23 thành tổ dân phố 2 (mới), với 311 hộ.

- Sáp nhập 147 hộ của tổ dân phố 21 và 157 hộ của tổ dân phố 20 thành tổ dân phố 3 (mới), với 304 hộ.

- Sáp nhập 180 hộ của tổ dân phố 24, 56 hộ của tổ dân phố 25 và 01 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 4 (mới), với 237 hộ.

- Sáp nhập 189 hộ của tổ dân phố 19, 86 hộ của tổ dân phố 14, 82 hộ của tổ dân phố 15 và 18 hộ của tổ dân phố 20 thành tổ dân phố 5 (mới), với 375 hộ.

- Sáp nhập 251 hộ của tổ dân phố 7 và 76 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 6 (mới), với 327 hộ.

- Sáp nhập 117 hộ của tổ dân phố 10, 172 hộ của tổ dân phố 11 và 34 hộ của tổ dân phố 12 thành tổ dân phố 7 (mới), với 323 hộ.

- Sáp nhập 200 hộ của tổ dân phố 5 và 176 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 8 (mới), với 376 hộ.

- Sáp nhập 202 hộ của tổ dân phố 16, 73 hộ của tổ dân phố 14 và 88 hộ của tổ dân phố 15 thành tổ dân phố 9 (mới), với 363 hộ.

- Sáp nhập 181 hộ của tổ dân phố 3 và 138 hộ của tổ dân phố 25 thành tổ dân phố 10 (mới), với 319 hộ.

- Sáp nhập 105 hộ của tổ dân phố 12 và 195 hộ của tổ dân phố 18 thành tổ dân phố 11 (mới), với 300 hộ.

- Sáp nhập 118 hộ của tổ dân phố 2, 169 hộ của tổ dân phố 4 và 83 hộ của tổ dân phố 26 thành tổ dân phố 12 (mới), với 370 hộ.

- Sáp nhập 101 hộ của tổ dân phố 12 và 199 hộ của tổ dân phố 13 thành tổ dân phố 13 (mới), với 300 hộ.

- Sáp nhập 227 hộ của tổ dân phố 1 và 121 hộ của tổ dân phố 26 thành tổ dân phố 14 (mới), với 348 hộ.

- Sáp nhập 163 hộ của tổ dân phố 17, 62 hộ của tổ dân phố 13 và 77 hộ của tổ dân phố 18 thành tổ dân phố 15 (mới), với 302 hộ.

13. Phường An Tây:

Hiện nay, phường An Tây có 10 tổ dân ph, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 09 tdân phố, cụ thể như sau:

- Sáp nhập 88 hộ của tổ dân phố 5 và 266 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 4 (mới), với 354 hộ.

- Sáp nhập 89 hộ của tổ dân phố 5 và 241 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 6 (mới), với 330 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, tổ dân phố 7, tổ dân phố 8, tổ dân phố 9, tổ dân phố 10.

14. Phường Vỹ Dạ:

Hiện nay, phường Vỹ Dạ có 19 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 13 tổ dân phố, cụ thể như sau:

- Sáp nhập 248 hộ của tổ dân phố 1 và 158 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1 (mới), với 406 hộ.

- Sáp nhập 199 hộ của tổ dân phố 3, 122 hộ của tổ dân phố 2 và 82 hộ ca tổ dân phố 13A thành tổ dân phố 2 (mới), với 403 hộ.

- Sáp nhập 281 hộ của tổ dân phố 6 và 42 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân ph4 (mới), với 323 hộ.

- Sáp nhập 326 hộ của tổ dân phố 7 và 188 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân ph5 (mới), với 514 hộ.

- Sáp nhập 282 hộ của tổ dân phố 12 và 132 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 6 (mới), với 414 hộ.

- Sáp nhập 245 hộ của tổ dân phố 13B và 100 hộ của tổ dân phố 13A thành tổ dân phố 7 (mới), với 345 hộ.

- Sáp nhập 252 hộ của tổ dân phố 15B và 126 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 10 (mới), với 378 hộ.

- Sáp nhập 174 hộ của tổ dân phố 16 và 186 hộ của tổ dân phố 17 thành tổ dân phố 11 (mới), với 360 hộ.

- Sáp nhập 247 hộ của tổ dân phố 18 và 62 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 12 (mới), với 309 hộ.

