Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 23/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Xuân Lộc
Ngày ban hành: 23/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2008/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1318/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo, cán bộ dân tộc thiểu số; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân tỉnh và tiếp thu các ý kiến tham gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 13/07/2007  về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1- Sửa đổi khoản1 điều 1 về lĩnh vực tập trung thu hút:

Lĩnh vực thu hút

Các chuyên ngành, các lĩnh vực có nhu cầu; tập trung vào các lĩnh vực

Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển Nông thôn:

Lĩnh vực Công nghiệp:

Lĩnh vực Thương mại và Du lịch:

Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông:

Lĩnh vực Y tế:

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo:

Lĩnh vực Bưu chính Viễn thông, Phát thanh Truyền hình:

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:

2- Sửa đổi tiêu chuẩn đối tượng thu hút nêu tại khoản 2 điều 1 của Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND như sau:

- Đối tượng thu hút:

+ Sửa đổi bỏ qui định “ có trình độ chuyên môn giỏi ” đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đang công tác ở ngoài tỉnh và con em các dân tộc trong tỉnh được thu hút về địa phương công tác.

Nay sửa đổi như sau:“cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đang công tác ở ngoài tỉnh và con em các dân tộc trong tỉnh, có trình độ học vấn từ thạc sỹ trở lên phù hợp với nhu cầu sử dụng của địa phương .

+ Sửa đổi bỏ qui định “ loại giỏi, xuất sắc ” đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính qui thuộc các chuyên ngành tỉnh cần thu hút.

Nay sửa đổi như sau: “ Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy thuộccác chuyên ngành, các lĩnh vực có nhu cầu; tập trung vào các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Xây dựng, Giao thông, Y tế, Giáo dục-Đào tạo, Bưu chính viễn thông, Phát thanh Truyền hình, Tài nguyên và Môi trường phù hợp với nhu cầu sử dụng của tỉnh, ưu tiên cho cấp huyện”.

+ Sửa đổi bỏ qui định “ loại khá ” đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đang công tác tại các sở, ban, ngành, sinh viên tốt nghiệp đại học chính qui tự nguyện và cam kết đến công tác tại các huyện vùng cao, xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn .

Nay sửa đổi như sau: “cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đang công tác tại các sở, ban, ngành, sinh viên tốt nghiệp đại học chính qui tự nguyện và cam kết đến công tác tại các huyện vùng cao, xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn ”

3- Sửa đổi tiêu chuẩn cơ chế tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp và cơ chế tiếp nhận cán bộ ngoài tỉnh về tỉnh Yên Bái công tác tại khoản 4 điều 1 của Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND như sau:

- Sửa đổi bỏ qui định “ loại khá trở lên ” đối với cơ chế tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp.

Nay sửa đổi như sau: “ sinh viên là con em cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và ngoài tỉnh tốt nghiệp các trường đại học chính qui thuộc các chuyên ngành các lĩnh vực có nhu cầu; tập trung vào các lĩnh vực:Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Xây dựng, Giao thông, Bưu chính viễn thông, Phát thanh Truyền hình, Tài nguyên và Môi trường, ưu tiên cho cấp huyện; được ưu tiên xem xét tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị có nhu cầu và bố trí đúng ngành nghề đào tạo; được bổ sung biên chế ngoài biên chế tỉnh giao hàng năm, nếu đơn vị không còn biên chế ”.

- Bố sung qui định: “ đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính qui thuộc các chuyên ngành: Y tế, Giáo dục-Đào tạo được xét tuyển dụng ( không phải thực hiện chế độ thi tuyển ” .

- Sửa đổi bỏ qui định “ giỏi ” đối với cơ chế tiếp nhận cán bộ tỉnh ngoài về tỉnh Yên Bái công tác.

Nay sửa đổi như sau: “ đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ là người tỉnh ngoài có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu sử dụng cán bộ của tỉnh; được xem xét, bố trí vào các cơ quan, đơn vị đang có nhu cầu theo đúng trình độ và ngành nghề đào tạo, được hưởng mọi quyền lợi theo chính sách thu hút của tỉnh. Nếu có khả năng phát triển sẽ được ưu tiên qui hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh khi có yêu cầu ”.

4- Sửa đổi khoản 5 điều 1 về chính sách thu hút, khuyến khích của Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND như sau:

-Về chính sách thu hút:

+ Sửa đổi bỏ qui định “chuyên môn giỏi ” đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ đào tạo sau đại học, trên đại học ( thạc sỹ, tiến sĩ chuyên môn giỏi) thuộc các ngành cần thu hút về Yên Bái công tác…

Nay sửa đổi như sau: Đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ đào tạo sau đại học, trên đại học ( thạc sỹ, tiến sĩ ) thuộc các ngành cần thu hút từ tỉnh ngoài và con em các dân tộc trong tỉnh tình nguyện về Yên Bái công tác từ 5 năm trở lên được trợ cấp một lần ban đầu bằng tiền….. ”.

+ Sửa đổi bỏ qui định: “ loại khá trở lên ” đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đang công tác tại các Sở, ban, ngành (thuộc vùng thấp) trong tỉnh có trình độ chuyên môn từ Đại học loại khá trở lên thuộc các lĩnh vực cần thu hút, tự nguyện cam kết đến công tác từ 5 năm trở lên tại các huyện, xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp một lần ban đầu.

Nay sửa đổi như sau: đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đang công tác tại các Sở, ban, ngành (thuộc vùng thấp) trong tỉnh có trình độ chuyên môn từ Đại học thuộc các lĩnh vực cần thu hút, tự nguyện cam kết đến công tác từ 5 năm trở lên tại các huyện, xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp một lần ban đầu.... ”.

+ Sửa đổi bỏ qui định: “ xuất sắc ” và bổ sung qui định loại khá đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi, xuất sắc, được hỗ trợ một lần khi mới nhận công tác...

Nay sửa đổi và bổ sung như sau: “đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại khá, giỏi được hỗ trợ một lần khi mới nhận công tác... ”

+ Sửa đổi bỏ qui định: “ loại khá”đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính qui loại khá tình nguyện đến công tác tại các huyện, các xã vùng cao của tỉnh từ 5 năm trở lên được hỗ trợ một lần ban đầu là 10 triệu.

Nay sửa đổi lại như sau: “đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính qui tình nguyện đến công tác tại các huyện, các xã vùng cao của tỉnh từ 5 năm trở lên được hỗ trợ một lần ban đầu là 10 triệu ”.

- Về Chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số :

+ Sửa đổi qui định về mức hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với, cán bộ dân tộc thiểu số khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoài việc được hưởng trợ chính sách theo quy định của nhà nước còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp ưu đãi trong thời gian đi học, cụ thể như sau:

Bồi dưỡng ngắn hạn hưởng mức : 150.000đ/tháng

Đào tạo Đại học cử tuyển: 300.000đ/tháng

Chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, Thạc sỹ, Tiến sỹ : 450.000đ/tháng.

Nay sửa đổi lại như sau:đối với, cán bộ dân tộc thiểu số khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoài việc được hưởng trợ chính sách theo quy định của nhà nước còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp ưu đãi trong thời gian đi học, cụ thể như sau:

Bồi dưỡng ngắn hạn hưởng mức : 300.000đ/tháng

Đào tạo Đại học cử tuyển: 540.000đ/tháng

Chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, Thạc sỹ, Tiến sỹ : 1.000.000đ/tháng ”.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các qui định cụ thể và lập dự toán ngân sách theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVI kỳ họp thứ 13 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- UBND tỉnh;
-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các ĐB HĐND tỉnh;
-Trung tâm công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu HC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.992
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253