Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016

Số hiệu: 23/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2016

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 03 năm 2016, tổ chức ngày 26 tháng 03 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 và 03 tháng đầu năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong quý I, các bộ; cơ quan, địa phương đã tích cực trin khai Nghquyết Đại hội Đại biu toàn quốc ln thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2016 đã đạt được một skết quả tích cực: Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát kiểm soát ở mức thấp; tỷ giá và thị trường tiền tệ, ngoi hối ổn định; tín dụng đi với nền kinh tế tăng. Xuất khẩuxuất siêu. Tng đầu tư toàn xã hội và thu hút vn nước ngoài đạt khá cao. Tăng trưởng khu vực dịch vụ cao hơn so với cùng kỳ. Hoạt động phát triển doanh nghiệp khả quan. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm, nht là việc chăm lo đời sng cho người có công, các đi tượng chính sách. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyn đất nước được giữ vững. Công tác đi ngoại tiếp tục được củng cố. Công tác thông tin, truyn thông được chú trọng.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Xâm nhp mặn và hạn hán tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất nông nghiệp và đời sng nhân dân khu vực đồng bằng sông Cu Long, miền Trung và Tây Nguyên. Thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm tiềm n. Tình hình tai nạn giao thông, cháy ncòn diễn biến phức tạp. Tình hình kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại, sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta.

Đphấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Chính phủ yêu cu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ vnhững nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trong đó tập trung vào một snhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ vào các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hi 5 năm 2016 - 2020, khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện, đồng thời tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý để đưa vào chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhim kỳ 2016 - 2021. Đng thời, khẩn trương n định tổ chức, quyết liệt chỉ đạo, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mi mô hình tăng trưởng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khai thác tối đa lợi thế của cả ba khu vực kinh tế, đồng thời ra sức khắc phục hạn chế, khó khăn, theo sát tình hình, kịp thời đề ra chính sách thích ứng.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Khẩn trương trình, ban hành theo thẩm quyền Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vn Điều lệ theo quy định hiện hành. Tp trung rà soát, bổ sung danh sách doanh nghiệp thuc diện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, xây dựng phương án tổng thể sp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II năm 2016.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phi hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát theo Mục tiêu đề ra, ổn đnh kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng gắn với bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo Điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn ngân hàng. Tiếp tục trin khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi gii ngân hết. Đy mạnh cơ cấu lại toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng và xử nợ xu.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 trình Chính phủ. Thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tập trung nghiên cứu, xây dựng Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Tcông tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư cùng các b, cơ quan liên quan rà soát, giám sát việc ban hành Điều kiện đầu tư kinh doanh, đề xuất giải pháp tháo g khó khăn đbảo đảm phù hp với quy định của Luật đầu tư năm 2014.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Tổ chức trin khai thi hành có hiệu quả các chính sách thuế đối với sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức triển khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở và Nghị định và phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- BCông Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường quản lý, phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước. Tập trung triển khai có hiệu quĐề án phát triển thị trường trong nước gn với việc thc hin Cuc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đy mạnh xuất khu, bảo đm tăng trưởng xuất khẩu bền vng. Tổ chức kết ni giữa thị trường trong và ngoài nước để đnh hướng sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương tiếp tục thc hiện đồng bộ các giải pháp đy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu qu sn xuất nông nghiệp. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả nguồn nước trong các hồ chứa, tiết kiệm nước, chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi phục vụ phòng chống thiên tai. Thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghip trong sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nhất là các sản phm có tính mùa vụ. Chủ trì, phi hợp với BTư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất ban hành văn bản phù hợp đsửa đổi, bổ sung các thông tư nhằm thực hiện thống nhất Luật đầu tư năm 2014.

- Bộ Giao thông vn tải tiếp tục rà soát, đề xuất Điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế để thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh triển khai các Đề án kết ni, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải, giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Kim soát chặt chhoạt động kinh doanh vận tải và tải trọng phương tiện.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch theo Nghquyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và Chỉ thị s 14/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- B Y tế ch trì, phi hợp với bộ, ngành và địa phương chủ động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng, chng dịch bệnh, nhất là dịch bệnh liên quan đến vi-rút Zika. Tiếp tục triển khai Đề án giảm quá tải bệnh viện. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở. Khuyến khích phát triển mô hình hợp tác công - tư trong khám, chữa bệnh. Tăng cường thông tin tuyên truyền về giá dịch vụ y tế. Thực hiện Điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo ltrình, đồng thi h trphù hợp cho đi tượng chính sách, người nghèo. Chỉ đạo các cơ sở khám cha bệnh trên toàn quốc phối hợp chặt chẽ vi Bo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai việc kết ni dữ liệu với hệ thống giám định, thanh toán bảo hiểm y tế. Thúc đẩy thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân theo đúng ltrình, chú trọng bo him y tế theo hộ gia đình. Khn trương phối hợp triển khai d án đầu tư sản xuất vắc - xin quy mô công nghiệp.

- Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường phối hợp liên ngành trong quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm đối với công tác này trên địa bàn quản lý.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công. Chủ động nắm tình hình đời sống nhân dân, nhất là tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hạn hán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kịp thời, không để người dân bị đói. Phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề.

- Bộ Nội vchủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đo trin khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết s 21/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhim k2016 - 2021, trình Chính phủ. Nghiên cứu cơ chế quản lý viên chức phù hp với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Chính phủ.

- Thanh tra Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Hoàn thiện báo cáo và tiến hành tng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chng, tham nhũng theo kế hoạch. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thchế, cơ chế chính sách về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao chỉ đạo nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết những tình huống phát sinh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội, nht là dịp kỷ nim 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn min Nam, thng nht đất nước và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đng Nhân dân các cấp nhim k 2016 - 2021.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tn, báo chí, phát thanh truyn hình đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường li của Đảng chính sách pháp lut của Nhà nước; sự chỉ đạo, Điều hành của Chính phủ, Th trưởng Chính phủ và những vn đề dư luận xã hội quan tâm; định hướng dư luận và tạo đồng thuận xã hội, đồng thời đấu tranh, phản bác kịp thời đi với những thông tin sai trái.

2. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016.

Trong năm 2015, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghquyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và đạt một số kết quả. Môi trường kinh doanh được cải thiện đáng kể so với năm 2014, tăng 12 bậc theo xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới; năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên, tăng 3 bậc theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (trong báo cáo Doing Business 2016) và được cộng đồng doanh nghip đánh giá cao; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức Nghị quyết đề ra như: khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư thiểu số, thời gian nộp thuế, thời gian tiếp cận điện năng.

Tuy nhiên, cũng còn một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra. Nhiều giải pháp quan trọng như: cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ các quy định về Điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, thay đổi phương thức quản lý hàng hóa xut nhập khẩu... chưa được thực hiện có hiệu quả.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 và Nghị quyết s 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015, trong đó tập trung tháo gỡ các vướng mắc, áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đi với hàng hóa xuất nhập khẩu, đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chm dứt ngay việc ban hành các quy định về Điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền, rà soát và sửa đổi các quy định không phù hợp; đơn giản hóa thủ tục, rút ngn thời gian cấp phép xây dựng và đăng ký sở hữu tài sản.

Chính phủ nhất trí ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2016 - 2017, có đnh hướng đến năm 2020, tiếp tục tập trung thực hiện 03 đt phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; phấn đấu cải thin Điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Nghị quyết, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

3. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

Để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử, Chính phủ yêu cu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo:

- Hoàn thành liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ và chuẩn bị các Điều kiện kỹ thuật cn thiết tích hợp thử nghiệm các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 01 tháng 7 năm 2016.

- Tích cc thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP; thực hiện cung cấp các dịch vụ công trc tuyến mức độ 3 và 4 trong năm 2016 theo danh sách do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý I năm 2016

Chính phủ đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các bộ, cơ quan ngang bộ trong công tác soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh; sự tham gia phối hợp có trách nhiệm với các cơ quan của Quc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phải Điều chỉnh Chương trình, xin lùi tiến độ trình Quc hội một số dự án luật; tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa đáp ứng được yêu cầu. Số lượng văn bản chậm ban hành để quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn nhiều, nhất là các thông tư.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã được phân công trong năm 2016 bảo đảm tiến độ, chất lượng; thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đ ra về đy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng xây dựng, ban hành, khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Giao Bộ Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các b, cơ quan rà soát, đánh giá tình hình các văn bản quy định chi tiết thi hành sẽ hết hiu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 cùng với các luật, pháp lệnh có liên quan; đxuất phương án xử lý các vướng mc phát sinh.

- Tăng cường hơn nữa việc theo dõi, đôn đốc, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kịp thời đề xuất các biện pháp phù hợp để đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các thông tư, thông tư liên tịch, khc phục tình trạng nợ đọng; đxuất phương án xử lý phù hợp đối với các vấn đề liên quan đến việc không được phép ban hành thông tư liên tịch từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

5. Về các Báo cáo: tình hình thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính quý I năm 2016.

Giao Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện các báo cáo trên và ban hành theo thẩm quyền để triển khai thực hiện.

6. Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Chính phủ thống nhất: Nguyên tắc lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Điều chỉnh chương trình xây dựng lut, pháp lệnh năm 2016 phải bảo đảm tính linh hoạt nht định, phù hp với yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chủ động hội nhập quốc tế, trong đó ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án luật, pháp lệnh nhm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện th chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các dự án luật, pháp lệnh nhm trin khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm cho việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, nht là Hiệp định TPP; các dự án luật, pháp lệnh đáp ứng yêu cu cấp thiết cho phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, thống nhất và hoàn chỉnh đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lnh năm 2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban thưng vụ Quốc hội.

7. Về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 49% có hoạt động vận tải từ trước khi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 có hiệu lực thi hành

Chính phủ thống nhất cho phép cấp phù hiệu đối với xe ô tô vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp có vn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 49% phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTC
N, các PCN; Trợ lý của TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b). B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 30/03/2016 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.234

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.16.13
server251