Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2021 tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 17/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 25/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH H
À
GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HĐND TỈNH HÀ GIANG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh, như sau:

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16/7/2021.

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 05/12/2021 đến ngày 10/12/2021.

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo Nghị quyết này)

Ngoài việc tổ chức các kỳ họp thường lệ nêu trên, trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, HĐND tỉnh sẽ tổ chức các kỳ họp chuyên đề góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVIII Kỳ họp thứ Nhất thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu -
UBTVQH;
- Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang;
- TTr. Tỉnh
y; HĐND; UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TTTT - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND
(1b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2021 CỦA HĐND TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ động của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2021, góp phần từng bước nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Yêu cầu:

a) Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp.

II. NỘI DUNG CÁC KỲ HỌP

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021

1.1. Xem xét các báo cáo:

a) Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.

- Các Báo cáo của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021: về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời kiến nghị của cử tri.

- Nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

b) Tổ chức các phiên thảo luận tại kỳ họp.

c) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

d) Xem xét, thông qua 20 dự thảo Nghị quyết, gồm:

- Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND Hà Giang khóa XVIII nhiệm k 2021 - 2026.

- Nghị quyết ban hành Nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII nhiệm k 2021 - 2026.

- Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết ban hành chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 và sửa đổi nội dung giám sát chuyên đề quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về ban hành chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang (áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025).

- Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức đang làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; đối tượng khó khăn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết về hỗ trợ chuyển đổi chất lp mái cho các hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng dự án: Cụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, Quang Bình tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2021 (bổ sung).

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý.

- Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông lên trận địa và đài quan sát phòng không tại núi Mỏ Neo, thành phố Hà Giang.

- Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục tuyến đường xã Lùng Tám đến trung tâm xã Thái An, huyện Quản Bạ.

- Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch xã Du Già huyện Yên Minh; Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sông Nho Quế huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết về việc thông qua các nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch xây dựng khu chức năng do UBND tỉnh Hà Giang tổ chức lập quy hoạch.

- Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

2.2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021:

a) Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự.

- Các Báo cáo của UBND tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; tình hình tài chính nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời kiến nghị của cử tri. Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; báo cáo chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp; báo cáo tình hình quản lý và sử dụng biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2021 và các báo cáo chuyên đề khác (nếu có).

- Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV; tổng hợp trả lời của các Bộ, ngành Trung ương đối với các kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang của Quốc hội (nếu có).

- Nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

b) Tổ chức các phiên thảo luận tại kỳ họp.

c) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

d) Xem xét, thông qua 19 dự thảo Nghị quyết, gồm:

- Nghị quyết quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

- Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

- Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.

- Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

- Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

- Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Nghị quyết phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Giang về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn thường xuyên của vận động viên thể thao hệ đào tạo tập trung tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết quy định một số mức chi kinh phí hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở, chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

- Nghị quyết quy định về phí thăm quan Công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn.

- Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết về việc phê duyệt tổng biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2022.

- Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2022.

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý.

- Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án.

- Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021: dự kiến 03 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 14/7/2021 đến ngày 16/7/2021).

- Tổ chức kỳ họp thưng lệ cuối năm 2021: dự kiến 03 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 05/12/2021 đến ngày 10/12/2021).

2. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy Hà Giang.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Các Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang.

2. Khách mời tham dự kỳ họp:

- Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; Đại biểu Quốc hội được bu tại địa phương.

- Thành viên UBND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đại diện đơn vị vũ trang nhân dân; một số tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ quan báo chí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Thường trực HĐND tỉnh:

- Quyết định triệu tập và tổ chức các kỳ họp.

- Phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp.

- Phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị các kỳ họp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND xem xét tại kỳ họp.

- Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức các kỳ họp.

2. Đối với UBND tỉnh:

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp trong năm 2021.

- Chuẩn bị các báo cáo, dự thảo Nghị quyết, Đề án trình tại kỳ họp đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng và năm 2021 với HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban MTTQVN tỉnh:

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri; chủ trì, phối hợp với Tổ đại biểu tổ HĐND tỉnh chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương nơi đại biểu ứng cử.

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo HĐND tỉnh.

- Xây dựng Thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021.

5. Các Ban HĐND tỉnh:

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thẩm tra với HĐND tỉnh.

- Báo cáo công tác hoạt động 6 tháng và năm 2021 của Ban theo quy định.

6. Tổ đại biểu HĐND tỉnh:

- Chỉ đạo các thành viên Tổ đại biểu nghiên cứu tài liệu và có ý kiến tham gia tại các phiên thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh.

- Phối hợp với UBMTTQ tổ chức cho Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.

7. Các Đại biểu HĐND tỉnh:

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của Đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề trong chương trình kỳ họp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 25/06/2021 thông qua kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.149

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!