Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Nghệ An 2018

Số hiệu: 21/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 20/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 về việc định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Xét Tờ trình số 12/HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 như sau:

1. Kỳ họp giữa năm

a) Thời gian: Tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2018.

b) Nội dung:

- Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Xem xét, thảo luận các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 về: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; về thực hiện ngân sách nhà nước của tỉnh; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Xem xét Báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Xem xét báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật (như: báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, báo cáo về công tác cải cách hành chính; báo cáo về công tác đảm bảo an toàn giao thông,…);

- Xem xét các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (như: báo cáo về kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh,…);

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An”;

- Thành lập Đoàn giám sát chuyên đềviệc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An”;

- Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;

- Xem xét việc thực hiện kết luận chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn;

- Xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp;

- Xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

2. Kỳ họp cuối năm

a) Thời gian: Tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2018.

b) Nội dung:

- Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Xem xét, thảo luận các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả năm 2018 nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 về: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Xem xét Báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp giữa năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Xem xét báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật (như: Báo cáo về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; báo cáo về công tác bảo vệ môi trường; báo cáo về công tác cải cách hành chính; báo cáo về công tác đảm bảo an toàn giao thông,…);

- Xem xét các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (như: báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; báo cáo về kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh,…);

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

- Xem xét kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;

- Xem xét việc thực hiện kết luận chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp giữa năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn;

- Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu;

- Xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp;

- Xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


914

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220