Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 19/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Sơn Thị Ánh Hồng
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐẾN 31/12/2016 ĐỐI VỚI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 31/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội.

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011;

Xét Tờ trình số 3998/TTr-UBND ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện đến 31/12/2016 đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện đến 31/12/2016 đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 25 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

2. Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 16 về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1, Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

3. Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 7 về việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2015;

4. Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 10 về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã từ năm 2013-2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012;

5. Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 9 về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn.

6. Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 13 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã phường, thị trấn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 09/12/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- TT.T
U, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Sở: Tư pháp, Tài chính, KBNN, Cục thuế, Cục Th
ng kê tnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- BLĐVP: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Báo TV, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Phòng công tác HĐND.

CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 về kéo dài thời gian thực hiện đến 31/12/2016 đối với các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.179
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39