Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 20/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 14/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/NQ-HĐND

 Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SẮP XẾP, SÁP NHẬP VÀ ĐỔI TÊN KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 5589 /TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sắp xếp, sáp nhập và đổi tên khu dân cư trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sắp xếp, sáp nhập 369 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để thành lập 171 khu dân cư mới thuộc 61 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã; đổi tên 298 khu dân cư thuộc 75 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể với từng đơn vị hành chính cấp huyện:

a) Thành phố Việt Trì:

Sắp xếp, sáp nhập 04 khu dân cư thuộc 01 ĐVHC cấp xã để thành lập 02 khu dân cư mới; tổng số khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập: 176 khu.

Đổi tên 06 khu dân cư thuộc 03 ĐVHC cấp xã.

b) Thị xã Phú Thọ:

 Sắp xếp, sáp nhập 21 khu dân cư thuộc 04 ĐVHC cấp xã để thành lập 10 khu dân cư mới; tổng số khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập: 62 khu.

Đổi tên 07 khu dân cư thuộc 03 ĐVHC cấp xã.

c) Huyện Thanh Ba:

 Sắp xếp, sáp nhập 37 khu dân cư thuộc 08 ĐVHC cấp xã để thành lập 18 khu dân cư mới; tổng số khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập: 204 khu.

 Đổi tên 45 khu dân cư thuộc 10 ĐVHC cấp xã.

d) Huyện Lâm Thao:

 Sắp xếp, sáp nhập 08 khu dân cư thuộc 01 ĐVHC cấp xã để thành lập 04 khu dân cư mới; tổng số dân cư sau sắp xếp, sáp nhập: 151 khu.

Đổi tên 16 khu dân cư thuộc 04 ĐVHC cấp xã.

đ) Huyện Thanh Thủy:

 Sắp xếp, sáp nhập 31 khu dân cư thuộc 04 ĐVHC cấp xã để thành lập15 khu dân cư mới; tổng số khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập: 126 khu.

Đổi tên 14 khu thuộc 04 ĐVHC cấp xã.

e) Huyện Phù Ninh:

 Sắp xếp, sáp nhập 20 khu dân cư thuộc 02 ĐVHC cấp xã để thành lập 09 khu dân cư mới; tổng số khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập: 183 khu.

Đổi tên 06 khu dân cư thuộc 02 ĐVHC cấp xã.

g) Huyện Hạ Hòa:

 Sắp xếp, sáp nhập 129 khu dân cư thuộc 22 ĐVHC cấp xã để thành lập 59 khu dân cư mới; tổng số khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập: 180 khu.

Đổi tên 41 khu dân cư thuộc 16 ĐVHC cấp xã.

h) Huyện Cẩm Khê:

Sắp xếp, sáp nhập 48 khu dân cư thuộc 07 ĐVHC cấp xã để thành lập 21 khu dân cư mới; tổng số khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập: 257 khu.

Đổi tên 56 khu dân cư thuộc 08 ĐVHC cấp xã.

i) Huyện Tam Nông:

 Sắp xếp, sáp nhập 37 khu dân cư thuộc 06 ĐVHC cấp xã để thành lập 16 khu dân cư mới; tổng số khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập: 148 khu.

Đổi tên 45 khu dân cư thuộc 08 ĐVHC cấp xã.

k) Huyện Đoan Hùng:

 Sắp xếp, sáp nhập 34 khu dân cư thuộc 06 ĐVHC cấp xã để thành lập 17 khu dân cư mới; tổng số khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập: 220 khu.

Đổi tên 51 khu dân cư thuộc 13 ĐVHC cấp xã.

l) Huyện Yên Lập:

Đổi tên 11 khu dân cư thuộc 04 ĐVHC cấp xã.

(Các khu dân cư sắp xếp, sáp nhập của từng ĐVHC cấp huyện theo Biểu số 01 đến Biểu số 11 kèm theo Nghị quyết này)

2. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, tổng số khu dân cư trên địa bàn tỉnh là: 2.328 khu.

Tên gọi các khu dân cư sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên của từng ĐVHC cấp huyện theo Biểu số 01 đến Biểu số 11 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT Công báo - Tin học (VP UBND tỉnh);
- CVP, các PCVP;
- L­ưu: VT, TH (ĐT......b)

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


977

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69