Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 20/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 18/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Xét Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2014.

1. Tại các kỳ họp HĐND, Đại biểu HĐND có nhiệm vụ xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và của các cơ quan nhà nước trình kỳ họp HĐND; Tích cực thảo luận, chất vấn, phản biện về các lĩnh vực kinh tế-xã hội và thi hành chính sách, pháp luật nhà nước ở địa phương theo nhiệm vụ, quyền hạn luật định; thực sự phát huy vai trò quyền lực của nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát thường xuyên giữa hai kỳ họp đối với các nội dung, chuyên đề sau:

a) Thường trực HĐND tập trung giám sát các nội dung chuyên đề

- Giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành tại kỳ họp cuối năm 2012 và kỳ họp năm 2013;

- Giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Giám sát việc thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh; Việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Việc thi hành các bản án hình sự (tội tham nhũng, cố ý làm trái trong quản lý kinh tế) đã có hiệu lực pháp luật. Trọng tâm là việc khắc phục hậu quả thu hồi tiền, tài sản của nhà nước, của tổ chức bị thiệt hại qua các vụ án đã xét xử tại địa phương.

b) Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh giám sát 02 nội dung chuyên đề

- Giám sát tình hình quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh từ khi có chủ trương cho đến nay (thời điểm giám sát từ năm 1999 – 2013);

- Giám sát tình hình hoạt động và phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 10- NQ/TU ngày 03/11/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020.

c) Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát 04 nội dung chuyên đề

- Giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh;

- Giám sát tình hình quản lý Nhà nước về dược phẩm trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 đến 2013;

- Giám sát tình hình Quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh;

- Giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

d) Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát 04 nội dung chuyên đề

- Giám sát việc thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất; chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt, nhà ở hỗ trợ theo Chương trình 134 cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn;

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp sản xuất cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo;

- Giám sát kết quả thực hiện chính sách cử tuyển vào đại học, cao đẳng, dự bị đại học, trung cấp năm học 2010 - 2013. Việc sử dụng số sinh viên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp về địa phương;

- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

e) Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát 04 nội dung chuyên đề

- Giám sát tình hình và kết quả công tác công chứng, chứng thực và hộ tịch trên địa bàn tỉnh;

- Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giam giữ, cải tạo, thực hiện chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ - tạm giam và thi hành án phạt tù;

- Giám sát tình hình và kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trên lĩnh vực quản lý thị trường.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát này.

Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiêm túc giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.410

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254