Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2018 về thành lập, sáp nhập thôn, bản, khu phố thuộc các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên của tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 18/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP, SÁP NHẬP THÔN, BẢN, KHU PHỐ THUỘC CÁC HUYỆN: SÌN HỒ, MƯỜNG TÈ, PHONG THỔ, TAM ĐƯỜNG, TÂN UYÊN, THAN UYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 ca Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 1810/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số: 483/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập 01 bản và sáp nhập 60 thôn, bản, khu phố thuộc các huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, như sau:

1. Thành lập bản

Thành lập bản Lồng Thàng, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ trên cơ sở 24 hộ, 110 nhân khẩu của bản Nậm Tần Mông 1; 10 hộ, 41 nhân khẩu của bản Nậm Tần Mông 2; 04 hộ, 16 nhân khẩu của bản Nậm Tiến 1; 05 hộ, 26 nhân khẩu của bản Nậm Tiến 2; 06 hộ, 26 nhân khẩu của bản Nậm Sảo; 01 hộ, 03 nhân khẩu của bản Pho 1 xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ.

Sau khi thành lập: Bản Lồng Thàng có 50 hộ, 222 nhân khẩu; xã Pa Tần có 15 bản.

2. Sáp nhập thôn, bản, khu phố

Sáp nhập 60 thôn, bản, khu phố để thành lập 30 thôn, bản, khu phố trên địa bàn các huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ:
- Bộ Nội vụ;
- Thườn
g trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Thường trực
HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện t
tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
V
ũ Văn Hoàn

 

DANH SÁCH

THÔN, BẢN, KHU PHỐ SÁP NHẬP NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Lai Châu)

STT

Tên huyện, xã, thị trấn; Tên bản, khu ph

Số hộ gia đình trước sáp nhập

Thôn, bản, khu phsau sáp nhập

Số hộ gia đình sau sáp nhập

A

HUYỆN TÂN UYÊN

 

 

 

I

Xã Trung Đồng

 

 

 

1

Bản Bút Dưới

74

Sáp nhập bản Bút Dưới và bản Bút Dưới 1 để thành lập bản Bút Dưới

154

2

Bản Bút Dưới 1

80

3

Bản Tát Xôm 1

73

Sáp nhập bản Tát Xôm 1 với bản Tát Xôm 2 để thành lập bản Tát Xôm

154

4

Bản Tát Xôm 2

81

 

Sau sáp nhập, xã Trung Đồng có 19 bản

B

HUYỆN PHONG TH

 

 

 

I

Thị trấn Phong Thổ

 

 

 

1

Bản Vàng Khon

177

Sáp nhập bản Vàng Khon với bản Thẩm Bú để thành lập thôn Thống Nhất

221

2

Bn Thẩm Bú

44

 

Sau sáp nhập, thị trấn Phong Thổ có 09 thôn, bản

II

Xã Khổng Lào

 

 

 

1

Bản Phai Cát 1

50

Sáp nhập bản Phai Cát 1 với bản Phai Cát 2 để thành lập bản Phai Cát

99

2

Bản Phai Cát 2

49

 

Sau sáp nhập, xã Khổng Lào có 11 bản

III

Xã Sin Suối Hồ

 

 

 

1

Bản Chí Sáng

77

Sáp nhập bản Chí Sáng với bản Chí Sáng Thầu để thành lập bản Chí Sáng

140

2

Bn Chí Sáng Thầu

63

 

Sau sáp nhập, xã Sin Suối Hồ có 10 bản

IV

Xã Mù Sang

 

 

 

1

Bản Khoa San

54

Sáp nhập bn Khoa San với bản Hán Sung để thành lập bản Khoa San

78

2

Bản Hán Sung

24

 

Sau sáp nhập, xã Mù Sang có 10 bản

V

Xã Bản Lang

 

 

 

1

Bản Hợp 2

204

Sáp nhập bản Hợp 2 với bản Tà Lèng Sung để thành lập bản Bản Lang 2

215

2

Bản Tả Lèng Sung

11

 

Sau sáp nhập, xã Bản Lang có 13 bản

VI

Hui Luông

 

 

 

1

Bn Ngài Chồ

82

Sáp nhập bản Ngài Chồ với bản Ngài Chồ 1 để thành lập bản Ngài Chồ 1

134

2

Bản Ngài Chồ 1

52

3

Bản Nậm Le 1

77

Sáp nhập bản Nậm Le 1 với bản Nậm Le 2 để thành lập bản Nậm Le 2

110

4

Bản Nậm Le 2

33

 

Sau sáp nhập, xã Huổi Luông có 21 bản

C

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

 

 

 

I

Thị trấn Tam Đường

 

 

 

1

Bn Tề Suối Ngài

41

Sáp nhập bn Tề Suối Ngài và bản Thác Tình đthành lập bản Thác Tình

71

2

Bản Thác Tình

30

 