- Sáp nhập 148 hộ của tdân phố 20 và 238 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 13 (mới), với 386 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng, chđổi tên gọi tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 3 (mới), với 336 hộ; tổ dân phố 14 thành tổ dân phố 8 (mới), với 313 hộ; tổ dân phố 15A thành tổ dân phố 9 (mới), với 362 hộ.

15. Phường Hương Long:

Hiện nay, phường Hương Long có 11 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 08 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 271 hộ của tổ dân phố 1 và 158 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1 (mới), với 429 hộ.

- Sáp nhập 242 hộ của tổ dân phố 3 và 95 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 2 (mới), với 337 hộ.

- Sáp nhập 322 hộ của tổ dân phố 4 và 105 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 3 (mới), với 427 hộ.

- Sáp nhập 235 hộ của tổ dân phố 5 và 233 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 4 (mới), với 468 hộ.

- Sáp nhập 291 hộ của tổ dân phố 9 và 176 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 7 (mới), với 467 hộ.

- Sáp nhập 302 hộ của tổ dân phố 11 và 50 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 8 (mới), với 352 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng, chỉ đổi tên gọi: Tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 5 (mới) với 304 hộ; tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 6 (mới) với 463 hộ.

16. Phường Phú Thuận:

Hiện nay, phường Phú Thuận có 07 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 05 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 310 hộ của tổ dân phố 1 và 67 hộ của tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1 (mới), với 377 hộ.

- Sáp nhập 120 hộ của tổ dân phố 2 và 234 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 2 (mới), với 354 hộ.

- Sáp nhập 88 hộ của tổ dân phố 3 và 263 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 3 (mới), với 351 hộ.

- Sáp nhập 240 hộ của tổ dân phố 5 và 97 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 4 (mới), với 337 hộ.

- Sáp nhập 107 hộ của tổ dân phố 6 và 259 hộ của tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 5 (mới), với 366 hộ.

17. Phường An Đông:

Hiện nay, phường An Đông có 21 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 16 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 173 hộ của tổ dân ph1 và 143 hộ của tổ dân phố 2 thành t dân phố 1-2 (mới), với 316 hộ.

- Sáp nhập 227 hộ của tổ dân phố 6 và 49 hộ của tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 6 (mới), với 276 hộ.

- Sáp nhập 198 hộ của tổ dân phố 8 và 100 hộ của tổ dân ph7 thành tổ dân phố 7-8 (mới), với 298 hộ.

- Sáp nhập 208 hộ của tổ dân phố 9, 68 hộ của tổ dân phố 8 và 83 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 9 (mới), với 359 hộ.

- Sáp nhập 188 hộ của tổ dân phố 11 và 169 hộ của tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 10-11 (mới), với 357 hộ.

- Sáp nhập 181 hộ của tổ dân phố 16 và 80 hộ của tổ dân phố 17 thành tổ dân phố 16 (mới), với 261 hộ.

- Sáp nhập 162 hộ của tdân phố 18, 87 hộ của tdân phố 17 và 14 hộ của tổ dân phố 20 thành tổ dân phố 17-18 (mới), với 263 hộ.

- Tách 295 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 19 (mới), với 295 hộ.

- Sáp nhập 145 hộ của tổ dân phố 20, 153 hộ của tổ dân phố 21 và 18 hộ của tổ dân phố 22 thành tổ dân phố 20-21 (mới), với 316 hộ.

- Sáp nhập 152 hộ của tổ dân phố 22 và 97 hộ của tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 22 (mới), với 249 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố Nhì Đông, tổ dân phố 5, tdân phố 12, tổ dân phố 13, tổ dân phố 14, tổ dân phố 15.

18. Phường Hương Sơ:

Hiện nay, phường Hương Sơ có 14 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 09 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 203 hộ của tổ dân phố 2 và 211 hộ của tổ dân ph1 thành tổ dân phố 1 (mới), với 414 hộ.

- Sáp nhập 210 hộ của tổ dân phố 3 và 239 hộ của tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 4 (mới), với 449 hộ.

- Sáp nhập 192 hộ của tổ dân phố 10 và 156 hộ của tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 9 (mới), với 348 hộ.

