Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 172/NQ-HĐND năm 2015 về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2016

Số hiệu: 172/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 25/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND, ngày 15/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016 và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016 như sau:

1. Chương trình giám sát

1.1. HĐND tỉnh trực tiếp giám sát: Tại các kỳ họp thường lệ trong năm, HĐND tỉnh giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; giám sát việc chất vấn và trả lời chất vấn.

1.2. Thường trực HĐND tỉnh giám sát: Tình hình thực hiện việc giao đất và cho thuê đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh.

1.3. Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh giám sát: Tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ, giai đoạn 2011 - 2015.

1.4. Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh giám sát: Tình hình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đang học ở các trường trên địa bàn tỉnh.

1.5. Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát: Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

1.6. Ngoài Chương trình giám sát nêu trên, tùy tình hình thực tế, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh chủ động xây dựng chương trình khảo sát chuyên đề trên một số lĩnh vực cụ thể, khi xét thấy cần thiết.

2. Chương trình xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016

2.1. Chương trình xây dựng và ban hành nghị quyết tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2016:

- Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016.

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

- Nghị quyết về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nghị quyết về thành lập Quỹ phát triển quỹ đất.

- Nghị quyết về phê duyệt Đề án bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nghị quyết về quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết về phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết về phê duyệt Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết về phê duyệt Đề án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết về phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết về ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 của tỉnh Phú Yên.

2.2. Chương trình xây dựng và ban hành nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2016:

- Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

- Nghị quyết về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020.

- Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

- Nghị quyết về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017.

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2015.

- Nghị quyết về quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nghị quyết về phê duyệt số lượng, vị trí việc làm và biên chế theo cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2016.

- Nghị quyết về phê duyệt số lượng, vị trí việc làm và số lượng người làm việc theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2016.

- Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2017.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh.

- Các cơ quan, tổ chức hữu quan hợp tác chặt chẽ để Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tiến hành hoạt động giám sát có kết quả; chủ động chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát; nghiêm túc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

- Thường trực HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- UBND tỉnh chỉ đạo việc chuẩn bị đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh đúng trình tự, thủ tục theo qui định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 172/NQ-HĐND năm 2015 về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


101
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59