Sau sáp nhập, thị trấn Tam Đường có 15 bản

II

Xã Bản Bo

 

 

 

1

Bản Bo

68

Sáp nhập bản Nà Ly với bản Bo đthành lập bản Hợp nhất

256

2

Bản Nà Ly

188

 

Sau sáp nhập, xã Bản Bo có 15 bản

III

Xã Khun Há

 

 

 

1

Bản Chù Khèo Cao

45

Sáp nhập bản Chù Khèo Cao với bản Chù Khèo Thấp để thành lập bản Chù Khèo

74

2

Bản Chù Khèo Thấp

29

 

Sau sáp nhập, xã Khun Há có 14 bản

IV

Xã Tả Lèng

 

 

 

1

Bản Thèn Pả

62

Sáp nhập bản Háng Là với bản Thèn Pả để thành lập bn Thèn Pả

126

2

Bản Háng Là

64

 

Sau sáp nhập, xã Tả Lèng có 12 bản

D

HUYỆN MƯỜNG TÈ

 

 

 

I

Thị trấn Mường Tè

 

 

 

1

Khu phố 1

55

Sáp nhập khu phố 1 với khu phố 2 để thành lập khu phố 1

115

2

Khu phố 2

60

3

Khu phố 3

48

Sáp nhập khu phố 3 với khu phố 4 để thành lập khu phố 2

110

4

Khu phố 4

62

5

Khu phố 5

93

Sáp nhập khu phố 5 với khu phố 6 để thành lập khu phố 3

154

6

Khu phố 6

61

 

Sau sáp nhập, thị trấn Mường Tè có 09 khu phố

II

Xã Bum Tở

 

 

 

1

Bn Đầu Nậm Xả

104

Sáp nhập bản Đầu Nậm Xả với bản Pa Thoóng để thành lập bản Đầu Nậm X

141

2

Bản Pa Thoóng

37

 

Sau sáp nhập, xã Bum Tở có 07 bản

III

Xã Pa Vệ Sủ

 

 

 

1

Bản Seo Thèn B

67

Sáp nhập bn Seo Thèn A với bn Seo Thèn B để thành lập bản Seo Thèn

86

2

Bản Seo Thèn A

19

3

Bản A Mại

30

Sáp nhập bản A Mại với bản Pá Cm để thành lập bản A Mại

49

4

Bản Pá Cm

19

5

Bản Phí Chi A

62

p nhập bản Phí Chi A với bản Phí Chi C để thành lập bản Phí Chi A

127

6

Bản Phí Chi C

65

 

Sau sáp nhập, xã Pa Vệ Sủ có 12 bản

IV

Xã Ka Lăng

 

 

 

1

Bản Ka Lăng

67

Sáp nhập bản Ka Lăng với bản Tạ Phu để thành lập bản Ka Lăng

83

2

Bản Tạ Phu

16

3

Bản Nhù Te

40

Sáp nhập bản Nhù Te với bản Nhù Cả để thành lập bn Nhù Te

50

4

Bản Nhù Cả

10

5

Bản Là Ú Cò

55

Sáp nhập bàn Là Ú Cò với bản Lè Ma để thành lập bản Là Ú Cò

84

6

Bn Lè Ma

29

 

Sau sáp nhập, xã Ka Lăng có 08 bản

V

Xã Tá Bạ

 

 

 

1

Bản Ló Mé

48

Sáp nhập bản Ló Mé với bản Lè Giàng để thành lập bản Ló Mé Lè Giàng

77

2

Bản Lè Giàng

29

3

Bản Là Pê 1

27

Sáp nhập bản Là Pê 1 với bản Là Pê 2 để thành lập bản Là Pê

57

4

Bản Là Pê 2

30

 

Sau sáp nhập, xã Tá Bạ có 06 bản

VI

Xã Mường Tè

 

 

 

1

Bản Mường Tè

143

Sáp nhập bản Mường Tè với bản Đon Lạt để thành lập bản Mường Tè

180

2

Bản Đon Lạt

37

3

Bản Nậm Cm 1

61

Sáp nhập bản Nậm Củm 1 với bản Bó để thành lập bản Bó

122

4

Bản Bó

61

 

Sau sáp nhập, xã Mường Tè có 10 bản

E

HUYỆN THAN UYÊN

 

 

 

 

Thị trấn Than Uyên

 

 

 

1

Khu 1

130

Sáp nhập Khu 1 với Khu 3 để thành lập Khu 1

206

2

Khu 3

76

3

Khu 5B

115

Sáp nhập Khu 5B với Khu 11 để thành lập Khu 5B

174

4

Khu 11

59

5

Khu 7A

103

Sáp nhập Khu 7A với Khu 7B để thành lập Khu 7

194

6

Khu 7B

91

 

Sau sáp nhập, thị trấn Than Uyên có 10 khu phố

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2018 về thành lập, sáp nhập thôn, bản, khu phố thuộc các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên của tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


106
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16