Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 20/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Phạm Văn Cành
Ngày ban hành: 30/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 306/TTr-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 02 kỳ họp thường lệ: kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm.

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019:

Tổ chức vào giữa tháng 7 năm 2019 nhằm xem xét, quyết định những nội dung cơ bản sau đây:

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo công tác 06 tháng đầu năm, bao gồm:

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh;

- Các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh: về kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị của cử tri.

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn.

đ) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua những dự thảo nghị quyết sau đây:

- Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

- Các nghị quyết khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019:

Tổ chức trước ngày 10 tháng 12 năm 2019 nhằm xem xét, quyết định những nội dung cơ bản sau đây:

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo công tác năm 2019, bao gồm:

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh;

- Các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh: về kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

c) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn.

đ) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua những nghị quyết sau đây:

- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Nghị quyết về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Các nghị quyết khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Điều 2.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nếu có vấn đề bức xúc, cấp bách thì Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề. Hội đồng nhân dân tỉnh có thể họp bất thường theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị các nội dung báo cáo đạt chất lượng và đúng thời gian quy định để trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Giao các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện các quy trình đề nghị xây dựng, soạn thảo nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


499

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251