Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND thành lập thị xã Mỹ Hào 06 phường nội thị thuộc thị xã Mỹ Hào Hưng Yên

Số hiệu: 17/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Thông
Ngày ban hành: 04/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 8 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ MỸ HÀO VÀ 06 PHƯỜNG NỘI THỊ THUỘC THỊ XÃ MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15/6/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng (đô thị Mỹ Hào), huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị Mỹ Hào đến năm 2020; Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Mỹ Hào đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 06 phường nội thị thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 06 phường nội thị thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, với những nội dung chính như sau:

1. Thành lập thị xã Mỹ Hào trên cơ sở nguyên trạng huyện Mỹ Hào, bao gồm: 7.910,96 ha diện tích đất tự nhiên, 152.605 nhân khẩu và 13 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Mỹ Hào hiện tại (12/2014).

2. Thành lập 06 phường thuộc thị xã Mỹ Hào như sau:

2.1. Phường Bần Yên Nhân.

- Phường Bần Yên Nhân thuộc thị xã Mỹ Hào trên cơ sở toàn bộ 574,20 ha diện tích đất tự nhiên23.136 nhân khẩu của thị trấn Bần Yên Nhân.

- Địa giới hành chính phường Bần Yên Nhân: Phía Tây Bắc giáp xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm và xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ; phía Bắc giáp xã Minh Hải, huyện Văn Lâm và xã Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào; phía Đông giáp phường Nhân Hoà, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào; phía Nam giáp xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ.

2.2. Phường Nhân Hòa.

- Phường Nhân Hòa thuộc thị xã Mỹ Hào trên cơ sở toàn bộ 621,50 ha diện tích đất tự nhiên và toàn bộ 16.163 nhân khẩu của xã Nhân Hòa.

- Địa giới hành chính phường Nhân Hòa: Phía Bắc giáp xã Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào; phía Đông giáp xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào; phía Nam giáp phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào; phía Tây giáp phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào.

2.3. Phường Dị Sử.

- Phường Dị Sử thuộc thị xã Mỹ Hào trên cơ sở toàn bộ 669,81 ha diện tích đất tự nhiên và 18.638 nhân khẩu của xã Dị Sử.

- Địa giới hành chính phường Dị Sử: Phía Bắc giáp phường Nhân Hòa và xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào; phía Đông giáp phường Phùng Chí Kiên, xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào; phía Nam giáp xã Trung Hoà huyện Yên Mỹ; phía Tây giáp xã Liêu Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ và phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào.

2.4. Phường Phùng Chí Kiên.

- Phường Phùng Chí Kiên thuộc thị xã Mỹ Hào trên cơ sở toàn bộ 444,48 ha diện tích đất tự nhiên và 9.142 nhân khẩu của xã Phùng Chí Kiên.

- Địa giới hành chính phường Phùng Chí Kiên: Phía Bắc giáp xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào; phía Đông giáp phường Bạch Sam, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào; phía Nam giáp xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào; phía Tây giáp phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào.

2.5. Phường Bạch Sam.

- Thành lập phường Bạch Sam thuộc thị xã Mỹ Hào trên cơ sở toàn bộ 453,20 ha diện tích đất tự nhiên10.679 nhân khẩu của xã Bạch Sam.

- Địa giới hành chính phường Bạch Sam: Phía Bắc giáp xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào; phía Đông giáp xã Ngọc Lâm, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào; phía Nam giáp xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào; phía Tây giáp phường Phùng Chí Kiên, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào.

2.6. Phường Minh Đức.

Thành lập phường Minh Đức thuộc thị xã Mỹ Hào trên cơ sở toàn bộ 552,68 ha diện tích đất tự nhiên 11.067 nhân khẩu của xã Minh Đức.

- Địa giới hành chính phường Minh Đức: Phía Bắc giáp xã Dương Quang và xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào; phía Đông giáp xã Hưng Thịnh, xã Vĩnh Tuy, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; phía Nam giáp xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào; phía Tây giáp phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào.

3. Sau khi thành lập thị xã Mỹ Hào và 6 phường, thị xã Mỹ Hào có 7.910,96 ha diện tích đất tự nhiên; 152.605 nhân khẩu; 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 phường: Bần Yên Nhân, Nhân Hoà, Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Bạch Sam, Minh Đức và 07 xã: Cẩm Xá, Dương Quang, Hoà Phong, Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục, Phan Đình Phùng.

4. Giữ nguyên trạng bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của huyện Mỹ Hào và của các xã, thị trấn như hiện tại; không tăng thêm biên chế và số lượng người làm việc, chỉ bổ sung chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp, bố trí lại một số chức danh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hành chính thị xã và các phường nội thị theo quy định về chính quyền đô thị. Riêng Công an được tổ chức lại theo quy định chung.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV - Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 01/8/2015, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND ngày 04/08/2015 thông qua Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 06 phường nội thị thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.598

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!