Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp bầu

Số hiệu: 20/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Quốc Cường
Ngày ban hành: 05/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2014/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, ngày 05 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc và quy trình.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Lê Thành Công, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 51,7% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 31,7% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 8,3% /tổng số đại biểu HĐND).

2. Bà Trần Thị Yến Vân, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 75% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 10% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 6,7% /tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND Tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 35% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 30 phiếu (chiếm 50% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 6,7% /tổng số đại biểu HĐND).

4. Bà Lê Thị Hồng Phượng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 55% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 28,3% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 8,3% /tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND Tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 70% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 18,3% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,3% /tổng số đại biểu HĐND).

6. Bà Trần Thị Thái, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 66,7% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 18,3% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 6,7% /tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 56,7% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 31,7% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,3% /tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Nguyễn Minh Thuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Công an Tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 68,3% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 23,3% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 0% /tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Phan Hoàng Nam, Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 70% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 21,7% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 00 phiếu (chiếm 0% /tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 28,3% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 35 phiếu (chiếm 58,3% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,0% /tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Khúc Quang Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 45% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 45% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,67% /tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Trần Anh Dũng, Ủy viên UBND Tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 30% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm 53,3% /tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 8,3% /tổng số đại biểu HĐND).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCP (I+II);
- Cục Kiểm tra Văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT/TU; UBND Tỉnh; BTT/UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- UBKTTU;
- TT/HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng DN-TD (Lê Tâm)

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp bầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.041

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113