Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 22/2016/QH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và 2017 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 22/2016/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Ngày 29/7/2016, Quốc hội thông qua Nghị quyết 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017.

 

Tại Nghị quyết số 22/2016 thì Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 như sau:
 
- Về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016:
 
+ Bổ sung vào Chương trình các dự án sau: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật Quy hoạch; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 
+ Đồng thời đưa ra khỏi Chương trình các dự án Luật sau: Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật chứng thực; Luật biểu tình; Luật về máu và tế bào gốc; Luật Quốc phòng (sửa đổi);
 
- Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 22/QH14 thì tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4 sẽ trình Quốc hội thông qua 24 dự án Luật. Trong đó có: Luật Công an xã; Luật đường sắt (sửa đổi); Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động…
 
Ngoài ra, cũng tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với một số dự án Luật như Luật an ninh mạng; Luật hành chính công; Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi), Luật đo đạc và bản đồ…
 
Nghị quyết 22 cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải đề cao trách nhiệm, nghiêm túc trong việc soạn thảo, thẩm định, thẩm tra các văn bản để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; đồng thời cũng phải tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội thực hiện quyền sáng kiến của mình. Ngoài ra, Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc thực hiện việc ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành để có hiệu lực cùng thời điểm với văn bản được hướng dẫn.
 
Riêng Chính phủ có trách nhiệm:
 
- Phân công cơ quan chủ trì nghiên cứu, tổng kết để đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành các dự án mới nhằm thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và các vấn đề bức xúc của xã hội và thực hiện các Điều ước quốc tế.
 
- Chuẩn bị các dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư, kinh doanh, dự án Luật biểu tình để đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh.
 
- Xem xét, nghiên cứu sự cần thiết của các văn bản đã đề nghị nhưng chưa được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết 22/2016 này.
 
- Tăng kinh phí hỗ trợ xây dựng xây dựng pháp luật.

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 22/2016/QH14

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYT

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2016 VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2017

QUC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội s 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình s 08/TTr-UBTVQH14 ngày 23 tháng 7 năm 2016 của y ban thường vụ Quốc hội về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Báo cáo s 14/BC-UBTVQH14 ngày 28 tháng 7 năm 2016 của y ban thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biu Quc hội vdự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 như sau:

1. Bsung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 các dự án sau đây:

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp);

- Luật quy hoạch (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2);

- Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án (trình Ủy ban thường vụ Quc hội tháng 11/2016);

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (trình y ban thường vụ Quốc hội tháng 11/2016).

2. Đưa ra khỏi Chương trình xây dng luật, pháp lệnh năm 2016 các dự án sau đây:

- Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi);

- Luật chứng thực;

- Luật biểu tình;

- Luật về máu và tế bào gốc;

- Luật quốc phòng (sửa đổi) (chuyển sang Chương trình 2017 cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4).

Điều 2

Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 như sau:

1. Tại kỳ họp thứ 3

a) Trình Quốc hội thông qua: 15 dự án

1. Luật công an xã;

2. Luật đường sắt (sửa đổi);

3. Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi);

4. Luật quản lý ngoại thương;

5. Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

6. Luật htrợ doanh nghiệp vừa và nhỏ;

7. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi);

8. Luật thủy lợi;

9. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi);

10. Luật cảnh vệ;

11. Luật du lịch (sửa đổi);

12. Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi);

13. Luật quy hoạch;

14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ;

15. Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (theo quy trình tại một kỳ họp).

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 08 dự án

1. Luật bảo vệ bí mật nhà nước;

2. Luật cạnh tranh (sửa đổi);

3. Luật quản lý nợ công (sửa đi);

4. Luật sửa đi, bsung một số điều của Bộ luật lao động;

5. Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi);

6. Luật thủy sản (sửa đổi);

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo;

8. Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

2. Tại kỳ họp thứ 4

a) Trình Quốc hội thông qua: 09 dự án

1. Luật bảo vệ bí mật nhà nước;

2. Luật cạnh tranh (sửa đổi);

3. Luật quản lý nợ công (sửa đổi);

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động;

5. Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi);

6. Luật thủy sản (sửa đổi);

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo;

8. Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện;

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (theo quy trình tại một kỳ họp).

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 06 dự án

1. Luật quốc phòng (sửa đổi);

2. Luật an ninh mạng;

3. Luật hành chính công;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao;

5. Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi);

6. Luật đo đạc và bản đồ.

Điều 3

1. Các cơ quan, tchức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, cho ý kiến các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; không trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng và tiến độ; kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội.

2. Các cơ quan, tchức, cá nhân có thm quyền tạo điều kiện thuận lợi đđại biểu Quốc hội thực hiện quyền sáng kiến pháp luật của mình theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của y ban thường vụ Quốc hội để có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết.

4. Chính phủ có trách nhiệm:

a) Phân công cơ quan chủ trì nghiên cứu, tổng kết quy định hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các dự án nhằm tiếp tục thchế hóa nghị quyết của Đảng, triển khai thi hành Hiến pháp, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân và thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b) Khẩn trương chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư, kinh doanh, dự án Luật biu tình trình y ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Quốc hội khi đủ điều kiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

c) Phân công cơ quan chủ trì nghiên cứu sự cần thiết ban hành văn bản, chuẩn bị hồ sơ các dự án luật đã được Chính phủ, các cơ quan, tchức, đại biểu Quốc hội đề nghị nhưng chưa được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết này, báo cáo y ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khi đủ điều kiện;

d) Tăng kinh phí htrợ xây dựng pháp luật; sớm quyết định phân bổ kinh phí cho các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ nht thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 22/2016/QH14

Hanoi, July 29, 2016

 

RESOLUTION

ADJUSTING THE 2016 LAW- AND ORDINANCE-MAKING PROGRAM AND APPROVING THE 2017 LAW- AND ORDINANCE-MAKING PROGRAM

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to Law No. 57/2014/QH13 on Organization of the National Assembly;

Pursuant to Law No. 17/2008/QH12 on Promulgation of Legal Documents and Law No. 80/2015/QH13 on Promulgation of Legal Documents;

Considering the National Assembly Standing Committee’s Report No. 08/TTr-UBTVQH14 of July 23, 2016, on tentative adjustments to the 2016 law- and ordinance-making program and the 2017 law- and ordinance-making program, and the National Assembly Standing Committee's Report No. 14/BC-UBTVQH14 of July 28, 2016, on explanation and assimilation of National Assembly deputies' opinions on tentative adjustments to the 2016 law- and ordinance-making program and the 2017 law- and ordinance-making program,

RESOLVES:

Article 1
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/2016/QH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và 2017 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.684

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169