Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh 2018

Số hiệu: 19/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2017/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh; ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh gồm các nội dung như sau:

1. Tại kỳ họp giữa năm 2018

- Xem xét báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét báo cáo 06 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

- Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân về: Kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2017; Kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri địa phương đã gửi đến Hội đồng nhân dân. Dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2019.

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo việc thực hiện các vấn đề đã hứa của người đã trả lời chất vấn tại kỳ họp trước.

- Giám sát chuyên đề Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”.

- Xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Xem xét báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân (nếu có).

2. Tại kỳ họp cuối năm 2018

- Xem xét báo cáo công tác năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét báo cáo năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị của cử tri.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri địa phương đã được gửi đến Hội đồng nhân dân tại kỳ họp trước.

- Xem xét trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo việc thực hiện các vấn đề đã hứa của người đã trả lời chất vấn tại kỳ họp trước.

- Xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Xem xét báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân (nếu có).

Điều 2.

Căn cứ chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai chương trình giám sát của mình và tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp giữa năm 2019. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đồng thời chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị qua giám sát.

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ; Văn phòng Quốc hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, tp;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT. VP.HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.039

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222