- Sáp nhập 182 hộ của tổ dân phố 13 và 178 hộ của tổ dân phố 12 thành tổ - dân phố 12 (mới), với 360 hộ.

- Sáp nhập 65 hộ của tổ dân phố 6 và 212 hộ của tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 5 (mới), với 277 hộ.

- Sáp nhập 98 hộ của tổ dân phố 6 và 161 hộ của tổ dân phố 7 thành tổ dân phố 7 (mới), với 259 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố 8, tổ dân phố 11, tổ dân phố 16.

19. Phường Phú Hiệp:

Hiện nay, phường Phú Hiệp có 12 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi, còn 11 tổ dân phố, cụ thể:

- Tách 390 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 8 (mới), với 390 hộ.

- Sáp nhập 234 hộ của tổ dân phố 9 và 69 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 9 (mới), với 303 hộ.

- Sáp nhập 204 hộ của tổ dân phố 10 và 131 hộ của tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 10 (mới), với 335 hộ.

- Sáp nhập 223 hộ của tổ dân phố 12 và 113 hộ của tổ dân ph11 thành tổ dân phố 11 (mới), với 336 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, tổ dân phố 4, tổ dân phố 5, tổ dân phố 6, tổ dân phố 7.

20. Phường Kim Long:

Hiện nay, phường Kim Long có 13 tổ dân phố, tiến hành sắp xếp lại một shộ gia đình trên địa bàn các tổ dân phố để thuận tiện quản lý, cụ thể:

- Tách 326 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 3 (mới), với 326 hộ.

- Sáp nhập 276 hộ của tổ dân phố 4 và 48 hộ của tổ dân phố 3 thành tổ dân phố 4 (mới), với 324 hộ.

- Tách 335 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 6 (mới), với 335 hộ.

- Sáp nhập 277 hộ của tổ dân phố 7 và 24 hộ của tổ dân phố 6 thành tổ dân phố 7 (mới), với 301 hộ.

- Tách 306 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 8 (mới), với 306 hộ.

- Sáp nhập 269 hộ của tổ dân phố 9 và 32 hộ của tổ dân phố 8 thành tổ dân phố 9 (mới), với 301 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 5, tổ dân phố 10, tổ dân phố 11, tổ dân phố 12, tổ dân phố 13.

II. Thị xã Hương Trà

1. Phường Tứ Hạ:

Hiện nay phường Tứ Hạ có 09 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 08 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 62 hộ của tổ dân phố 6 vào tổ dân phố 5, để thành lập tổ dân phố 5 (mới), với 257 hộ.

- Sáp nhập 66 hộ của tổ dân phố 6 vào tổ dân phố 7 để thành lập tổ dân phố 7 (mới), với 445 hộ.

- Sáp nhập 80 hộ của tổ dân phố 6 vào tổ dân phố 8 để thành lập tổ dân phố 8 mới, với 363 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các Tổ dân phố 1 (với 197 hộ), tổ dân phố 2 (với 296 hộ), tổ dân phố 3 (với 215 hộ), tổ dân phố 4 (với 267 hộ) và tổ dân phố 9 (với 373 hộ).

2. Phường Hương Văn:

Hiện nay, phường Hương Văn có 09 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 08 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập một phần diện tích (70,15ha, không có dân cư) của tổ dân phố Giáp Thượng 1 và tổ dân phố Giáp Thượng 3 vào tổ dân phố Giáp Nhất (cũ), đthành lập tổ dân phố Giáp Nhất (mới), với 339 hộ.

- Sáp nhập 07 hộ (diện tích 24,5 ha) của tổ dân phố Giáp Thượng 1 vào tổ dân phố Bàu Đưng để thành lập tổ dân phố Bàu Đưng (mới), với 186 hộ.

- Sáp nhập 106 hộ của tổ dân phố Giáp Thượng 1 vào tổ dân phố Giáp Thượng 3 để thành lập tổ dân phố Giáp Thượng 1 (mới), với 373 hộ.

- Sáp nhập 70 hộ (diện tích 18,4 ha) của tổ dân phố Giáp Thượng 1 và tổ dân phố Giáp Thượng 2 để thành lập tổ dân phố Giáp Thượng 2 (mới), với 308 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phGiáp Nhì (với 181 hộ), tổ dân phố Giáp Ba (với 240 hộ), tổ dân phố Giáp Tư (với 222 hộ) và tổ dân phố Giáp Trung (với 325 hộ).

