Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 191/NQ-HĐND 2019 về chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 191/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Bùi Văn Nghiêm
Ngày ban hành: 12/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/NQ-ND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm và cuối năm 2020

1. Hội đồng nhân dân xem xét các báo cáo:

1.1 Báo cáo công tác 06 tháng và báo cáo năm 2020 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

1.2 Các báo cáo 06 tháng và báo cáo năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Báo cáo về kinh tế - xã hội.

- Báo cáo về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương.

- Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Báo cáo về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Xem xét việc trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

3. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Điều 2. Thống nhất chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp năm 2020

1. Các nội dung giám sát theo luật định

1.1 Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân.

1.2 Giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân.

1.3 Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

1.4 Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

1.5 Thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình kỳ họp Hội đồng nhân dân.

1.6 Giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (thuộc văn bản quy phạm pháp luật).

2. Giám sát các nội dung chuyên đề

1.1 Lĩnh vực pháp chế:

- Việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long.

- Việc thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.

- Việc thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13, ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm.

1.2 Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công (Xây dựng cơ bản) bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Việc sử dụng, thu hồi tạm ứng chi ngoài ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Tài chính.

- Việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

1.3 Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hp giám sát với Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khi được yêu cầu, giám sát theo kế hoạch phối hp; giám sát những vấn đề phát sinh khác, những vấn đề bức xúc qua phản ánh của cử tri và các phương tiện thông tin đại chúng khi cần thiết.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; điều hòa, phối hp, phân công các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân đảm bảo không bị trùng lắp về nội dung, thời gian giám sát; xem xét kết quả hoạt động giám sát của các Đoàn giám sát, giám sát kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và báo cáo Hội đồng nhân dân đúng quy định.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để các Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin theo yêu cầu của Đoàn giám sát; nghiêm túc thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát và báo cáo kết quả với Đoàn giám sát.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đ
ơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- VP: Tỉnh ủy, UBND,
UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND cấp huy
n;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 191/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


874

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!