Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ đối với những người hoạt động ở xã phường tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 22/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Phan Thị Điệp
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2019/NQ-ND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP VÀ MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở ẤP, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, slượng, một số chế độ, chính sách đi với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định s 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đi, bsung một squy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021;

Xét Tờ trình s2646/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức htrợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu ph

1. Chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

a) Đối với xã loại 1 có 14 chức danh gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Tổ chức Đảng ủy; Văn phòng Đảng ủy; Tuyên giáo Đảng ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phụ trách Đài Truyền thanh; Phụ trách Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng; Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông- Lâm; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ.

b) Đối với xã loại 2 có 12 chức danh gồm: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Tổ chức Đảng ủy; Văn phòng Đảng ủy; Tuyên giáo Đảng ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phụ trách công tác Truyền thanh - Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng; Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông- Lâm; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ.

2. Số lượng và phụ cấp hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

a) Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã

Xã loại 1: 14 người;

Xã loại 2: 12 người.

b) Mức phụ cấp hàng tháng được ngân sách nhà nước khoán theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã

Xã loại 1: Khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

Xã loại 2: Khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở.

c) Mỗi chức danh tại khoản 1 Điều này có mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,14 lần mức lương cơ sở.

Mức phụ cấp này bao gồm mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định hiện hành.

d) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

3. Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố

a) Ấp, khu phố có 03 chức danh: Bí thư chi bộ (hoặc Bí thư Đảng ủy bộ phận); Trưởng ấp, khu phố; Trưởng ban công tác Mặt trận, số lượng bố trí không quá 03 người.

b) Ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp bằng 05 lần mức lương cơ sở để chi trả mức phụ cấp hàng tháng cho 03 chức danh quy định tại điểm a khoản này đối với những loại ấp dưới đây:

Ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên;

Ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

Ấp thuộc xã biên giới.

Mi chức danh quy định tại điểm a của khoản này được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,66 lần mức lương cơ sở.

c) Ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng cho 03 chức danh quy định tại điểm a khoản này đối với những ấp không thuộc điểm b khoản này và tất cả các khu phố thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mỗi chức danh quy định tại điểm a của khoản này được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bng 1,00 lần mức lương cơ sở.

4. Các mức hỗ trợ hàng tháng

a) Hỗ trợ thêm 0,56 lần mức lương cơ sở đối với các chức danh btrí theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Hỗ trợ 0,4 lần mức lương cơ sở đối với các chức danh: Bí thư chi bộ (hoặc Bí thư Đảng ủy bộ phận); Trưởng ấp, khu phố; Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố có mức khoán quỹ phụ cấp 3,00 lần mức lương cơ sở.

c) Hỗ trợ theo trình độ chuyên môn

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp hoặc tương ứng với công việc được phân công thì được hỗ trợ như sau:

Trình độ chuyên môn Cao đẳng: 400.000đ/tháng;

Trình độ chuyên môn Đại học: 600.000đ/tháng;

Thạc sỹ và tương đương trở lên: 700.000đ/tháng.

d) Hỗ trợ đặc thù đối với khu vực biên giới

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc các chức danh theo quy định tại khoản 1 Điều này đang làm việc ở các xã biên giới được hỗ trợ hàng tháng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở.

đ) Các mức htrợ quy định tại điểm a, b, c, d của khoản này và phụ cấp kiêm nhiệm quy định tại khoản 5 Điều này được chi trả hàng tháng và không được tính đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

5. Phụ cấp kiêm nhiệm

a) Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kiêm nhiệm một trong những chức danh quy định của Nghị quyết này mà giảm được 01 người theo số lượng được quy định tại điểm a khoản 2 của Điều này, thì được hưởng mức phụ cấp bằng 50% mức phụ cấp hàng tháng của chức danh được kiêm nhiệm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

b) Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố nếu thực hiện kiêm nhiệm mà giảm được 01 người theo quy định tại đim a khoản 3 của Điều này thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp hàng tháng của chức danh kiêm nhiệm.

c) Trường hợp một người kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

6. Hỗ trợ tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tự nguyện

Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố nếu tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tự nguyện thì được ngân sách cấp xã htrợ như sau:

a) Hỗ trợ 17% để đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức phụ cấp hàng tháng quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều này.

b) Hỗ trợ 2/3 để đóng Bảo hiểm y tế tự nguyện theo mức đóng của từng cá nhân đối với những người không thuộc diện được chính sách xã hội trợ cấp hoặc hỗ trợ đóng BHYT tự nguyện ở địa phương.

Điều 2. Quy định hỗ trợ đối với người tham gia công việc của ấp, khu phố

Người tham gia công việc của ấp, khu phố ngoài 03 chức danh quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào các công việc của ấp, khu phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có). Mức chi bồi dưỡng cụ thể do UBND cấp xã quyết định và chịu trách nhiệm quản lý.

Điều 3. Quy định htrợ thôi việc một lần đi với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

1. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc giảm chức danh theo Nghị quyết này, ngoài chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, được hỗ trợ thôi việc một lần theo hệ số nhân với phụ cấp hàng tháng hiện hưởng, cụ thể:

a) Thời gian công tác dưới 06 tháng: hỗ trợ 0,5 lần;

b) Thời gian công tác từ 06 tháng đến dưới 12 tháng: hỗ trợ 01 lần;

c) Thời gian công tác từ 12 tháng đến dưới 24 tháng: hỗ trợ 02 lần;

d) Thời gian công tác từ 24 tháng đến 36 tháng: hỗ trợ 03 lần. Sau đó, cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ thêm 01 lần phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Thời gian 01 năm của quy định này được tính như sau: nếu thời gian công tác tại xã từ 06 tháng đến 12 tháng được tính 01 năm. Dưới 06 tháng không tính.

2. Không áp dụng hỗ trợ thôi việc tại khoản 1 Điều này đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp nhưng được cơ quan có thẩm quyền giới thiệu, bố trí vào vị trí công tác cùng hoặc khác đơn vị hành chính hoặc ở ấp, khu phố hoặc ở các đơn vị có phụ cấp, lương do ngân sách nhà nước đảm bảo.

3. Đối với Phó Trưởng Công an, Công an viên nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Công an xã thì được áp dụng chính sách như đối tượng quy định tại Khoản 1 điều này.

Điều 4. Các quy định chuyển tiếp

1. Chức danh Phó Trưởng Công an, Công an viên tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến khi có quy định chính sách mới của cơ quan có thẩm quyền.

2. Chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ nếu không đủ điều kiện hưởng phụ cấp theo quy định của Hội đặc thù thì được tiếp tục hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến hết nhiệm kỳ theo Điều lệ Hội quy định.

3. Ngoài các chức danh quy định tại khoản 1, 2 của Điều khoản chuyển tiếp này, các chức danh khác không quy định tại Nghị quyết này nhưng đã có bố trí người theo Nghị quyết s44/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nếu không sắp xếp tinh giản được ngay thì được tiếp tục hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết tháng 6 năm 2020.

Điều 5. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 6. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Đối với mức hỗ trợ thôi việc một lần áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

3. Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và
UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND,
UBND huyện, thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP.Đoàn ĐBQH, HĐND và
UBND tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Điệp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.536

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!