3. Phường Hương Xuân:

Hiện nay, phường Hương Xuân có 09 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đi tên gọi còn 08 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập tổ dân phố Thanh Khê và tổ dân phố Thượng Thôn để thành lập tổ dân phố mới Thượng Khê, với 217 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các tổ dân phố Liễu Nam (với 214 hộ), tổ dân phố Trung Thôn (với 241 hộ), tổ dân phố Xuân Tháp (với 215 hộ), tổ dân phố Thanh Tiên (với 317 hộ), tổ dân phố Thanh Lương 2 (với 378 hộ), tổ dân phố Thanh Lương 3 (với 276 hộ) và tổ dân phố Thanh Lương 4 (với 312 hộ).

4. Phường Hương Chữ:

Hiện nay, phường Hương Chữ có 11 tdân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 08 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 72 hộ của tổ dân phố 3 vào tổ dân phố 2 để thành lập tổ dân phố La Chữ Thượng, với 306 hộ.

- Sáp nhập 243 hộ của tổ dân phố 3 và 184 hộ của tổ dân phố 4 để thành lập tổ dân phố La Chữ Trung, với 427 hộ.

- Sáp nhập 43 hộ của tổ dân phố 4 vào tổ dân phố 5 để thành lập tổ dân phố La Chữ Đông, với 246 hộ.

- Sáp nhập tổ dân phố 7 và tổ dân phố 8 để thành lập tổ dân phố Phụ Ổ 1, với 419 hộ.

- Sáp nhập tổ dân phố 10 và tổ dân phố 11 để thành lập tổ dân phố An Đô, với 375 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng về và chỉ đổi tên gọi: Tổ dân phố 1 thành tổ dân phố Quê Chữ (với 250 hộ), tổ dân phố 6 thành tổ dân phố La Chữ Nam (với 231 hộ) và tổ dân phố 9 thành tổ dân phố Phụ 2 (với 217 hộ).

5. Phường Hương Hồ:

Hiện nay, phường Hương Hồ có 12 tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 09 tổ dân phố, cụ thể:

- Sáp nhập 108 hộ của tổ dân phố 2 vào tổ dân phố 1 để thành lập tổ dân phố An Bình, với 282 hộ.

- Sáp nhập 95 hộ của tổ dân phố 2 và 165 hộ của tdân phố 3 để thành lập tổ dân phố Long Hồ Hạ 1, với 260 hộ.

- Sáp nhập 145 hộ của tổ dân phố 3 và 113 hộ của tổ dân phố 4 để thành lập tổ dân phố Long Hồ Hạ 2, với 258 hộ.

- Sáp nhập tổ dân phố 5 và tổ dân phố 6 đthành lập tổ dân Nham Biều - Lựu Bảo, với 318 hộ.

- Sáp nhập 49 hộ của tổ dân phố 4 vào tổ dân phố 7 để thành lập tổ dân phố Xước Dũ, với 307 hộ.

- Sáp nhập tổ dân phố 11 và tổ dân phố 12 để thành lập tổ dân phố Chầm, với 338 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng, chỉ đổi tên gọi: Tổ dân phố 8 thành tổ dân phố Long Hồ Thượng 1 (với 304 hộ), tổ dân phố 9 thành tổ dân phố Long Hồ Thượng 2 (với 220 hộ) và tổ dân phố 10 thành tổ dân phố Ngọc Hồ (với 116 hộ).

6. Xã Hương Toàn:

Hiện nay, xã Hương Toàn có 12 thôn, sau khi sp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 11 thôn, cụ thể:

- Sáp nhập thôn Nam Thanh và thôn Vân Cù để thành lập thôn Vân Cù - Nam Thanh, với 498 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của thôn Dương Sơn (với 255 hộ), thôn Cổ Lão (với 253 hộ), thôn Liễu Cốc Hạ (với 258 hộ), thôn Giáp Thượng (với 225 hộ), thôn Giáp Tây (với 143 hộ), thôn Triều Sơn Trung (với 352 hộ), thôn Giáp Trung (với 262 hộ), thôn Giáp Đông (với 319 hộ), thôn Giáp Kiền (với 193 hộ) và thôn An Thuận (với 265 hộ).

