Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 20/2015/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Nam Định 2016

Số hiệu: 20/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Văn Chung
Ngày ban hành: 16/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯ­ƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 07/12/2015 của Th­ường trực HĐND tỉnh về dự kiến Ch­ương trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh Nam Định năm 2016 và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Ch¬ương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định năm 2016 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan chủ trì soạn thảo Đề án và dự thảo nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Trong tr¬ường hợp cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 của HĐND tỉnh Nam Định)

STT

TÊN NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2017.

2

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Nam Định.

3

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2015.

4

Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu ngân sách và nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.

5

Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Nam Định thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.

6

Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2017.

7

Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016.

8

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Nam Định.

9

Nghị quyết về biện pháp hỗ trợ thực hiện chính sách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020.

10

Nghị quyết về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nam Định.

11

Nghị quyết về chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc diện thu hồi đất nhưng sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

12

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

13

Nghị quyết về quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch, dịch vụ và thương mại tổng hợp Rạng Đông đến năm 2030.

14

Nghị quyết về quy hoạch vùng ven sông Đáy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

15

Nghị quyết về quy hoạch bổ sung khai thác cát đến năm 2020 tỉnh Nam Định.

16

Nghị quyết về đặt, đổi tên đường phố tỉnh Nam Định.

17

Nghị quyết về quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

18

Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá, bến bãi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

19

Nghị quyết về nâng cấp thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy thành đô thị loại 4.

20

Nghị quyết về thành lập thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh.

21

Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2017.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.762

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!