7. Xã Hương Vinh:

Hiện nay, xã Hương Vinh có 9 thôn, đội, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 08 thôn, cụ thể;

- Sáp nhập Đội 12B và thôn Minh Thanh để thành lập thôn Minh Thanh (mới), với 268 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các thôn Thế Lại Thượng (với 594 hộ), thôn Bao Vinh (với 492 hộ), thôn Địa Linh (với 406 hộ), thôn La Khê (với 315 hộ), thôn Triều Sơn Nam (với 420 hộ), thôn Triều Sơn Đông (với 504 hộ) và thôn Thủy Phú (với 199 hộ).

8. Xã Hương Thọ:

Hiện nay, xã Hương thọ có 10 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 08 thôn, cụ thể:

- Sáp nhập thôn Hải Cát 1 và thôn Hải Cát 2 để thành lập thôn Hải Cát, với 271 hộ.

- Sáp nhập thôn Sơn Thọ và thôn Kim Ngọc để thành lập thôn Kim Ngọc (mới), với 161 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các thôn La Khê Bãi (với 127 hộ), thôn Liên Bằng (với 153 hộ), thôn Hòa An (với 135 h), thôn Thạch Hàn (với 105 hộ), thôn La Khê Trẹm (với 190 hộ) và thôn Định Môn (với 170 hộ).

9. Xã Hương Bình:

Hiện nay, xã Hương Bình có 07 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 05 thôn, cụ thể:

- Sáp nhập thôn Bình Toàn và thôn Hương Sơn đthành lập thôn Bình Sơn, với 178 hộ.

- Sáp nhập thôn Hương Quang và thôn Hương Lộc để thành lập thôn Quang Lộc, với 227 hộ.

- Gi nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các thôn Hải Tân (với 143 hộ), thôn Bình Dương (với 139 hộ) và thôn Tân Phong (với 128 hộ).

10. Xã Bình Điền:

Hiện nay, xã Bình Điền có 09 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 05 thôn, cụ thể:

- Sáp nhập thôn Điền Lợi và thôn Phú Điền đthành lập thôn Phú Lợi, với 201 hộ.

- Sáp nhập thôn Thuận Điền và thôn Bình Lợi để thành lập thôn Thuận Lợi, với 278 hộ.

- Sáp nhập thôn Vinh An và thôn Vinh Điền để thành lập thôn An Vinh, với 180 hộ.

- Sáp nhập thôn Bình Thuận và thôn Bình Lộc để thành lập thôn Thuận Lộc, với 246 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của thôn Đông Hòa (với 203 hộ).

11. Xã Bình Thành:

Hiện nay, xã Bình Thành có 11 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đi tên gọi còn 07 thôn, cụ thể:

- Sáp nhập thôn Thọ Bình và thôn Bình Tân để thành lập thôn Tân Thọ, với 213 hộ.

- Sáp nhập thôn Hiệp Lại và thôn Tam Hiệp để thành lập thôn Tam Hiệp (mới), với 197 hộ.

- Sáp nhập thôn Hòa Cát và thôn Hòa Thành để thành lập thôn Hòa Hợp, với 185 hộ.

- Sáp nhập thôn Hòa Bình và thôn Bình Dương để thành lập thôn Hòa Dương, với 203 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của các thôn Phú Tuyên (với 141 hộ), thôn Hiệp Hòa (với 122 hộ) và thôn Bồ Hòn (với 67 hộ).

III. Huyện Phú Lộc

1. Vinh Hải:

Hiện nay xã Vinh Hải có 04 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 03 thôn, cụ thể:

- Sáp nhập thôn 1 và thôn 2 để thành lập thôn Mỹ Cảnh, với 270 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của thôn 3 (với 159 hộ) và thôn 4 (với 132 hộ).

2. Xã Vinh Giang:

Hiện nay xã Vinh Giang có 04 thôn, sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi còn 03 thôn, cụ thể:

- Sáp nhập thôn Đơn Chế và thôn Nghi Giang để thành lập thôn Giang Chế, với 600 hộ.

- Giữ nguyên hiện trạng và tên gọi hiện có của thôn Nghi Xuân (với 220 hộ) và thôn Nam Trường (với 267 hộ).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 19/08/2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219